//reCAPTCHA
Blog

Poistenie kybernetických rizík


Jedna z komerčných poisťovní zaviedla na slovenský trh novinku - Poistenie kybernetických rizík.

Poistenie kybernetických rizík

O čo vlastne ide?

Je to nové samostatné pripoistenie k poisteniu zariadenia domácnosti a dojednáva sa bez spoluúčasti.

Čo je poistené?

  1. zneužitie platobného prostriedku,
  2. zneužitie identity na internete,
  3. poškodenie on-line povesti,
  4. nákup tovaru a služieb na internete,
  5. NONSTOP telefonické právne poradenstvo.

a) Zneužitie platobného prostriedku:

Za zneužitie platobného prostriedku sa považuje:

  • neoprávnené použitie šekov poisteného (s výnimkou cestovných šekov);
  • neoprávnené použitie bankových kariet (kreditných i debetných) poisteného;
  • neoprávnené použitie elektronických peňazí poisteného, pokiaľ sú vedené v akejkoľvek oficiálnej mene.

Poistenie kybernetických rizík

b) Zneužitie identity na internete:

V prípade, že tretia osoba neoprávnene použila na internete vaše identifikačné či autorizačné údaje s cieľom spáchania podvodu, v dôsledku ktorého vám vznikla škoda alebo iná majetková ujma, poistiteľ podnikne kroky na hájenie vašich záujmov voči osobe, ktorá sa vyššie uvedeného konania dopustila.

c) Poškodenie on-line povesti:

V prípade poškodenia on-line povesti, t.j. povesti poisteného na internete alebo sociálnych sieťach, poistiteľ:

  • zorganizuje a uhradí dodávateľa služieb, ktorého úlohou je odstrániť či sťažiť prístup k negatívnym informáciám o poistenom.
  • podnikne kroky na hájenie oprávnených záujmov poisteného voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila, tak i voči vydavateľovi alebo web hostingovej službe, na ktorej stránkach boli negatívne informácie o poistenom zverejnené.

Za poškodenie on-line povesti sa na účely tohto poistenia považuje výhradne ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote.

d) Nákup tovaru a služieb na internete:

V prípade, že v dôsledku nedodania, čiastočného dodania alebo neúplného dodania tovaru kúpeného na internete alebo neposkytnutia služby dôjde k sporu medzi poisteným a prevádzkovateľom internetového obchodu, poistiteľ podnikne kroky na hájenie oprávnených záujmov poisteného.


Poistite sa pred KYBERNETICKÝMI RIZIKAMI u nás a budete chránený na internete.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok