//reCAPTCHA
 

Vyplňte krátky dotazník

Dotazníky sú spracované metódou analýzy dotazníkov všetkých poisťovní, minimalisticky s náležitými vysvetlivkami. Ak sa chcete poradiť, volajte na 0910 590 590 alebo 0910 590 590 .

definícia pojmu
Cestovné poistenie
Ak máte záujem o krátkodobé alebo špecifické poistenie vyplňte dotazník.
Zaujímavosť: Krátkodobé poistenie je často drahšie ako celoročné.

Ak preferujete celoročné komfortné poistenie tak si vyberte akciovú ponuku:
Celoročné cestovné poistenie, so všetkými rizikami, pre celú rodinu alebo pre väčšiu skupinu priateľov na jednu poistnú zmluvu (samozrejme akcia platí aj pre jednotlivcov).
Pre viac ako 10 osôb ponúkame cenu 25 EUR na osobu ročne, resp. 43 EUR / 1 osoba.

Celoročné cestovné poistenie je správna voľba z finančných, časových aj organizačných dôvodov.
Cestujte do zahraničia neobmedzene a bez zbytočných starostí.
definícia pojmu
Poistná ochrana pri poistení liečebných nákladov a úrazového poistenia sa vzťahuje aj na vykonávanie manuálnej práce. Poistenie nekryje zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone manuálnej práce, takisto sa nevzťahuje na tú časť batožiny, ktorú tvoria pracovné nástroje potrebné na výkon manuálnej činnosti.

Poistenie s krytím „Manuálna práca“ nie je možné dojednať pre nasledovné profesie: tunelári, baníci, speleológovia, záchranári, pyrotechnici, vodiči kamiónovej / nákladnej dopravy, vodiči autobusovej dopravy, lovci, jednotky ozbrojených síl.

definícia pojmu
Nemanuálnou prácou je:
účasť na výstavách, konferenciách, stážach, rokovaniach a školeniach (s výnimkou praktickej inštruktáže manuálnej práce), služobná cesta spojená prácou administratívneho alebo duševného charakteru.
definícia pojmu
Vykonávanie rizikových športov je pri cestovnom poistení štandardne vo výlukách.

Ak však budete počas pobytu v zahraničí vykonávať vo svojom voľnom čase športové aktivity definované ako rizikový šport môžete si v poistnej zmluve dojednať rozšírené poistné krytie.

Poistná ochrana sa bude vzťahovať aj na vykonávanie rizikových športov, ak nie ste profesionálnym športovcom a športovú činnosť nevykonávate na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim.

Rizikové športy / uveďte viac informácií:
zimné športy: rýchlokorčuľovanie, jazda na boboch, športových saniach, moguls, skialpinizmus a skitouring po nato určených tratiach;

vodné športy: canyoning, rafting a iné splavovanie riek, wakeboarding;

ostatné športy: aerotrim, americký futbal, bojové športy s výnimkou boxu a kick-boxu , bouldering, cyklokros, fly fox, horolezectvo do nadmorskej výšky 4 000 m, jazdecké športy, paintball, psie záprahy, ragby, skalolezectvo, skateboarding, turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách do nadmorskej výšky 4 000 m, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky) alebo ak je na prekonanie tejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výstroje, spoločenské tance.
definícia pojmu
Produkt je určený iba na poistnú ochranu počas študijného pobytu v zahraničí v trvaní poistenia 6 mesiacov alebo 12 mesiacov. Poistenie je určené pre osoby do 35 rokov. Územná platnosť Európa alebo Svet.
definícia pojmu

Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, preto je poistenie liečebných nákladov najdôležitejšou – a v zahraničí povinnou – súčasťou cestovného poistenia. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na špeciálny prevoz späť do vlasti môžu dosiahnuť veľké sumy.

Poisťovňa za Vás uhradí:
 • ošetrenie (aj ambulantné) u lekára vrátane predpísaných liekov,
 • hospitalizáciu,
 • prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prevoz pacienta do vlasti, ak to zdravotný stav umožňuje,
 • prevoz telesných pozostatkov v prípade úmrtia,
 • nevyhnutnú kúpu dioptrických ortopedických a protetických pomôcok (ak k ich poškodeniu došlo v súvislosti s úrazom v zahraničí),
 • ošetrenie zubov – len v nutnom prípade.
definícia pojmu

Pokiaľ niekomu z nepozornosti spôsobíte škodu, alebo mu nechtiac ublížite, je to nezávideniahodná situácia – najmä ak sa stane v zahraničí. Z tohto poistenia zaplatí poisťovňa za vás škodu na majetku alebo ujmu na zdraví, ktorú neúmyselne spôsobíte tretej osobe a ktorú ste povinný nahradiť v zmysle platných predpisov v zahraničí. Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škody, ktoré spôsobíte vedením motorových vozidiel, motorových člnov, lodí a na škody spôsobené pri výkone povolania.

definícia pojmu
Predmetom poistenia sú preukázané a nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť, ktoré sú vynaložené v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného:
 • horskou službou v horskej oblasti na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení,
 • záchrannou službou na území mimo Slovenskej republiky.
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že hradí:
 • nevyhnutné a odôvodnené náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov horskej služby v horskej oblasti s použitím primeraných špecifických prostriedkov,
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho, resp. ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom,
 • nevyhnutné ošetrenie vykonané horskou službou, za účelom odvrátenia nebezpečenstva ohrozenia života alebo akútnych bolestí.
definícia pojmu

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov a pracovnej činnosti. Poisťovateľ poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu trvalých následkov, a to až do výšky poistnej sumy. Ak následky úrazu spôsobia poistenej osobe smrť, vyplatí sa dohodnutá poistná suma.

definícia pojmu

Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty nás živelná udalosť či zlodej môžu pripraviť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni náš majetok zbalený na cesty.

Z poistenia batožiny vám poisťovňa uhradí škodu, ktorá nastala:
 • poškodením,
 • zničením,
 • stratou alebo odcudzením.
definícia pojmu
Poistná udalosť nastane, ak poistenému hrozí uväznenie alebo bol vzatý do väzby v zahraničí. Poisťovateľ, resp. zahraničný zástupca poisťovateľa poskytne poistenému:
 • pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu, ako aj tlmočníka (úhradu za služby právnemu zástupcovi a/alebo tlmočníkovi si zabezpečí poistený na svoje náklady),
 • zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do výšky dohodnutej sumy formou bezúročnej pôžičky s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa obdržania zálohy.
definícia pojmu

Predmetom poistenia sú náklady nevyhnutne vynaložené Horskou záchrannou službou (ďalej len „HZS“), občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach v spolupráci s HZS na záchranu poisteného v horských oblastiach vrátane priepastí a jaskýň v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného.
Poisťovateľ uhradí nevyhnutné a odôvodnené náklady na technické zabezpečenie zvozu, znášania, vyprostenia, pátrania po poistenom a prevozu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré je svojou špecializáciou a vybavením schopné poskytnúť poistenému pomoc vzhľadom k jeho zdravotnému stavu.

definícia pojmu
Uveďte cenu zájazdu za všetky osoby. Keď si kupujete zájazd alebo pobyt v cestovnej kancelárii, určite neuvažujete nad jeho zrušením. V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti však cestu musíte zrušiť a storno poplatky požadované od cestovnej kancelárie kryje práve poistenie storno poplatkov. V individuálnom cestovnom poistení si zájazd, či letenku môžete poistiť až na plnú cenu. V skupinovom poistení je spravidla dojednaný maximálny limit na osobu. Rozdiel je aj v tom či máte dojednané krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie. Poradíme Vám.
definícia pojmu
Výhodné rodinné poistenie

Na jednu poistnú zmluvu je možné poistiť maximálne 2 dospelých a 4 deti.

Takéto poistenie umožňuje formou rodinného poistenia navrhnúť individuálne poistné krytie pre každého člena rodiny a zlúčiť ich do jedného komfortného balíka. Na pokrytie nákladov za celú rodinu Vám následne stačí jeden spoločný termín a jedna výhodnejšia platba. Prehľadné a zmysluplné ciele životného poistenia vrátane pružného určenia oprávnených osôb.
definícia pojmu

Profesionálny športovec vykonáva šport ako svoje povolanie, zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných súťaží a pretekov. Poisťovňa ohodnotí riziko výraznou rizikovou prirážkou k základnému poistnému alebo túto činnosť úplne vylučuje z úrazového poistenia.

Aktívny (amatérsky) športovec vykonáva šport (napr. futbal, či hokej) v rámci športového klubu alebo zväzu, ktorých hlavnou náplňou činnosti je organizovanie športovej činnosti, je riadne registrovaný a zúčastňuje sa súťaží a pretekov, ale nie je to jeho zamestnanie. Poisťovňa poisťuje amatérskych športovcov obyčajne s prirážkou.

Rekreačný športovec vykonáva šport len ako záľubu, nie je registrovaný v žiadnom športovom klube a nezúčastňuje sa žiadnych oficiálnych súťaží alebo pretekov. Rekreačný športovec je ktokoľvek, kto si ide po práci zabehnúť do lesa, zahrať si občas tenis alebo futbal. Poistený v tejto kategórii nedostáva obyčajne žiadne prirážky za úrazové poistenie.

definícia pojmu
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je typom čisto rizikového poistenia osôb bez sporivej zložky. V prípade, že počas doby poistenia nedôjde k poistnej udalosti, tak na konci poistnej doby poistenie zaniká bez náhrady. Úraz, v zmysle poistných podmienok, je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví alebo smrť. Základné riziká sú Smrť následkom úrazu a Trvalé následky úrazu. K základným rizikám existujú rôzne pripoistenia.

Rizikové životné poistenie

Je typom životného poistenia pre prípad smrti. Jeho zmyslom je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a všetko zaplatené poistné je spotrebované na krytie poistnej ochrany - smrť. V prípade ukončenej poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej čiastky dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu klienta alebo prípadne dohodnuté pripoistenie je vyplatené podľa dohodnutých podmienok. Z tohto dôvodu sa toto poistenie využíva i pri poistení hypotekárnych či iných úverov, leasingu, investičných akcií a podobne.

Investičné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu s možnosťou dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Prináša obvykle vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia, ktoré ale nebýva garantované. Klient si môže zvoliť z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií a investičné riziko je celé na strane klienta.

definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom akejkoľvek smrti (výluky vám vysvetlíme). Poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom úrazu. Ak bola smrť poisteného v priamej príčinnej súvislosti s úrazom a nastala najneskôr do jedného roka odo dňa, keď poistený tento úraz utrpel, je poistiteľ povinný vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti úrazom oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade hospitalizácie, vzniknutej následkom úrazu. Plnenie je vo forme dávok vyplácaných za každý deň hospitalizácie v lekárskom zariadení.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži poistenému na jednorázové plnenie v prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, choroby alebo tehotenstva.
definícia pojmu
Poistenie slúži na pokrytie rôznych nákladov súvisiacich s ochorením, ako sú napr. náklady na uzdravenie a kúpeľnú liečbu, strata príjmu zo zamestnania, splácanie úverov a hypoték, finančné zabezpečenie rodiny a podobne. Toto pripoistenie kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné choroby, akými sú: akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, strata zraku alebo sluchu, transplantácia a operácia srdca atď.
definícia pojmu
Poisťovateľ vo forme mesačnej dávky kompenzuje stratu príjmu v období, keď prídete o prácu. Poistenie vás chráni v prípade: 1. výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje; zamestnanec sa stane nadbytočný; zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu), 2. prepustenia z obdobného pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu systemizácie v štátnej službe, 3. dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce, 4. okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka práce (napr. v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti), 5. pracovného úrazu s následkom smrti. Toto pripoistenie je unikátne aj tým, že okrem finančného zabezpečenia v nezamestnanosti pokryje výpadok príjmu pozostalým vtedy, keď ich rodinný príslušník prišiel o život následkom pracovného úrazu.
definícia pojmu
V prípade úplnej invalidity poisteného poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo forme oslobodenia poistníka od povinnosti platiť bežné poistné pri zachovaní plných nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.
definícia pojmu
Uveďte sumu, ktorú ste ochotný mesačne platiť na poistné. Minimálna suma je 20 EUR mesačne. Splatnosť môže byť mesačná, štvrťročná, polročná a ročná.
definícia pojmu
Máte dve možnosti: podielové fondy alebo garantovaný účet. Vaše peniaze sú investované podľa Vášho rozhodnutia do podielových fondov správcovských spoločností alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program s ročným úrokom. Tieto produkty ponúka každá poisťovňa jednotlivo. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti atď. Poradíme Vám ako investovať.
Pridať ďalšieho poisteného
definícia pojmu

Profesionálny športovec vykonáva šport ako svoje povolanie, zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných súťaží a pretekov. Poisťovňa ohodnotí riziko výraznou rizikovou prirážkou k základnému poistnému alebo túto činnosť úplne vylučuje z úrazového poistenia.

Aktívny (amatérsky) športovec vykonáva šport (napr. futbal, či hokej) v rámci športového klubu alebo zväzu, ktorých hlavnou náplňou činnosti je organizovanie športovej činnosti, je riadne registrovaný a zúčastňuje sa súťaží a pretekov, ale nie je to jeho zamestnanie. Poisťovňa poisťuje amatérskych športovcov obyčajne s prirážkou.

Rekreačný športovec vykonáva šport len ako záľubu, nie je registrovaný v žiadnom športovom klube a nezúčastňuje sa žiadnych oficiálnych súťaží alebo pretekov. Rekreačný športovec je ktokoľvek, kto si ide po práci zabehnúť do lesa, zahrať si občas tenis alebo futbal. Poistený v tejto kategórii nedostáva obyčajne žiadne prirážky za úrazové poistenie.

definícia pojmu
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je typom čisto rizikového poistenia osôb bez sporivej zložky. V prípade, že počas doby poistenia nedôjde k poistnej udalosti, tak na konci poistnej doby poistenie zaniká bez náhrady. Úraz, v zmysle poistných podmienok, je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví alebo smrť. Základné riziká sú Smrť následkom úrazu a Trvalé následky úrazu. K základným rizikám existujú rôzne pripoistenia.

Rizikové životné poistenie

Je typom životného poistenia pre prípad smrti. Jeho zmyslom je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a všetko zaplatené poistné je spotrebované na krytie poistnej ochrany - smrť. V prípade ukončenej poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej čiastky dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu klienta alebo prípadne dohodnuté pripoistenie je vyplatené podľa dohodnutých podmienok. Z tohto dôvodu sa toto poistenie využíva i pri poistení hypotekárnych či iných úverov, leasingu, investičných akcií a podobne.

Investičné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu s možnosťou dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Prináša obvykle vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia, ktoré ale nebýva garantované. Klient si môže zvoliť z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií a investičné riziko je celé na strane klienta.

definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom akejkoľvek smrti (výluky vám vysvetlíme). Poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom úrazu. Ak bola smrť poisteného v priamej príčinnej súvislosti s úrazom a nastala najneskôr do jedného roka odo dňa, keď poistený tento úraz utrpel, je poistiteľ povinný vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti úrazom oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade hospitalizácie, vzniknutej následkom úrazu. Plnenie je vo forme dávok vyplácaných za každý deň hospitalizácie v lekárskom zariadení.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži poistenému na jednorázové plnenie v prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, choroby alebo tehotenstva.
definícia pojmu
Poistenie slúži na pokrytie rôznych nákladov súvisiacich s ochorením, ako sú napr. náklady na uzdravenie a kúpeľnú liečbu, strata príjmu zo zamestnania, splácanie úverov a hypoték, finančné zabezpečenie rodiny a podobne. Toto pripoistenie kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné choroby, akými sú: akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, strata zraku alebo sluchu, transplantácia a operácia srdca atď.
definícia pojmu
Poisťovateľ vo forme mesačnej dávky kompenzuje stratu príjmu v období, keď prídete o prácu. Poistenie vás chráni v prípade: 1. výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje; zamestnanec sa stane nadbytočný; zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu), 2. prepustenia z obdobného pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu systemizácie v štátnej službe, 3. dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce, 4. okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka práce (napr. v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti), 5. pracovného úrazu s následkom smrti. Toto pripoistenie je unikátne aj tým, že okrem finančného zabezpečenia v nezamestnanosti pokryje výpadok príjmu pozostalým vtedy, keď ich rodinný príslušník prišiel o život následkom pracovného úrazu.
definícia pojmu
V prípade úplnej invalidity poisteného poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo forme oslobodenia poistníka od povinnosti platiť bežné poistné pri zachovaní plných nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.
definícia pojmu
Uveďte sumu, ktorú ste ochotný mesačne platiť na poistné. Minimálna suma je 20 EUR mesačne. Splatnosť môže byť mesačná, štvrťročná, polročná a ročná.
definícia pojmu
Máte dve možnosti: podielové fondy alebo garantovaný účet. Vaše peniaze sú investované podľa Vášho rozhodnutia do podielových fondov správcovských spoločností alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program s ročným úrokom. Tieto produkty ponúka každá poisťovňa jednotlivo. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti atď. Poradíme Vám ako investovať.
Pridať ďalšieho poisteného
definícia pojmu

Profesionálny športovec vykonáva šport ako svoje povolanie, zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných súťaží a pretekov. Poisťovňa ohodnotí riziko výraznou rizikovou prirážkou k základnému poistnému alebo túto činnosť úplne vylučuje z úrazového poistenia.

Aktívny (amatérsky) športovec vykonáva šport (napr. futbal, či hokej) v rámci športového klubu alebo zväzu, ktorých hlavnou náplňou činnosti je organizovanie športovej činnosti, je riadne registrovaný a zúčastňuje sa súťaží a pretekov, ale nie je to jeho zamestnanie. Poisťovňa poisťuje amatérskych športovcov obyčajne s prirážkou.

Rekreačný športovec vykonáva šport len ako záľubu, nie je registrovaný v žiadnom športovom klube a nezúčastňuje sa žiadnych oficiálnych súťaží alebo pretekov. Rekreačný športovec je ktokoľvek, kto si ide po práci zabehnúť do lesa, zahrať si občas tenis alebo futbal. Poistený v tejto kategórii nedostáva obyčajne žiadne prirážky za úrazové poistenie.

definícia pojmu
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je typom čisto rizikového poistenia osôb bez sporivej zložky. V prípade, že počas doby poistenia nedôjde k poistnej udalosti, tak na konci poistnej doby poistenie zaniká bez náhrady. Úraz, v zmysle poistných podmienok, je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví alebo smrť. Základné riziká sú Smrť následkom úrazu a Trvalé následky úrazu. K základným rizikám existujú rôzne pripoistenia.

Rizikové životné poistenie

Je typom životného poistenia pre prípad smrti. Jeho zmyslom je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a všetko zaplatené poistné je spotrebované na krytie poistnej ochrany - smrť. V prípade ukončenej poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej čiastky dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu klienta alebo prípadne dohodnuté pripoistenie je vyplatené podľa dohodnutých podmienok. Z tohto dôvodu sa toto poistenie využíva i pri poistení hypotekárnych či iných úverov, leasingu, investičných akcií a podobne.

Investičné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu s možnosťou dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Prináša obvykle vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia, ktoré ale nebýva garantované. Klient si môže zvoliť z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií a investičné riziko je celé na strane klienta.

definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom akejkoľvek smrti (výluky vám vysvetlíme). Poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom úrazu. Ak bola smrť poisteného v priamej príčinnej súvislosti s úrazom a nastala najneskôr do jedného roka odo dňa, keď poistený tento úraz utrpel, je poistiteľ povinný vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti úrazom oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade hospitalizácie, vzniknutej následkom úrazu. Plnenie je vo forme dávok vyplácaných za každý deň hospitalizácie v lekárskom zariadení.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži poistenému na jednorázové plnenie v prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, choroby alebo tehotenstva.
definícia pojmu
Poistenie slúži na pokrytie rôznych nákladov súvisiacich s ochorením, ako sú napr. náklady na uzdravenie a kúpeľnú liečbu, strata príjmu zo zamestnania, splácanie úverov a hypoték, finančné zabezpečenie rodiny a podobne. Toto pripoistenie kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné choroby, akými sú: akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, strata zraku alebo sluchu, transplantácia a operácia srdca atď.
definícia pojmu
Poisťovateľ vo forme mesačnej dávky kompenzuje stratu príjmu v období, keď prídete o prácu. Poistenie vás chráni v prípade: 1. výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje; zamestnanec sa stane nadbytočný; zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu), 2. prepustenia z obdobného pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu systemizácie v štátnej službe, 3. dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce, 4. okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka práce (napr. v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti), 5. pracovného úrazu s následkom smrti. Toto pripoistenie je unikátne aj tým, že okrem finančného zabezpečenia v nezamestnanosti pokryje výpadok príjmu pozostalým vtedy, keď ich rodinný príslušník prišiel o život následkom pracovného úrazu.
definícia pojmu
V prípade úplnej invalidity poisteného poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo forme oslobodenia poistníka od povinnosti platiť bežné poistné pri zachovaní plných nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.
definícia pojmu
Uveďte sumu, ktorú ste ochotný mesačne platiť na poistné. Minimálna suma je 20 EUR mesačne. Splatnosť môže byť mesačná, štvrťročná, polročná a ročná.
definícia pojmu
Máte dve možnosti: podielové fondy alebo garantovaný účet. Vaše peniaze sú investované podľa Vášho rozhodnutia do podielových fondov správcovských spoločností alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program s ročným úrokom. Tieto produkty ponúka každá poisťovňa jednotlivo. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti atď. Poradíme Vám ako investovať.
Pridať ďalšieho poisteného
definícia pojmu

Profesionálny športovec vykonáva šport ako svoje povolanie, zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných súťaží a pretekov. Poisťovňa ohodnotí riziko výraznou rizikovou prirážkou k základnému poistnému alebo túto činnosť úplne vylučuje z úrazového poistenia.

Aktívny (amatérsky) športovec vykonáva šport (napr. futbal, či hokej) v rámci športového klubu alebo zväzu, ktorých hlavnou náplňou činnosti je organizovanie športovej činnosti, je riadne registrovaný a zúčastňuje sa súťaží a pretekov, ale nie je to jeho zamestnanie. Poisťovňa poisťuje amatérskych športovcov obyčajne s prirážkou.

Rekreačný športovec vykonáva šport len ako záľubu, nie je registrovaný v žiadnom športovom klube a nezúčastňuje sa žiadnych oficiálnych súťaží alebo pretekov. Rekreačný športovec je ktokoľvek, kto si ide po práci zabehnúť do lesa, zahrať si občas tenis alebo futbal. Poistený v tejto kategórii nedostáva obyčajne žiadne prirážky za úrazové poistenie.

definícia pojmu
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je typom čisto rizikového poistenia osôb bez sporivej zložky. V prípade, že počas doby poistenia nedôjde k poistnej udalosti, tak na konci poistnej doby poistenie zaniká bez náhrady. Úraz, v zmysle poistných podmienok, je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví alebo smrť. Základné riziká sú Smrť následkom úrazu a Trvalé následky úrazu. K základným rizikám existujú rôzne pripoistenia.

Rizikové životné poistenie

Je typom životného poistenia pre prípad smrti. Jeho zmyslom je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a všetko zaplatené poistné je spotrebované na krytie poistnej ochrany - smrť. V prípade ukončenej poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej čiastky dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu klienta alebo prípadne dohodnuté pripoistenie je vyplatené podľa dohodnutých podmienok. Z tohto dôvodu sa toto poistenie využíva i pri poistení hypotekárnych či iných úverov, leasingu, investičných akcií a podobne.

Investičné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu s možnosťou dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Prináša obvykle vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia, ktoré ale nebýva garantované. Klient si môže zvoliť z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií a investičné riziko je celé na strane klienta.

definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom akejkoľvek smrti (výluky vám vysvetlíme). Poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom úrazu. Ak bola smrť poisteného v priamej príčinnej súvislosti s úrazom a nastala najneskôr do jedného roka odo dňa, keď poistený tento úraz utrpel, je poistiteľ povinný vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti úrazom oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade hospitalizácie, vzniknutej následkom úrazu. Plnenie je vo forme dávok vyplácaných za každý deň hospitalizácie v lekárskom zariadení.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži poistenému na jednorázové plnenie v prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, choroby alebo tehotenstva.
definícia pojmu
Poistenie slúži na pokrytie rôznych nákladov súvisiacich s ochorením, ako sú napr. náklady na uzdravenie a kúpeľnú liečbu, strata príjmu zo zamestnania, splácanie úverov a hypoték, finančné zabezpečenie rodiny a podobne. Toto pripoistenie kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné choroby, akými sú: akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, strata zraku alebo sluchu, transplantácia a operácia srdca atď.
definícia pojmu
Poisťovateľ vo forme mesačnej dávky kompenzuje stratu príjmu v období, keď prídete o prácu. Poistenie vás chráni v prípade: 1. výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje; zamestnanec sa stane nadbytočný; zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu), 2. prepustenia z obdobného pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu systemizácie v štátnej službe, 3. dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce, 4. okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka práce (napr. v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti), 5. pracovného úrazu s následkom smrti. Toto pripoistenie je unikátne aj tým, že okrem finančného zabezpečenia v nezamestnanosti pokryje výpadok príjmu pozostalým vtedy, keď ich rodinný príslušník prišiel o život následkom pracovného úrazu.
definícia pojmu
V prípade úplnej invalidity poisteného poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo forme oslobodenia poistníka od povinnosti platiť bežné poistné pri zachovaní plných nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.
definícia pojmu
Uveďte sumu, ktorú ste ochotný mesačne platiť na poistné. Minimálna suma je 20 EUR mesačne. Splatnosť môže byť mesačná, štvrťročná, polročná a ročná.
definícia pojmu
Máte dve možnosti: podielové fondy alebo garantovaný účet. Vaše peniaze sú investované podľa Vášho rozhodnutia do podielových fondov správcovských spoločností alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program s ročným úrokom. Tieto produkty ponúka každá poisťovňa jednotlivo. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti atď. Poradíme Vám ako investovať.
Pridať ďalšieho poisteného
definícia pojmu

Profesionálny športovec vykonáva šport ako svoje povolanie, zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných súťaží a pretekov. Poisťovňa ohodnotí riziko výraznou rizikovou prirážkou k základnému poistnému alebo túto činnosť úplne vylučuje z úrazového poistenia.

Aktívny (amatérsky) športovec vykonáva šport (napr. futbal, či hokej) v rámci športového klubu alebo zväzu, ktorých hlavnou náplňou činnosti je organizovanie športovej činnosti, je riadne registrovaný a zúčastňuje sa súťaží a pretekov, ale nie je to jeho zamestnanie. Poisťovňa poisťuje amatérskych športovcov obyčajne s prirážkou.

Rekreačný športovec vykonáva šport len ako záľubu, nie je registrovaný v žiadnom športovom klube a nezúčastňuje sa žiadnych oficiálnych súťaží alebo pretekov. Rekreačný športovec je ktokoľvek, kto si ide po práci zabehnúť do lesa, zahrať si občas tenis alebo futbal. Poistený v tejto kategórii nedostáva obyčajne žiadne prirážky za úrazové poistenie.

definícia pojmu
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je typom čisto rizikového poistenia osôb bez sporivej zložky. V prípade, že počas doby poistenia nedôjde k poistnej udalosti, tak na konci poistnej doby poistenie zaniká bez náhrady. Úraz, v zmysle poistných podmienok, je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví alebo smrť. Základné riziká sú Smrť následkom úrazu a Trvalé následky úrazu. K základným rizikám existujú rôzne pripoistenia.

Rizikové životné poistenie

Je typom životného poistenia pre prípad smrti. Jeho zmyslom je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a všetko zaplatené poistné je spotrebované na krytie poistnej ochrany - smrť. V prípade ukončenej poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej čiastky dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu klienta alebo prípadne dohodnuté pripoistenie je vyplatené podľa dohodnutých podmienok. Z tohto dôvodu sa toto poistenie využíva i pri poistení hypotekárnych či iných úverov, leasingu, investičných akcií a podobne.

Investičné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu s možnosťou dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Prináša obvykle vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia, ktoré ale nebýva garantované. Klient si môže zvoliť z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií a investičné riziko je celé na strane klienta.

definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom akejkoľvek smrti (výluky vám vysvetlíme). Poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom úrazu. Ak bola smrť poisteného v priamej príčinnej súvislosti s úrazom a nastala najneskôr do jedného roka odo dňa, keď poistený tento úraz utrpel, je poistiteľ povinný vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti úrazom oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade hospitalizácie, vzniknutej následkom úrazu. Plnenie je vo forme dávok vyplácaných za každý deň hospitalizácie v lekárskom zariadení.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži poistenému na jednorázové plnenie v prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, choroby alebo tehotenstva.
definícia pojmu
Poistenie slúži na pokrytie rôznych nákladov súvisiacich s ochorením, ako sú napr. náklady na uzdravenie a kúpeľnú liečbu, strata príjmu zo zamestnania, splácanie úverov a hypoték, finančné zabezpečenie rodiny a podobne. Toto pripoistenie kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné choroby, akými sú: akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, strata zraku alebo sluchu, transplantácia a operácia srdca atď.
definícia pojmu
Poisťovateľ vo forme mesačnej dávky kompenzuje stratu príjmu v období, keď prídete o prácu. Poistenie vás chráni v prípade: 1. výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje; zamestnanec sa stane nadbytočný; zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu), 2. prepustenia z obdobného pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu systemizácie v štátnej službe, 3. dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce, 4. okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka práce (napr. v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti), 5. pracovného úrazu s následkom smrti. Toto pripoistenie je unikátne aj tým, že okrem finančného zabezpečenia v nezamestnanosti pokryje výpadok príjmu pozostalým vtedy, keď ich rodinný príslušník prišiel o život následkom pracovného úrazu.
definícia pojmu
V prípade úplnej invalidity poisteného poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo forme oslobodenia poistníka od povinnosti platiť bežné poistné pri zachovaní plných nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.
definícia pojmu
Uveďte sumu, ktorú ste ochotný mesačne platiť na poistné. Minimálna suma je 20 EUR mesačne. Splatnosť môže byť mesačná, štvrťročná, polročná a ročná.
definícia pojmu
Máte dve možnosti: podielové fondy alebo garantovaný účet. Vaše peniaze sú investované podľa Vášho rozhodnutia do podielových fondov správcovských spoločností alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program s ročným úrokom. Tieto produkty ponúka každá poisťovňa jednotlivo. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti atď. Poradíme Vám ako investovať.
Pridať ďalšieho poisteného
definícia pojmu

Profesionálny športovec vykonáva šport ako svoje povolanie, zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných súťaží a pretekov. Poisťovňa ohodnotí riziko výraznou rizikovou prirážkou k základnému poistnému alebo túto činnosť úplne vylučuje z úrazového poistenia.

Aktívny (amatérsky) športovec vykonáva šport (napr. futbal, či hokej) v rámci športového klubu alebo zväzu, ktorých hlavnou náplňou činnosti je organizovanie športovej činnosti, je riadne registrovaný a zúčastňuje sa súťaží a pretekov, ale nie je to jeho zamestnanie. Poisťovňa poisťuje amatérskych športovcov obyčajne s prirážkou.

Rekreačný športovec vykonáva šport len ako záľubu, nie je registrovaný v žiadnom športovom klube a nezúčastňuje sa žiadnych oficiálnych súťaží alebo pretekov. Rekreačný športovec je ktokoľvek, kto si ide po práci zabehnúť do lesa, zahrať si občas tenis alebo futbal. Poistený v tejto kategórii nedostáva obyčajne žiadne prirážky za úrazové poistenie.

definícia pojmu
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je typom čisto rizikového poistenia osôb bez sporivej zložky. V prípade, že počas doby poistenia nedôjde k poistnej udalosti, tak na konci poistnej doby poistenie zaniká bez náhrady. Úraz, v zmysle poistných podmienok, je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví alebo smrť. Základné riziká sú Smrť následkom úrazu a Trvalé následky úrazu. K základným rizikám existujú rôzne pripoistenia.

Rizikové životné poistenie

Je typom životného poistenia pre prípad smrti. Jeho zmyslom je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a všetko zaplatené poistné je spotrebované na krytie poistnej ochrany - smrť. V prípade ukončenej poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej čiastky dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu klienta alebo prípadne dohodnuté pripoistenie je vyplatené podľa dohodnutých podmienok. Z tohto dôvodu sa toto poistenie využíva i pri poistení hypotekárnych či iných úverov, leasingu, investičných akcií a podobne.

Investičné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu s možnosťou dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Prináša obvykle vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia, ktoré ale nebýva garantované. Klient si môže zvoliť z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií a investičné riziko je celé na strane klienta.

definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom akejkoľvek smrti (výluky vám vysvetlíme). Poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom úrazu. Ak bola smrť poisteného v priamej príčinnej súvislosti s úrazom a nastala najneskôr do jedného roka odo dňa, keď poistený tento úraz utrpel, je poistiteľ povinný vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti úrazom oprávnenej osobe.
definícia pojmu
Uveďte poistnú sumu. Poistenie slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade hospitalizácie, vzniknutej následkom úrazu. Plnenie je vo forme dávok vyplácaných za každý deň hospitalizácie v lekárskom zariadení.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži na finančné zabezpečenie poisteného v prípade práceneschopnosti, resp. doby nevyhnutného liečenia, vzniknutej následkom úrazu. Doba nevyhnutného liečenia je skutočná doba nevyhnutného liečenia poisteného upravená podľa oceňovacích tabuliek.
definícia pojmu
Poistenie slúži poistenému na jednorázové plnenie v prípade chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, choroby alebo tehotenstva.
definícia pojmu
Poistenie slúži na pokrytie rôznych nákladov súvisiacich s ochorením, ako sú napr. náklady na uzdravenie a kúpeľnú liečbu, strata príjmu zo zamestnania, splácanie úverov a hypoték, finančné zabezpečenie rodiny a podobne. Toto pripoistenie kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné choroby, akými sú: akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, strata zraku alebo sluchu, transplantácia a operácia srdca atď.
definícia pojmu
Poisťovateľ vo forme mesačnej dávky kompenzuje stratu príjmu v období, keď prídete o prácu. Poistenie vás chráni v prípade: 1. výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje; zamestnanec sa stane nadbytočný; zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu), 2. prepustenia z obdobného pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu systemizácie v štátnej službe, 3. dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce, 4. okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka práce (napr. v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti), 5. pracovného úrazu s následkom smrti. Toto pripoistenie je unikátne aj tým, že okrem finančného zabezpečenia v nezamestnanosti pokryje výpadok príjmu pozostalým vtedy, keď ich rodinný príslušník prišiel o život následkom pracovného úrazu.
definícia pojmu
V prípade úplnej invalidity poisteného poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo forme oslobodenia poistníka od povinnosti platiť bežné poistné pri zachovaní plných nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.
definícia pojmu
Uveďte sumu, ktorú ste ochotný mesačne platiť na poistné. Minimálna suma je 20 EUR mesačne. Splatnosť môže byť mesačná, štvrťročná, polročná a ročná.
definícia pojmu
Máte dve možnosti: podielové fondy alebo garantovaný účet. Vaše peniaze sú investované podľa Vášho rozhodnutia do podielových fondov správcovských spoločností alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program s ročným úrokom. Tieto produkty ponúka každá poisťovňa jednotlivo. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti atď. Poradíme Vám ako investovať.
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok