//reCAPTCHA
Blog

Daňová odpočítateľnosť nákladov na poistenie


Na základe novely zákona o dani z príjmov, ktorá je platná od 1. 1. 2015, možno výdavok zamestnávateľa na príspevky na životné poistenie jeho zamestnancov považovať za daňovo uznateľný výdavok za predpokladu, že bude zamestnancovi zdanený v podobe nepeňažného benefitu.

Nepeňažné benefity patria do príjmov zamestnanca (príjmy zo závislej činnosti) a v prípade, že sú aj ako príjem zdanené na strane zamestnanca (ako nepeňažný príjem zvyšujúci jeho hrubú mzdu), môže zamestnávateľ uplatniť tieto výdavky ako daňovo uznateľné nad rámec stanovených limitov v osobitných predpisoch pod podmienkou, že má v kolektívnej zmluve alebo v internej smernici zakotvené poskytovanie takýchto benefitov zamestnancom, prípadne si to dohodne so zamestnancom v pracovnej zmluve. Zamestnanecké benefity vždy predstavujú pre zamestnanca peňažné alebo nepeňažné plnenie.
Zamestnávateľ môže rozhodnúť o úhrade príspevku zo Sociálneho fondu, ale za predpokladu, že takéto použitie Sociálneho fondu má ustanovené v kolektívnej zmluve. Zároveň však tento príspevok naďalej ostáva nepeňažným príjmom na strane zamestnanca a je daňovo aj odvodovo zaťažený.

daňová odpočítateľnosť nákladov
(Zdroj:www.google.sk)

Aké poistenie môže zamestnávateľ uzatvoriť pre svojich zamestnancov?

Skupinové rizikové poistenie:

 • Poistenie pre prípad smrti.
 • Trvalé následky úrazu.
 • Závažné ochorenia.
 • Denná dávka za liečenie úrazu.
 • Smrť úrazom pri dopravnej nehode.

Poistníkom je vždy spoločnosť (zamestnávateľ) a poistenými sú jej zamestnanci. Poistná zmluva sa uzatvára len medzi spoločnosťou a poisťovňou a zamestnanci sú poistení na základe jednoduchého zoznamu.

Výhody pre zamestnávateľa:

 • nástroj sociálnej politiky a efektívne využitie fondu zamestnaneckých výhod,
 • motivačný faktor pri prijímaní nových a udržaní stálych zamestnancov,
 • efektívna finančná návratnosť vložených prostriedkov a vinkulácia poistného plnenia,
 • zvyšovanie lojality zamestnancov voči zamestnávateľovi formou postupného budovania poistného krytia,
 • spôsob úhrady poistenia a vinkuláciu poistného plnenia dohodne zamestnávateľ so zamestnancom,
 • jednoduchá administrácia, správa, platby a vyúčtovania.

Výhody pre zamestnanca:

 • jednoduchšie posudzovanie zdravotného a iného rizika,
 • rozsah poistenia a cena je výhodnejšia ako pri individuálnom poisťovaní,
 • poistenie vykrýva straty na príjme počas práceneschopnosti a náklady spojené s lekárskou starostlivosťou,
 • poistenie ochraňuje rodinu zamestnanca v prípade úrazu s trvalými následkami resp. pre prípad smrti.

Zamestnávatelia dojednajte skupinové rizikové poistenie pre svojich
zamestnancov a budete z toho profitovať aj vy.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok