//reCAPTCHA
Správna poistná suma - vypočítaj
 

Vyplňte krátky dotazník

Dotazníky sú spracované metódou analýzy dotazníkov všetkých poisťovní, minimalisticky s náležitými vysvetlivkami. Ak sa chcete poradiť, volajte na 0910 590 590 alebo 0910 590 590 .

definícia pojmu

Byt a domácnosť

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na pevných častiach bytu, či už dokončeného, rozostavaného alebo v rekonštrukcii. Poistenie kryje tiež súvisiace stavby s doplnkovou funkciou k nehnuteľnosti (napríklad pivnica, garáž).
Samotné poistenie bytu chráni len Vašu nehnuteľnosť a nie to čo je v nej (všetko vybavenie, ktoré nie je pevne spojené s bytom) – na to treba mať poistenie domácnosti.
Súvisiace pripoistenia sú najmä: poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti, poistenie ochrany práv pri bývaní a poistenie ochrany práv rodiny.

Všetky poisťovne poisťujú byty združenou formou, kde sú taxatívne vymenované riziká, ktoré sú poskladané v „balíčku“, v ktorom nechýbajú tieto riziká:
 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí,
 • voda z vodovodného potrubia,
 • víchrica, krupobitie (ľadovec),
 • tiaž (ťarcha) snehu, lavína,
 • povodeň, záplava,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín,
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov,
 • náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk,
 • výbuch sopky, zemetrasenie,
 • odcudzenie – krádež stavebných súčastí, vandalizmus.

Pokračujte výberom zliav a benefitov pre náročných majiteľov nehnuteľnosti.


definícia pojmu

Určite poistnú sumu

Poistná suma novostavieb je kúpna cena s DPH (prípadné poskytnuté zľavy pri kúpe s nami konzultujte). Poistná suma starších nehnuteľností sa najlepšie vypočíta podľa znaleckého posudku.

Do poistnej sumy nehnuteľnosti patria napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď. S výpočtom správnej poistnej sumy vašej nehnuteľnosti Vám radi pomôžeme.

definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Sklá

Poistenie skiel sa vzťahuje na pevne osadené sklá – okná, dvere a sklenené stavebné prvky nachádzajúce sa v poistenej budove. Poistením je kryté náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie skla akýmkoľvek spôsobom, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 • skratom.

(napr. kalové čerpadlo, obehové čerpadlo, domáca vodárnička, zabudované ventilátory, tepelné čerpadlo)

definícia pojmu

Určite poistnú sumu

S výpočtom správnej poistnej sumy vašej domácnosti Vám radi pomôžeme.
Do poistnej sumy domácnosti patria všetky hmotné hnuteľné veci. Patria sem: nábytok, koberce, obrazy, odevy, obuv, bielizeň, kuchynské stroje, prístroje, bicykle, detské kočíky, invalidné vozíky, domáce dielne, autosúčiastky, televízor, rádio, hifi – veža a k nim patriace antény a satelitné prijímače, veci umeleckej alebo historickej hodnoty, starožitnosti, klenoty, šperky, cennosti a zbierky, spotrebná elektronika a optické prístroje a iné. Za výšku poistnej sumy zodpovedá poistený. Poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovne pri poistnej udalosti.
Do poistnej sumy domácnosti nepatria stavebné súčasti, ktoré patria do poistnej sumy nehnuteľnosti. Napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Špeciálne sklá

Pripoistenie skla sa dojednáva pre prípad akéhokoľvek náhodného rozbitia skla s výnimkou výluk uvedených v poistných podmienkach.

Predmetom pripoistenia je:
 • pevne zabudované sklo stavebných súčastí bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť, sklenené výplne okien, dverí a vstavaného nábytku nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • zrkadlá pevne pripevnené k stene, nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • zabudovaná sklokeramická varná platňa v byte, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • presklené časti balkóna alebo zimnej záhrady.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch v elektrospotrebičoch poistenej domácnosti:
 • v domácich elektrospotrebičoch (kuchynské stroje, chladničky, ventilátory a pod.)
 • elektromotory v ostatných elektrických spotrebičoch (záhradné kosačky, ručné el. náradie, cirkulárky a pod.)
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je možné uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:
 • na zdraví a živote
 • na majetku a na veci
 • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou

Správca poistenia odporúča: Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.

definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti

Predmetom pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví, živote alebo majetku svojou činnosťou v rámci bežného občianskeho života.

Kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší žijúci v spoločnej domácnosti alebo domáci miláčikovia:

 • pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda,
 • pri športe, napríklad ak pri bicyklovaní niekoho zraníte,
 • pri rekreácii a zábave, napr. neúmyselne poškodíte alebo zničíte ubytovacie zariadenie v hoteli, rekreačnom zariadení,
 • ak v obchode zhodíte tovar košíkom, rozbijete výklad,
 • vaše dieťa rozbije pri hre s loptou susedove okno,
 • škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu, alebo sa podhrabe susedom do dvora a roztrhá sliepky, a pod.

Je možné uzatvoriť len s poistením domácnosti.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv pri bývaní

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku, v prípade problémov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, prípadoch sporov so zmluvami súvisiacimi s nehnuteľnosťou atď.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv rodiny

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená v súkromnom živote, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, v prípade problémov s poisťovňami, s ktorými má dojednané súkromné poistné zmluvy, v prípade problémov so zmluvami súvisiacimi so súkromným životom v rámci ochrany spotrebiteľa alebo ak niekto neoprávnene zasiahne do jeho vlastníckych práv.
definícia pojmu

Elektronické zariadenia

Poistné plnenie elektronických zariadení až do 500 EUR:

 • smartfón, mobilný telefón;
 • notebook, tablet;
 • čítačka kníh;
 • modem, router;
 • GPS;
Spôsobené nasledovnými poistnými nebezpečenstvami:
 • pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
 • poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.

Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť.

Územná platnosť: územie celého sveta.
definícia pojmu

Elektrospotrebiče (nehnuteľnosť)

S limitom poistného plnenia do 2 000 EUR. Kryje škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 1. nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 2. skratom.
Tento benefit je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti.

Elektrospotrebiče (domácnosť)
S limitom poistného plnenia do 2 000 EUR. Kryje v poistenej domácnosti škody:

 1. spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti,
 2. na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej lehoty (poistenie predĺženej záruky),
 3. na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení v dôsledku:
  • nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti,
  • materiálnych a výrobných chýb,
  • skratu a izolačných chýb.
Tento benefit je možné dojednať iba s poistením domácnosti.

definícia pojmu

Kybernetické riziká

Samostatné pripoistenie k poisteniu domácnosti. Rozsah poistenia:
 • zneužitie platobného prostriedku (napr. bankových kariet, šekov),
 • zneužitie identity na internete (napr. neoprávnené použitie vašich identifikačných či autorizačných údajov),
 • poškodenie on-line povesti (napr. poisťovňa podnikne kroky na hájenie záujmov poisteného voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila),
 • nákup tovaru a služieb na internete (napr. poisťovňa podnikne kroky na hájenie sporov za nedodanie, resp. neúplné dodanie tovaru alebo služby kúpených na internete),
 • NONSTOP telefonické právne poradenstvo.
definícia pojmu

Mikro úrazové poistenie

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je úrazové poistenie osôb. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti. Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.

Deti vo veku 0 – 17 rokov sú poistené zdarma:
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 3 500 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 2,5 EUR/deň.

Poistenie týchto osôb zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 18 rokov.

Dospelí vo veku 18 – 61 rokov:
 • poistenie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 10 000 EUR;
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 7 000 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 5 EUR/deň.

Toto pripoistenie zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 62 rokov.

definícia pojmu

Poistenie psa

Toto pripoistenie sa vzťahuje len na veterinárnu starostlivosť poskytnutú na území SR.

Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia: Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na veterinárnym lekárom účelne vedené liečenie stavu poisteného zvieraťa vyžadujúceho bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku niektorého z nasledovných poistných nebezpečenstiev:
 • úraz;
 • nechronické ochorenie;
 • prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa neobjavilo.

V prípade úrazu má poistený právo na náhradu liečebných nákladov najviac za dobu 60 dní od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej liečby poisteného domáceho zvieraťa.
V prípade ochorenia má poistený právo na náhradu nákladov najviac za dobu 30 dní od vzniku poistnej udalosti.

Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom.

definícia pojmu

Amortizácia

Ak bola poistená vec:
 • poškodená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby poisťovateľ poistenému vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov poškodenej veci;
 • zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality, obvyklým v čase a mieste poistenia v novom stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.

V prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cudzích vecí, kobercov, odevov a obuvi, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote.

definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku, bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

definícia pojmu

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Služba 24/7 lekár

Poskytuje služby lekára na telefóne NONSTOP počas celého roka.

Výhody:
 • lekár je dostupný online, telefonicky alebo prostredníctvom Skype videohovoru,
 • komplexné zhodnotenie zdravotného stavu,
 • možnosť odkonzultovať akýkoľvek zdravotný problém,
 • poradenstvo od rôznych odborníkov,
 • poradenstvo pri užívaní liekov,
 • vypracovanie druhého lekárskeho názoru od odborníka na zdravotný problém,
 • objednanie na vyšetrenie k odborníkovi na konkrétny čas a zaslanie výmenného lístka e-mailom,
 • jednou registráciou získajú službu celkom 4 rodinní príslušníci.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Zľava za počet splátok

Splátky za poistenie majetku sú spravidla ročné, polročné alebo štvrťročné. Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava 5 – 10 %.
definícia pojmu

Zľava za výšku spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za iný produkt

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú inú poistnú zmluvu v konkrétnej poisťovni.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za bezškodový priebeh

Za každý poistný rok, počas ktorého nenastala poistná udalosť, poskytne poisťovňa zľavu, a to vo výške 5% z ročného poistného. Maximálna výška zľavy je do 15% z ročného poistného.

Zľava: do 15%.

definícia pojmu

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Rodinný dom a domácnosť

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na pevných častiach, tzv. kostre vášho rodinného domu, či už dokončeného, rozostavaného alebo v rekonštrukcii. Poistenie kryje tiež vedľajšie stavby s doplnkovou funkciou k nehnuteľnosti (napríklad záhradkárske chatky, ploty, altánky, športoviská, bazén atď.), ktoré sa nachádzajú na tom istom pozemku ako poistená nehnuteľnosť.
Samotné poistenie rodinného domu chráni len Vašu nehnuteľnosť a nie to čo je v nej (všetko vybavenie, ktoré nie je pevne spojené so stavbou) – na to treba mať poistenie domácnosti. Súviace poistenie môže byť napríklad poistenie okrasnej záhrady.
Súvisiace pripoistenia sú najmä: poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti, poistenie ochrany práv pri bývaní a poistenie ochrany práv rodiny.

Všetky poisťovne poisťujú rodinné domy združenou formou, kde sú taxatívne vymenované riziká, ktoré sú poskladané v „balíčku“, v ktorom nechýbajú tieto riziká:
 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí,
 • voda z vodovodného potrubia,
 • víchrica, krupobitie (ľadovec),
 • tiaž (ťarcha) snehu, lavína,
 • povodeň, záplava,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín,
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov,
 • náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk,
 • výbuch sopky, zemetrasenie,
 • odcudzenie – krádež stavebných súčastí, vandalizmus.

Pokračujte výberom zliav a benefitov pre náročných majiteľov nehnuteľnosti.


definícia pojmu

Určite poistnú sumu

Poistná suma novostavieb je kúpna cena s DPH (prípadné poskytnuté zľavy pri kúpe s nami konzultujte). Poistná suma starších nehnuteľností sa najlepšie vypočíta podľa znaleckého posudku.

Do poistnej sumy nehnuteľnosti patria napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď. S výpočtom správnej poistnej sumy vašej nehnuteľnosti Vám radi pomôžeme.

definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Sklá

Poistenie skiel sa vzťahuje na pevne osadené sklá – okná, dvere a sklenené stavebné prvky nachádzajúce sa v poistenej budove. Poistením je kryté náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie skla akýmkoľvek spôsobom, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 • skratom.

(napr. kalové čerpadlo, obehové čerpadlo, domáca vodárnička, zabudované ventilátory, tepelné čerpadlo)
definícia pojmu

Poistenie vedlajších stavieb

Uveďte napr.: garáž, plot, altánok, ... S výpočtom správnej poistnej sumy vašej vedľajšej stavby Vám radi pomôžeme.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.

definícia pojmu

Určite poistnú sumu

S výpočtom správnej poistnej sumy vašej domácnosti Vám radi pomôžeme.
Do poistnej sumy domácnosti patria všetky hmotné hnuteľné veci. Patria sem: nábytok, koberce, obrazy, odevy, obuv, bielizeň, kuchynské stroje, prístroje, bicykle, detské kočíky, invalidné vozíky, domáce dielne, autosúčiastky, televízor, rádio, hifi – veža a k nim patriace antény a satelitné prijímače, veci umeleckej alebo historickej hodnoty, starožitnosti, klenoty, šperky, cennosti a zbierky, spotrebná elektronika a optické prístroje a iné. Za výšku poistnej sumy zodpovedá poistený. Poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovne pri poistnej udalosti.
Do poistnej sumy domácnosti nepatria stavebné súčasti, ktoré patria do poistnej sumy nehnuteľnosti. Napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Špeciálne sklá

Pripoistenie skla sa dojednáva pre prípad akéhokoľvek náhodného rozbitia skla s výnimkou výluk uvedených v poistných podmienkach.

Predmetom pripoistenia je:
 • pevne zabudované sklo stavebných súčastí bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť, sklenené výplne okien, dverí a vstavaného nábytku nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • zrkadlá pevne pripevnené k stene, nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • zabudovaná sklokeramická varná platňa v byte, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • presklené časti balkóna alebo zimnej záhrady.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch v elektrospotrebičoch poistenej domácnosti:
 • v domácich elektrospotrebičoch (kuchynské stroje, chladničky, ventilátory a pod.)
 • elektromotory v ostatných elektrických spotrebičoch (záhradné kosačky, ručné el. náradie, cirkulárky a pod.)
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je možné uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:
 • na zdraví a živote
 • na majetku a na veci
 • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou

Správca poistenia odporúča: Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.

definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti

Predmetom pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví, živote alebo majetku svojou činnosťou v rámci bežného občianskeho života.

Kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší žijúci v spoločnej domácnosti alebo domáci miláčikovia:

 • pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda,
 • pri športe, napríklad ak pri bicyklovaní niekoho zraníte,
 • pri rekreácii a zábave, napr. neúmyselne poškodíte alebo zničíte ubytovacie zariadenie v hoteli, rekreačnom zariadení,
 • ak v obchode zhodíte tovar košíkom, rozbijete výklad,
 • vaše dieťa rozbije pri hre s loptou susedove okno,
 • škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu, alebo sa podhrabe susedom do dvora a roztrhá sliepky, a pod.

Je možné uzatvoriť len s poistením domácnosti.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv pri bývaní

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku, v prípade problémov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, prípadoch sporov so zmluvami súvisiacimi s nehnuteľnosťou atď.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv rodiny

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená v súkromnom živote, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, v prípade problémov s poisťovňami, s ktorými má dojednané súkromné poistné zmluvy, v prípade problémov so zmluvami súvisiacimi so súkromným životom v rámci ochrany spotrebiteľa alebo ak niekto neoprávnene zasiahne do jeho vlastníckych práv.
definícia pojmu

Elektronické zariadenia

Poistné plnenie elektronických zariadení až do 500 EUR:

 • smartfón, mobilný telefón;
 • notebook, tablet;
 • čítačka kníh;
 • modem, router;
 • GPS;
Spôsobené nasledovnými poistnými nebezpečenstvami:
 • pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
 • poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.

Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť.

Územná platnosť: územie celého sveta.
definícia pojmu

Elektrospotrebiče (nehnuteľnosť)

S limitom poistného plnenia do 2 000 EUR. Kryje škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 1. nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 2. skratom.
Tento benefit je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti.

Elektrospotrebiče (domácnosť)
S limitom poistného plnenia do 2 000 EUR. Kryje v poistenej domácnosti škody:

 1. spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti,
 2. na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej lehoty (poistenie predĺženej záruky),
 3. na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení v dôsledku:
  • nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti,
  • materiálnych a výrobných chýb,
  • skratu a izolačných chýb.
Tento benefit je možné dojednať iba s poistením domácnosti.

definícia pojmu

Kybernetické riziká

Samostatné pripoistenie k poisteniu domácnosti. Rozsah poistenia:
 • zneužitie platobného prostriedku (napr. bankových kariet, šekov),
 • zneužitie identity na internete (napr. neoprávnené použitie vašich identifikačných či autorizačných údajov),
 • poškodenie on-line povesti (napr. poisťovňa podnikne kroky na hájenie záujmov poisteného voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila),
 • nákup tovaru a služieb na internete (napr. poisťovňa podnikne kroky na hájenie sporov za nedodanie, resp. neúplné dodanie tovaru alebo služby kúpených na internete),
 • NONSTOP telefonické právne poradenstvo.
definícia pojmu

Mikro úrazové poistenie

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je úrazové poistenie osôb. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti. Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.

Deti vo veku 0 – 17 rokov sú poistené zdarma:
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 3 500 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 2,5 EUR/deň.

Poistenie týchto osôb zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 18 rokov.

Dospelí vo veku 18 – 61 rokov:
 • poistenie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 10 000 EUR;
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 7 000 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 5 EUR/deň.

Toto pripoistenie zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 62 rokov.

definícia pojmu

Poistenie psa

Toto pripoistenie sa vzťahuje len na veterinárnu starostlivosť poskytnutú na území SR.

Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia: Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na veterinárnym lekárom účelne vedené liečenie stavu poisteného zvieraťa vyžadujúceho bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku niektorého z nasledovných poistných nebezpečenstiev:
 • úraz;
 • nechronické ochorenie;
 • prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa neobjavilo.

V prípade úrazu má poistený právo na náhradu liečebných nákladov najviac za dobu 60 dní od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej liečby poisteného domáceho zvieraťa.
V prípade ochorenia má poistený právo na náhradu nákladov najviac za dobu 30 dní od vzniku poistnej udalosti.

Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom.

definícia pojmu

Amortizácia

Ak bola poistená vec:
 • poškodená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby poisťovateľ poistenému vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov poškodenej veci;
 • zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality, obvyklým v čase a mieste poistenia v novom stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.

V prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cudzích vecí, kobercov, odevov a obuvi, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote.

definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku, bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

definícia pojmu

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Služba 24/7 lekár

Poskytuje služby lekára na telefóne NONSTOP počas celého roka.

Výhody:
 • lekár je dostupný online, telefonicky alebo prostredníctvom Skype videohovoru,
 • komplexné zhodnotenie zdravotného stavu,
 • možnosť odkonzultovať akýkoľvek zdravotný problém,
 • poradenstvo od rôznych odborníkov,
 • poradenstvo pri užívaní liekov,
 • vypracovanie druhého lekárskeho názoru od odborníka na zdravotný problém,
 • objednanie na vyšetrenie k odborníkovi na konkrétny čas a zaslanie výmenného lístka e-mailom,
 • jednou registráciou získajú službu celkom 4 rodinní príslušníci.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Zľava za počet splátok

Splátky za poistenie majetku sú spravidla ročné, polročné alebo štvrťročné. Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava 5 – 10 %.
definícia pojmu

Zľava za výšku spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za iný produkt

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú inú poistnú zmluvu v konkrétnej poisťovni.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za bezškodový priebeh

Za každý poistný rok, počas ktorého nenastala poistná udalosť, poskytne poisťovňa zľavu, a to vo výške 5% z ročného poistného. Maximálna výška zľavy je do 15% z ročného poistného.

Zľava: do 15%.

definícia pojmu

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Rekreačná chata a zariadenie

Rekreačná chata je budova slúžiaca na rekreačné účely. Nie je trvalo obývaná. Situovaná je mimo obcí, spravidla v chatových oblastiach alebo stojí osamote (extravilán obce).

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na pevných častiach, tzv. kostre vašej chaty, či už dokončenej, rozostavanej alebo v rekonštrukcii. Poistenie kryje tiež vedľajšie stavby s doplnkovou funkciou k nehnuteľnosti (napríklad športoviská, ploty, altánky atď.), ktoré sa nachádzajú na tom istom pozemku ako poistená nehnuteľnosť.
Samotné poistenie rekreačnej chaty chráni len Vašu nehnuteľnosť a nie to čo je v nej (všetko vybavenie, ktoré nie je pevne spojené so stavbou) – na to treba mať poistenie zariadenia.
Súvisiace pripoistenia sú najmä: poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti, poistenie ochrany práv pri bývaní a poistenie ochrany práv rodiny.

Poistené riziká:
 • Živelná udalosť: Požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavín, pád stromov, stožiarov, ťarcha snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení.
 • Odcudzenie a vandalizmus

Pokračujte výberom zliav a benefitov pre náročných majiteľov nehnuteľnosti.


definícia pojmu

Určite poistnú sumu

Poistná suma novostavieb je kúpna cena s DPH (prípadné poskytnuté zľavy pri kúpe s nami konzultujte). Poistná suma starších nehnuteľností sa najlepšie vypočíta podľa znaleckého posudku.

Do poistnej sumy nehnuteľnosti patria napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď. S výpočtom správnej poistnej sumy vašej nehnuteľnosti Vám radi pomôžeme.

definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Sklá

Poistenie skiel sa vzťahuje na pevne osadené sklá – okná, dvere a sklenené stavebné prvky nachádzajúce sa v poistenej budove. Poistením je kryté náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie skla akýmkoľvek spôsobom, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 • skratom.

(napr. kalové čerpadlo, obehové čerpadlo, domáca vodárnička, zabudované ventilátory, tepelné čerpadlo)
definícia pojmu

Poistenie vedlajších stavieb

Uveďte napr.: garáž, plot, altánok, ... S výpočtom správnej poistnej sumy vašej vedľajšej stavby Vám radi pomôžeme.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.

definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Z vyššie vyplnených údajov Vám pomožeme so stanovením správnej poistnej sumy.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Špeciálne sklá

Pripoistenie skla sa dojednáva pre prípad akéhokoľvek náhodného rozbitia skla s výnimkou výluk uvedených v poistných podmienkach.

Predmetom pripoistenia je:
 • pevne zabudované sklo stavebných súčastí bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť, sklenené výplne okien, dverí a vstavaného nábytku nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • zrkadlá pevne pripevnené k stene, nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • zabudovaná sklokeramická varná platňa v byte, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • presklené časti balkóna alebo zimnej záhrady.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch v elektrospotrebičoch poistenej domácnosti:
 • v domácich elektrospotrebičoch (kuchynské stroje, chladničky, ventilátory a pod.)
 • elektromotory v ostatných elektrických spotrebičoch (záhradné kosačky, ručné el. náradie, cirkulárky a pod.)
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je možné uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:
 • na zdraví a živote
 • na majetku a na veci
 • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou

Správca poistenia odporúča: Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.

definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti

Predmetom pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví, živote alebo majetku svojou činnosťou v rámci bežného občianskeho života.

Kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší žijúci v spoločnej domácnosti alebo domáci miláčikovia:

 • pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda,
 • pri športe, napríklad ak pri bicyklovaní niekoho zraníte,
 • pri rekreácii a zábave, napr. neúmyselne poškodíte alebo zničíte ubytovacie zariadenie v hoteli, rekreačnom zariadení,
 • ak v obchode zhodíte tovar košíkom, rozbijete výklad,
 • vaše dieťa rozbije pri hre s loptou susedove okno,
 • škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu, alebo sa podhrabe susedom do dvora a roztrhá sliepky, a pod.

Je možné uzatvoriť len s poistením domácnosti.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv pri bývaní

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku, v prípade problémov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, prípadoch sporov so zmluvami súvisiacimi s nehnuteľnosťou atď.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv rodiny

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená v súkromnom živote, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, v prípade problémov s poisťovňami, s ktorými má dojednané súkromné poistné zmluvy, v prípade problémov so zmluvami súvisiacimi so súkromným životom v rámci ochrany spotrebiteľa alebo ak niekto neoprávnene zasiahne do jeho vlastníckych práv.
definícia pojmu

Elektronické zariadenia

Poistné plnenie elektronických zariadení až do 500 EUR:

 • smartfón, mobilný telefón;
 • notebook, tablet;
 • čítačka kníh;
 • modem, router;
 • GPS;
Spôsobené nasledovnými poistnými nebezpečenstvami:
 • pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
 • poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.

Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť.

Územná platnosť: územie celého sveta.
definícia pojmu

Mikro úrazové poistenie

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je úrazové poistenie osôb. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti. Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.

Deti vo veku 0 – 17 rokov sú poistené zdarma:
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 3 500 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 2,5 EUR/deň.

Poistenie týchto osôb zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 18 rokov.

Dospelí vo veku 18 – 61 rokov:
 • poistenie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 10 000 EUR;
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 7 000 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 5 EUR/deň.

Toto pripoistenie zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 62 rokov.

definícia pojmu

Poistenie psa

Toto pripoistenie sa vzťahuje len na veterinárnu starostlivosť poskytnutú na území SR.

Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia: Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na veterinárnym lekárom účelne vedené liečenie stavu poisteného zvieraťa vyžadujúceho bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku niektorého z nasledovných poistných nebezpečenstiev:
 • úraz;
 • nechronické ochorenie;
 • prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa neobjavilo.

V prípade úrazu má poistený právo na náhradu liečebných nákladov najviac za dobu 60 dní od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej liečby poisteného domáceho zvieraťa.
V prípade ochorenia má poistený právo na náhradu nákladov najviac za dobu 30 dní od vzniku poistnej udalosti.

Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom.

definícia pojmu

Amortizácia

Ak bola poistená vec:
 • poškodená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby poisťovateľ poistenému vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov poškodenej veci;
 • zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality, obvyklým v čase a mieste poistenia v novom stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.

V prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cudzích vecí, kobercov, odevov a obuvi, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote.

definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku, bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

definícia pojmu

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Služba 24/7 lekár

Poskytuje služby lekára na telefóne NONSTOP počas celého roka.

Výhody:
 • lekár je dostupný online, telefonicky alebo prostredníctvom Skype videohovoru,
 • komplexné zhodnotenie zdravotného stavu,
 • možnosť odkonzultovať akýkoľvek zdravotný problém,
 • poradenstvo od rôznych odborníkov,
 • poradenstvo pri užívaní liekov,
 • vypracovanie druhého lekárskeho názoru od odborníka na zdravotný problém,
 • objednanie na vyšetrenie k odborníkovi na konkrétny čas a zaslanie výmenného lístka e-mailom,
 • jednou registráciou získajú službu celkom 4 rodinní príslušníci.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Zľava za počet splátok

Splátky za poistenie majetku sú spravidla ročné, polročné alebo štvrťročné. Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava 5 – 10 %.
definícia pojmu

Zľava za výšku spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za iný produkt

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú inú poistnú zmluvu v konkrétnej poisťovni.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za bezškodový priebeh

Za každý poistný rok, počas ktorého nenastala poistná udalosť, poskytne poisťovňa zľavu, a to vo výške 5% z ročného poistného. Maximálna výška zľavy je do 15% z ročného poistného.

Zľava: do 15%.

definícia pojmu

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.


definícia pojmu

Určite poistnú sumu

Poistná suma novostavieb je kúpna cena s DPH (prípadné poskytnuté zľavy pri kúpe s nami konzultujte). Poistná suma starších nehnuteľností sa najlepšie vypočíta podľa znaleckého posudku.

Do poistnej sumy nehnuteľnosti patria napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď. S výpočtom správnej poistnej sumy vašej nehnuteľnosti Vám radi pomôžeme.

definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Sklá

Poistenie skiel sa vzťahuje na pevne osadené sklá – okná, dvere a sklenené stavebné prvky nachádzajúce sa v poistenej budove. Poistením je kryté náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie skla akýmkoľvek spôsobom, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 • skratom.

(napr. kalové čerpadlo, obehové čerpadlo, domáca vodárnička, zabudované ventilátory, tepelné čerpadlo)
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je možné uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:
 • na zdraví a živote
 • na majetku a na veci
 • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou

Správca poistenia odporúča: Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.

definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti

Predmetom pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví, živote alebo majetku svojou činnosťou v rámci bežného občianskeho života.

Kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší žijúci v spoločnej domácnosti alebo domáci miláčikovia:

 • pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda,
 • pri športe, napríklad ak pri bicyklovaní niekoho zraníte,
 • pri rekreácii a zábave, napr. neúmyselne poškodíte alebo zničíte ubytovacie zariadenie v hoteli, rekreačnom zariadení,
 • ak v obchode zhodíte tovar košíkom, rozbijete výklad,
 • vaše dieťa rozbije pri hre s loptou susedove okno,
 • škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu, alebo sa podhrabe susedom do dvora a roztrhá sliepky, a pod.

Je možné uzatvoriť len s poistením domácnosti.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv pri bývaní

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku, v prípade problémov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, prípadoch sporov so zmluvami súvisiacimi s nehnuteľnosťou atď.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv rodiny

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená v súkromnom živote, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, v prípade problémov s poisťovňami, s ktorými má dojednané súkromné poistné zmluvy, v prípade problémov so zmluvami súvisiacimi so súkromným životom v rámci ochrany spotrebiteľa alebo ak niekto neoprávnene zasiahne do jeho vlastníckych práv.
definícia pojmu

Elektronické zariadenia

Poistné plnenie elektronických zariadení až do 500 EUR:

 • smartfón, mobilný telefón;
 • notebook, tablet;
 • čítačka kníh;
 • modem, router;
 • GPS;
Spôsobené nasledovnými poistnými nebezpečenstvami:
 • pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
 • poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.

Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť.

Územná platnosť: územie celého sveta.
definícia pojmu

Elektrospotrebiče (nehnuteľnosť)

S limitom poistného plnenia do 2 000 EUR. Kryje škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 1. nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 2. skratom.
Tento benefit je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti.

definícia pojmu

Mikro úrazové poistenie

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je úrazové poistenie osôb. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti. Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.

Deti vo veku 0 – 17 rokov sú poistené zdarma:
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 3 500 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 2,5 EUR/deň.

Poistenie týchto osôb zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 18 rokov.

Dospelí vo veku 18 – 61 rokov:
 • poistenie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 10 000 EUR;
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 7 000 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 5 EUR/deň.

Toto pripoistenie zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 62 rokov.

definícia pojmu

Poistenie psa

Toto pripoistenie sa vzťahuje len na veterinárnu starostlivosť poskytnutú na území SR.

Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia: Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na veterinárnym lekárom účelne vedené liečenie stavu poisteného zvieraťa vyžadujúceho bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku niektorého z nasledovných poistných nebezpečenstiev:
 • úraz;
 • nechronické ochorenie;
 • prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa neobjavilo.

V prípade úrazu má poistený právo na náhradu liečebných nákladov najviac za dobu 60 dní od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej liečby poisteného domáceho zvieraťa.
V prípade ochorenia má poistený právo na náhradu nákladov najviac za dobu 30 dní od vzniku poistnej udalosti.

Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom.

definícia pojmu

Amortizácia

Ak bola poistená vec:
 • poškodená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby poisťovateľ poistenému vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov poškodenej veci;
 • zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality, obvyklým v čase a mieste poistenia v novom stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.

V prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cudzích vecí, kobercov, odevov a obuvi, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote.

definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku, bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

definícia pojmu

Zľava za počet splátok

Splátky za poistenie majetku sú spravidla ročné, polročné alebo štvrťročné. Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava 5 – 10 %.
definícia pojmu

Zľava za výšku spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za iný produkt

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú inú poistnú zmluvu v konkrétnej poisťovni.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.

definícia pojmu

Určite poistnú sumu

Poistná suma novostavieb je kúpna cena s DPH (prípadné poskytnuté zľavy pri kúpe s nami konzultujte). Poistná suma starších nehnuteľností sa najlepšie vypočíta podľa znaleckého posudku.

Do poistnej sumy nehnuteľnosti patria napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď. S výpočtom správnej poistnej sumy vašej nehnuteľnosti Vám radi pomôžeme.

definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Sklá

Poistenie skiel sa vzťahuje na pevne osadené sklá – okná, dvere a sklenené stavebné prvky nachádzajúce sa v poistenej budove. Poistením je kryté náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie skla akýmkoľvek spôsobom, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 • skratom.

(napr. kalové čerpadlo, obehové čerpadlo, domáca vodárnička, zabudované ventilátory, tepelné čerpadlo)
definícia pojmu

Poistenie vedlajších stavieb

Uveďte napr.: garáž, plot, altánok, ... S výpočtom správnej poistnej sumy vašej vedľajšej stavby Vám radi pomôžeme.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je možné uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:
 • na zdraví a živote
 • na majetku a na veci
 • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou

Správca poistenia odporúča: Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.

definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti

Predmetom pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví, živote alebo majetku svojou činnosťou v rámci bežného občianskeho života.

Kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší žijúci v spoločnej domácnosti alebo domáci miláčikovia:

 • pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda,
 • pri športe, napríklad ak pri bicyklovaní niekoho zraníte,
 • pri rekreácii a zábave, napr. neúmyselne poškodíte alebo zničíte ubytovacie zariadenie v hoteli, rekreačnom zariadení,
 • ak v obchode zhodíte tovar košíkom, rozbijete výklad,
 • vaše dieťa rozbije pri hre s loptou susedove okno,
 • škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu, alebo sa podhrabe susedom do dvora a roztrhá sliepky, a pod.

Je možné uzatvoriť len s poistením domácnosti.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv pri bývaní

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku, v prípade problémov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, prípadoch sporov so zmluvami súvisiacimi s nehnuteľnosťou atď.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv rodiny

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená v súkromnom živote, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, v prípade problémov s poisťovňami, s ktorými má dojednané súkromné poistné zmluvy, v prípade problémov so zmluvami súvisiacimi so súkromným životom v rámci ochrany spotrebiteľa alebo ak niekto neoprávnene zasiahne do jeho vlastníckych práv.
definícia pojmu

Elektronické zariadenia

Poistné plnenie elektronických zariadení až do 500 EUR:

 • smartfón, mobilný telefón;
 • notebook, tablet;
 • čítačka kníh;
 • modem, router;
 • GPS;
Spôsobené nasledovnými poistnými nebezpečenstvami:
 • pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
 • poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.

Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť.

Územná platnosť: územie celého sveta.
definícia pojmu

Elektrospotrebiče (nehnuteľnosť)

S limitom poistného plnenia do 2 000 EUR. Kryje škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 1. nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 2. skratom.
Tento benefit je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti.

definícia pojmu

Mikro úrazové poistenie

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je úrazové poistenie osôb. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti. Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.

Deti vo veku 0 – 17 rokov sú poistené zdarma:
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 3 500 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 2,5 EUR/deň.

Poistenie týchto osôb zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 18 rokov.

Dospelí vo veku 18 – 61 rokov:
 • poistenie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 10 000 EUR;
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 7 000 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 5 EUR/deň.

Toto pripoistenie zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 62 rokov.

definícia pojmu

Poistenie psa

Toto pripoistenie sa vzťahuje len na veterinárnu starostlivosť poskytnutú na území SR.

Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia: Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na veterinárnym lekárom účelne vedené liečenie stavu poisteného zvieraťa vyžadujúceho bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku niektorého z nasledovných poistných nebezpečenstiev:
 • úraz;
 • nechronické ochorenie;
 • prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa neobjavilo.

V prípade úrazu má poistený právo na náhradu liečebných nákladov najviac za dobu 60 dní od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej liečby poisteného domáceho zvieraťa.
V prípade ochorenia má poistený právo na náhradu nákladov najviac za dobu 30 dní od vzniku poistnej udalosti.

Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom.

definícia pojmu

Amortizácia

Ak bola poistená vec:
 • poškodená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby poisťovateľ poistenému vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov poškodenej veci;
 • zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality, obvyklým v čase a mieste poistenia v novom stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.

V prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cudzích vecí, kobercov, odevov a obuvi, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote.

definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku, bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

definícia pojmu

Zľava za počet splátok

Splátky za poistenie majetku sú spravidla ročné, polročné alebo štvrťročné. Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava 5 – 10 %.
definícia pojmu

Zľava za výšku spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za iný produkt

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú inú poistnú zmluvu v konkrétnej poisťovni.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.

definícia pojmu

Určite poistnú sumu

Poistná suma novostavieb je kúpna cena s DPH (prípadné poskytnuté zľavy pri kúpe s nami konzultujte). Poistná suma starších nehnuteľností sa najlepšie vypočíta podľa znaleckého posudku.

Do poistnej sumy nehnuteľnosti patria napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď. S výpočtom správnej poistnej sumy vašej nehnuteľnosti Vám radi pomôžeme.

definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Sklá

Poistenie skiel sa vzťahuje na pevne osadené sklá – okná, dvere a sklenené stavebné prvky nachádzajúce sa v poistenej budove. Poistením je kryté náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie skla akýmkoľvek spôsobom, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie,
 • skratom.

(napr. kalové čerpadlo, obehové čerpadlo, domáca vodárnička, zabudované ventilátory, tepelné čerpadlo)
definícia pojmu

Poistenie vedlajších stavieb

Uveďte napr.: garáž, plot, altánok, ... S výpočtom správnej poistnej sumy vašej vedľajšej stavby Vám radi pomôžeme.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je možné uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:
 • na zdraví a živote
 • na majetku a na veci
 • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou

Správca poistenia odporúča: Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.

definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti

Predmetom pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví, živote alebo majetku svojou činnosťou v rámci bežného občianskeho života.

Kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší žijúci v spoločnej domácnosti alebo domáci miláčikovia:

 • pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda,
 • pri športe, napríklad ak pri bicyklovaní niekoho zraníte,
 • pri rekreácii a zábave, napr. neúmyselne poškodíte alebo zničíte ubytovacie zariadenie v hoteli, rekreačnom zariadení,
 • ak v obchode zhodíte tovar košíkom, rozbijete výklad,
 • vaše dieťa rozbije pri hre s loptou susedove okno,
 • škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu, alebo sa podhrabe susedom do dvora a roztrhá sliepky, a pod.

Je možné uzatvoriť len s poistením domácnosti.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv pri bývaní

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku, v prípade problémov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, prípadoch sporov so zmluvami súvisiacimi s nehnuteľnosťou atď.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv rodiny

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená v súkromnom živote, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, v prípade problémov s poisťovňami, s ktorými má dojednané súkromné poistné zmluvy, v prípade problémov so zmluvami súvisiacimi so súkromným životom v rámci ochrany spotrebiteľa alebo ak niekto neoprávnene zasiahne do jeho vlastníckych práv.
definícia pojmu

Elektronické zariadenia

Poistné plnenie elektronických zariadení až do 500 EUR:

 • smartfón, mobilný telefón;
 • notebook, tablet;
 • čítačka kníh;
 • modem, router;
 • GPS;
Spôsobené nasledovnými poistnými nebezpečenstvami:
 • pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
 • poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.

Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť.

Územná platnosť: územie celého sveta.
definícia pojmu

Mikro úrazové poistenie

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je úrazové poistenie osôb. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti. Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.

Deti vo veku 0 – 17 rokov sú poistené zdarma:
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 3 500 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 2,5 EUR/deň.

Poistenie týchto osôb zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 18 rokov.

Dospelí vo veku 18 – 61 rokov:
 • poistenie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 10 000 EUR;
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 7 000 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 5 EUR/deň.

Toto pripoistenie zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 62 rokov.

definícia pojmu

Poistenie psa

Toto pripoistenie sa vzťahuje len na veterinárnu starostlivosť poskytnutú na území SR.

Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia: Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na veterinárnym lekárom účelne vedené liečenie stavu poisteného zvieraťa vyžadujúceho bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku niektorého z nasledovných poistných nebezpečenstiev:
 • úraz;
 • nechronické ochorenie;
 • prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa neobjavilo.

V prípade úrazu má poistený právo na náhradu liečebných nákladov najviac za dobu 60 dní od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej liečby poisteného domáceho zvieraťa.
V prípade ochorenia má poistený právo na náhradu nákladov najviac za dobu 30 dní od vzniku poistnej udalosti.

Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom.

definícia pojmu

Amortizácia

Ak bola poistená vec:
 • poškodená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby poisťovateľ poistenému vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov poškodenej veci;
 • zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality, obvyklým v čase a mieste poistenia v novom stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.

V prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cudzích vecí, kobercov, odevov a obuvi, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote.

definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku, bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

definícia pojmu

Zľava za počet splátok

Splátky za poistenie majetku sú spravidla ročné, polročné alebo štvrťročné. Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava 5 – 10 %.
definícia pojmu

Zľava za výšku spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za iný produkt

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú inú poistnú zmluvu v konkrétnej poisťovni.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.

definícia pojmu

Určite poistnú sumu

S výpočtom správnej poistnej sumy vašej domácnosti Vám radi pomôžeme.
Do poistnej sumy domácnosti patria všetky hmotné hnuteľné veci. Patria sem: nábytok, koberce, obrazy, odevy, obuv, bielizeň, kuchynské stroje, prístroje, bicykle, detské kočíky, invalidné vozíky, domáce dielne, autosúčiastky, televízor, rádio, hifi – veža a k nim patriace antény a satelitné prijímače, veci umeleckej alebo historickej hodnoty, starožitnosti, klenoty, šperky, cennosti a zbierky, spotrebná elektronika a optické prístroje a iné. Za výšku poistnej sumy zodpovedá poistený. Poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovne pri poistnej udalosti.
Do poistnej sumy domácnosti nepatria stavebné súčasti, ktoré patria do poistnej sumy nehnuteľnosti. Napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, kotol, prietokový ohrievač, vstavané skrine, vstavaná kuchynská linka, zabudované spotrebiče atď.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.
definícia pojmu

Nepriamy úder blesku

Prepätie v dôsledku úderu blesku, ktoré vzniká mimo miesta poistenia a šíri sa do poistenej stavby. Za škody spôsobené nepriamym úderom blesku sa považujú len škody vzniknuté elektromagnetickými účinkami blesku.
definícia pojmu

Atmosférické zrážky

Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej nehnuteľnosti, vedľajšej stavby alebo domácnosti vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, dvere alebo iné stavebné súčasti.
definícia pojmu

Špeciálne sklá

Pripoistenie skla sa dojednáva pre prípad akéhokoľvek náhodného rozbitia skla s výnimkou výluk uvedených v poistných podmienkach.

Predmetom pripoistenia je:
 • pevne zabudované sklo stavebných súčastí bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť, sklenené výplne okien, dverí a vstavaného nábytku nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • zrkadlá pevne pripevnené k stene, nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • zabudovaná sklokeramická varná platňa v byte, v ktorom sa nachádza poistená domácnosť,
 • presklené časti balkóna alebo zimnej záhrady.
definícia pojmu

Elektromotory

Predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch v elektrospotrebičoch poistenej domácnosti:
 • v domácich elektrospotrebičoch (kuchynské stroje, chladničky, ventilátory a pod.)
 • elektromotory v ostatných elektrických spotrebičoch (záhradné kosačky, ručné el. náradie, cirkulárky a pod.)
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je možné uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:
 • na zdraví a živote
 • na majetku a na veci
 • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou

Správca poistenia odporúča: Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.

definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti

Predmetom pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví, živote alebo majetku svojou činnosťou v rámci bežného občianskeho života.

Kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší žijúci v spoločnej domácnosti alebo domáci miláčikovia:

 • pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda,
 • pri športe, napríklad ak pri bicyklovaní niekoho zraníte,
 • pri rekreácii a zábave, napr. neúmyselne poškodíte alebo zničíte ubytovacie zariadenie v hoteli, rekreačnom zariadení,
 • ak v obchode zhodíte tovar košíkom, rozbijete výklad,
 • vaše dieťa rozbije pri hre s loptou susedove okno,
 • škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu, alebo sa podhrabe susedom do dvora a roztrhá sliepky, a pod.

Je možné uzatvoriť len s poistením domácnosti.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv pri bývaní

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku, v prípade problémov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, prípadoch sporov so zmluvami súvisiacimi s nehnuteľnosťou atď.
definícia pojmu

Poistenie ochrany práv rodiny

Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená v súkromnom živote, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, v prípade problémov s poisťovňami, s ktorými má dojednané súkromné poistné zmluvy, v prípade problémov so zmluvami súvisiacimi so súkromným životom v rámci ochrany spotrebiteľa alebo ak niekto neoprávnene zasiahne do jeho vlastníckych práv.
definícia pojmu

Elektronické zariadenia

Poistné plnenie elektronických zariadení až do 500 EUR:

 • smartfón, mobilný telefón;
 • notebook, tablet;
 • čítačka kníh;
 • modem, router;
 • GPS;
Spôsobené nasledovnými poistnými nebezpečenstvami:
 • pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
 • poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.

Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť.

Územná platnosť: územie celého sveta.
definícia pojmu

Elektrospotrebiče (domácnosť)

S limitom poistného plnenia do 2 000 EUR. Kryje v poistenej domácnosti škody:

 1. spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti,
 2. na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej lehoty (poistenie predĺženej záruky),
 3. na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení v dôsledku:
  • nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti,
  • materiálnych a výrobných chýb,
  • skratu a izolačných chýb.
Tento benefit je možné dojednať iba s poistením domácnosti.

definícia pojmu

Kybernetické riziká

Samostatné pripoistenie k poisteniu domácnosti. Rozsah poistenia:
 • zneužitie platobného prostriedku (napr. bankových kariet, šekov),
 • zneužitie identity na internete (napr. neoprávnené použitie vašich identifikačných či autorizačných údajov),
 • poškodenie on-line povesti (napr. poisťovňa podnikne kroky na hájenie záujmov poisteného voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila),
 • nákup tovaru a služieb na internete (napr. poisťovňa podnikne kroky na hájenie sporov za nedodanie, resp. neúplné dodanie tovaru alebo služby kúpených na internete),
 • NONSTOP telefonické právne poradenstvo.
definícia pojmu

Mikro úrazové poistenie

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je úrazové poistenie osôb. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti. Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.

Deti vo veku 0 – 17 rokov sú poistené zdarma:
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 3 500 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 2,5 EUR/deň.

Poistenie týchto osôb zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 18 rokov.

Dospelí vo veku 18 – 61 rokov:
 • poistenie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 10 000 EUR;
 • poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 7 000 EUR;
 • poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 5 EUR/deň.

Toto pripoistenie zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 62 rokov.

definícia pojmu

Poistenie psa

Toto pripoistenie sa vzťahuje len na veterinárnu starostlivosť poskytnutú na území SR.

Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia: Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na veterinárnym lekárom účelne vedené liečenie stavu poisteného zvieraťa vyžadujúceho bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku niektorého z nasledovných poistných nebezpečenstiev:
 • úraz;
 • nechronické ochorenie;
 • prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa neobjavilo.

V prípade úrazu má poistený právo na náhradu liečebných nákladov najviac za dobu 60 dní od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej liečby poisteného domáceho zvieraťa.
V prípade ochorenia má poistený právo na náhradu nákladov najviac za dobu 30 dní od vzniku poistnej udalosti.

Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom.

definícia pojmu

Amortizácia

Ak bola poistená vec:
 • poškodená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby poisťovateľ poistenému vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov poškodenej veci;
 • zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality, obvyklým v čase a mieste poistenia v novom stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.

V prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cudzích vecí, kobercov, odevov a obuvi, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote.

definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k rastu indexu spotrebiteľských cien v predchádzajúcom kalendárnom roku poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma hnuteľných vecí, ak je správne stanovená na začiatku, bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

definícia pojmu

Zľava za počet splátok

Splátky za poistenie majetku sú spravidla ročné, polročné alebo štvrťročné. Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava 5 – 10 %.
definícia pojmu

Zľava za výšku spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
definícia pojmu

Zľava za iný produkt

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú inú poistnú zmluvu v konkrétnej poisťovni.

Zľava môže byť v rozpätí od 5 do 10 %.
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok