//reCAPTCHA

Integrovaný poistný systém / IPS

je určený pre náročných zákazníkov poisťovní. Na jednom mieste si sami určíte kvalitu a cenu svojho poistenia výberom z ponuky benefitov a zliav 18 poisťovní. Naši odborníci Vám vypracujú bezplatný audit poistenia a ponuky na poistenie v tých poisťovniach, ktoré spĺňajú Vaše požiadavky.

agra poistovna allianz poistovna axa poistovna coface poistovna colonnade csob poistovna DAS defend insurance group europska cestovna poistovna
generali poistovna groupama poistovna HDI poistovna komunalna poistovna kooperativa MetLife union poistovna uniqa poistovna wustenrot
 • IPS / PODNIKATEĽ
 • / Označte Vaše poistenia:

V tomto kroku vyberate poistenia z hlavných kategórií FIRMA, MAJETOK, DOPRAVA, ĽUDIA. Označte Vaše aktuálne poistenia a aj tie o ktorých do budúcna uvažujete. Viac poistení Vám prinesie viac benefitov a zliav.

POHĽADÁVKY
x
Poistenie pohľadávok

Štandardným spôsobom obchodovania v dnešnej dobe je obchodovanie s odloženou splatnosťou. S tým je spojené riziko neuhradenia pohľadávok, ktoré nesie dodávateľ. Poisťovateľ kryje straty spôsobené klientovi v prípade, ak odberateľ nemôže splniť svoje záväzky z dôvodu platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle odberateľa, politických rizík a ďalších faktorov.

Poistenie tuzemských pohľadávok /domáci zákazníci:
 • celoobratové poistenie (poistenie všetkých odberateľov) alebo
 • poistenie produktovej línie alebo top zákazníkov.
Poistenie exportných pohľadávok / zahraniční zákazníci:
 • rovnaké náklady poistenia ako pri tuzemských pohľadávkach (vyššie len v prípade poistenia politického rizika).
Bonusy / čo môžete poistením získať:
 • poistné plnenie spravidla od 60 – 150 dní od nahlásenia škody až do 100% škody,
 • poskytovanie informácií – priebežná kontrola platobnej schopnosti poistených odberateľov na základe spolupráce poisťovne s bankami a kontroly registrov,
 • zvýhodnený faktoring – spolupráca so všetkými faktoringovými spoločnosťami ,
 • zvýhodnený úverový rámec / kontokorent – spolupráca so všetkými bankami,
 • označenie faktúr – „Pohľadávky sú monitorované poisťovňou.
OCHRANA PRÁV podnikateľa
x
Ochrana práv podnikateľa
Ochrana práv v prípadoch a sporoch súvisiacich s:
 • výkonom podnikateľskej činnosti klienta,
 • v sporoch súvisiacich s jeho nehnuteľným majetkom uvedeným v poistnej zmluve,
 • v sporoch súvisiacich s jeho hnuteľným majetkom uvedeným v poistnej zmluve,
 • v sporoch súvisiacich s jeho motorovými vozidlami uvedenými v poistnej zmluve.
ZODPOVEDNOSŤ všeobecná
x
Všeobecná zodpovednosť

Z tohto poistenia vyplýva poistenému – fyzickej alebo právnickej osobe právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému bez rozdielu, či ju spôsobí ako fyzická alebo právnická osoba. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len o škodu zavinenú Vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti Vašich zamestnancov.

Poistením zodpovednosti za škodu sú kryté:
 • škody na zdraví a živote,
 • škody na veci,
 • následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku.
Poistením zodpovednosti sú kryté škody spôsobené:
 • prevádzkovou činnosťou,
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku,
 • vadou vykonanej práce po jej odovzdaní,
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť.
ZODPOVEDNOSŤ vadný výrobok
x
Zodpovednosť za vadný výrobok

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom je pripoistenie k poisteniu všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Poistenie určené pre výrobcov, dovozcov, vývozcov a predajcov spotrebiteľských výrobkov.

Podľa slovenského práva, ak výrobok, ktorý vyrábate, predávate alebo dovážate, spôsobí spotrebiteľovi skrytou vadou škodu na zdraví alebo na majetku, automaticky sa stávate za škodu zodpovedným. Vymáhanie škody sa pre poškodeného stalo oveľa jednoduchším, čo pre Vašu spoločnosť dramaticky zhoršuje dôsledky podobnej udalosti.

Zvlášť vysokému riziku ste vystavení, ak vyvážate výrobky na trhy krajín EÚ. Prísna ochrana spotrebiteľa znamená, že náhrada škody môže predstavovať desiatky miliónov €.

Výhody poistenia:
 • budete chránení proti miliónovým stratám za neporovnateľne nižšiu investíciu do poistenia,
 • udržíte si finančnú stabilitu aj v prípade, ak budú od Vás vymáhané rozsiahle náhrady škôd,
 • získate vyššiu ochranu Vášho podnikania,
 • odberatelia uprednostnia Vaše výrobky pred konkurenciou,
 • nadobudnete väčšiu istotu pri vývoze do vyspelých krajín,
 • je to aj silný argument pri výberových konaniach a súťažiach.
ZODPOVEDNOSŤ životné prostredie
x
Environmentálna škoda

znamená závažné nepriaznivé ekologické chemické účinky na vode, pôde, chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu a aj bezprostrednú hrozbu vzniku environmentálnej škody.

V zmysle § 13 zák. č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2012 je prevádzkovateľ pracovnej činnosti podľa § 1 ods. 2 povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti.

Povinnosťou podnikateľského subjektu je vypracovať vlastnú analýzu rizika a zabezpečiť finančné krytie, resp. preniesť toto riziko na poisťovňu cez poistenie environmentálnych škôd.

Poistenie sa vzťahuje na:
 • náklady na nápravné opatrenia v prípade environmentálnej škody na chránených druhoch, chránených biotopoch a vode (zahŕňa primárnu, doplnkovú a kompenzačnú nápravu),
 • náklady na nápravné opatrenia v prípade environmentálnej škody na pôde.

Poisťovňa tiež uhradí náklady na opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie bezprostredne hroziacej a inak neodvrátiteľnej environmentálnej škody, bez ohľadu na to či nastane škodová udalosť.

Predmetom poistenia sú takisto náklady poisteného na určenie nárokov a na obranu proti nárokom uplatňovaným orgánmi verejnej moci alebo inými tretími osobami.

ZODPOVEDNOSŤ štatutárne orgány
x
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)

kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti.
Pokiaľ sa manažér – člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Poistenie sa vzťahuje na všetkých súčasných, budúcich, ale aj na minulých členov orgánov spoločnosti (predstavenstvo, dozorná rada, resp. kontrolná komisia, konatelia, prokuristi, výkonný manažment). Člena orgánu nezbavuje odchod z funkcie jeho zodpovednosti. Veľmi často vzniká nárok práve v období výmeny manažérov, predovšetkým voči odchádzajúcim členom orgánov.

ZODPOVEDNOSŤ profesijná
x
Profesijná zodpovednosť

Povinné zmluvné poistenie, pri ktorom prevádzkovateľovi určitej činnosti právny predpis priamo ukladá povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu.

Zákon stanovuje len povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na dané riziko, prípadne na minimálne poistné krytie, a je vecou poisťovateľa a poistníka, v akom rozsahu a za akých podmienok poistenie uzavrú.

Typy poistenia zodpovednosti za škodu:
 • advokátov, notárov a mediátorov,
 • dražobníka,
 • sprostredkovateľov,
 • autorizovanej osoby,
 • geodetov a kartografov,
 • prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení,
 • audítorov, daňových poradcov a účtovníkov,
 • autorizovaných architektov, autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe,
 • súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
ZODPOVEDNOSŤ dopravcovia
x
Zodpovednosť dopravcov a prepravcov

Vnútroštátna cestná doprava
Prevádzkovateľom (poisteným) je ten, kto pre cudzie potreby realizuje nákladnú cestnú dopravu a preukáže sa na to koncesnou listinou.
Poistenie sa vzťahuje len na zodpovednosť za škodu na veci vzniknutú inému. Ďalej sa poistenie vzťahuje len na prípady zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z takej prepravnej zmluvy, ku ktorej bol vydaný písomný prepravný doklad potvrdený dopravcom a odosielateľom.

Medzinárodná cestná doprava (CMR)
Medzinárodná doprava sa definuje ako cestná doprava s počiatočným a konečným cieľom na území dvoch rôznych štátov, resp. ako okružná jazda minimálne cez územie dvoch štátov. Prevádzkovateľom (poisteným) je ten, kto realizuje pre cudzie potreby nákladnú cestnú dopravu a preukáže sa na to povolením správneho orgánu.
Na rozdiel od vnútroštátnej dopravy sa poistenie v základnom rozsahu vzťahuje iba na zodpovednosť vzniknutú na zásielkach, na ktoré bola vystavená zahraničná obchodná faktúra. Poistenie sa vzťahuje len na prípady zodpovednosti za škodu, ktorá nastala pri doprave vykonávanej motorovým vozidlom uvedeným v poistnej zmluve.

Kabotážna doprava (pripoistenie k CMR)
V praxi ide o služby dopravcov, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte a ktorí vezú tovar do iného štátu a aby sa nevracali s prázdnym nákladným priestorom, dopravia po území tohto hostiteľského štátu nejaký náklad ešte pred tým, než dôjdu na hranicu.

ZODPOVEDNOSŤ sprostredkovateľ
x
Zodpovednosť sprostredkovateľa

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva poskytuje poistnú ochranu finančným agentom v prípade spôsobenia škody osobne, svojimi zamestnancami alebo prostredníctvom spolupoisteného (za ktorého prevzal poistený zodpovednosť za škodu). Poistenie kryje aj náklady na právnu obhajobu.

Poistenie je určené pre tieto sektory finančného trhu:
 • kapitálového trhu,
 • prijímania vkladov,
 • poskytovania úverov,
 • poistenia alebo zaistenia,
 • doplnkového dôchodkového sporenia,
 • starobného dôchodkového poistenia.
Poistením sú kryté nasledovné typy škôd:
 • nesprávne stanovenie poistnej sumy,
 • absencia poistného krytia, resp. neskoré obstaranie poistného krytia,
 • neskoré vypovedanie poistnej zmluvy,
 • neposkytnutie rizikovej informácie, a tým odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovateľa.
ZODPOVEDNOSŤ klinické skúšanie
x
Klinické skúšanie
Poistenie sa vzťahuje na:
 • zodpovednosť poisteného za škodu z klinického skúšania vykonávaného na území Slovenskej republiky spôsobenú osobám zúčastneným na klinickom skúšaní,
 • náklady na určenie nárokov a náklady na obranu proti nárokom na náhradu škody uplatňovaným voči poistenému.

Poistenie sa vzťahuje na nároky na náhradu škody vzniknutej počas doby trvania poistenia v dôsledku liečiva/lieku a/alebo látok použitých pri klinickom skúšaní. Poistenie sa tiež vzťahuje na nároky na náhradu škody na zdraví následkom opatrení, ktoré boli vykonané na tele účastníka klinického skúšania v súvislosti s klinickým skúšaním.

Nehnuteľnosti
x

Poistenie nehnuteľnosti

Nehnuteľnosťou (nehnuteľnou vecou) sú budovy, pozemky a iné stavby spojené so zemským povrchom pevným základom. Poistiť je možné budovy a haly slúžiace pre priemysel, administratívne budovy, obchodné domy, garážové domy a rôzne iné stavby.
V rámci poistenia budov je možné poistiť objekt vo vašom vlastníctve alebo v správe. Tento druh poistenia je pre vás riešením aj vtedy, ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy.

  Poistené riziká:
 • živelné udalosti vrátane škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
 • krádež, vandalizmus
 • rozbitie skla

Pre správnosť poistenia je kľúčové stanovenie správnej poistnej sumy. So stanovením správnej poistnej sumy Vám pomôžeme.

Hnuteľné veci
x
Poistenie hnuteľných vecí

Hnuteľná vec alebo hnuteľnosť je každá vec, ktorá nie je nehnuteľnosťou, teda nie je spojená so zemou pevným základom.

Poistenie sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia a zásoby materiálov a výrobkov a na veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.

  Poistené riziká:
 • živelné udalosti vrátane škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
 • krádež, vandalizmus
 • rozbitie skla
Zásoby
x
Poistenie zásob

Za zásoby sa považujú predovšetkým suroviny, materiál v rôznom stupni rozpracovania alebo hotové výrobky uložené na sklad, ktoré sú v podniku používané k výrobným účelom, ale doposiaľ vo svojej finálnej požadovanej podobe neboli odovzdané odberateľovi alebo spotrebované vo výrobnom procese.

Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá.

Peniaze a ceniny
x
Poistenie peňazí a cenín

Poistenie proti odcudzeniu vo firemných priestoroch (pokladne, trezory). Poistnou sumou je najvyšší predpokladaný stav peňazí a cenín počas roka.

Za ceniny sa považujú poštové známky, kolky, losy, cestovné lístky a kupóny MHD, dobíjacie kupóny do mobilných telefónov, diaľničné známky, stravovacie poukážky a pod.

Za peniaze sa považujú platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince.

Za cenné veci sa považujú drahé kovy, perly, drahokamy a predmety z nich vyrobené.

Výstavy
x
Poistenie výstav

Poistenie je určené všetkým spoločnostiam, ktoré prezentujú svoje výrobky a tovar v rámci veľtrhov a výstav v Slovenskej republike a zahraničí. Poistenie sa vzťahuje na veci vo vlastníctve alebo na veci, ku ktorým má poistený právo hospodárenia. Poistenie je na dobu určitú – počas výstavy.

Združené poistenie výstav chráni vystavovateľa pred:
 • poškodením, zničením veci živelnou či vodovodnou udalosťou,
 • vandalizmom,
 • ukradnutím veci.
Pripoistiť je možné:
 • prepravu na výstavu a späť,
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám počas výstavy.
Preprava
x
Poistenie prepravy zásielok

si firmy uzatvárajú pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty poistenej prepravovanej zásielky akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nastane náhle, nečakane, a nie je z poistenia vylúčená. Toto poistenie sa vzťahuje na zásielky prepravované obvyklým spôsobom prepravy.

Udalosťami, pred ktorými poistenie prepravy zásielok chráni vašu zásielku sú:
 • krádež, lúpež,
 • požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo nákladu,
 • záplava, povodeň, plávajúci ľad,
 • víchrica, krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy,
 • zemetrasenie, sopečná činnosť,
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov,
 • zrútenie cesty, tunelu, nábrežia a mostu,
 • dopravná nehoda, zrážka dopravných prostriedkov s pevným alebo pohyblivým predmetom, zrútenie alebo stroskotanie dopravného prostriedku, vykoľajenie vagónov, rozlomenie alebo potopenie riečnej lode, vyloženie zásielky v núdzovom prístave alebo mieste núdze,
 • pád celých kusov pri nakládke, vykládke alebo prekladaní zásielky,
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení,
 • porucha chladiaceho zariadenia,
 • zrútenie skladovacích budov.
Prerušenie prevádzky
x
Poistenie prerušenia prevádzky

je určené pre firmy, ktoré prerušením prevádzky môžu prísť o plánovaný zisk a ktoré budú musieť v čase prerušenia naďalej platiť rôzne fixné náklady. O stratený zisk a preplatenie fixných nákladov sa postará poisťovňa.

Výberom rizík si zvolíte poistenie na mieru a tým ovládate aj výšku poistného:

Živelné riziká:

požiar, výbuch, úder blesku a pád lietadiel.

Rozšírené živelné riziká:

víchrica, krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, zadymenie, nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, voda z vodovodných zariadení.

Strojné riziká:
 • zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení,
 • neodbornou manipuláciou a obsluhou,
 • mrazom,
 • konštrukčnou, výrobnou vadou alebo vadou materiálu,
 • pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom,
 • nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou,
 • pádom stroja v mieste poistenia alebo vniknutím cudzieho predmetu,
 • skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom, mechanickým namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom).
Stroje a elektronika
x
Poistenie strojov a elektroniky

Zastavenie chodu stroja následkom poškodenia, konštrukčným nedostatkom, či chybou obsluhy môže narušiť plynulosť výroby a mať negatívny dopad na prevádzku podniku. Okrem živelných rizík, ktoré ohrozujú strojné zariadenia, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj ďalšími príčinami: nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, skratom alebo prepätím. Veľmi často nastáva tiež poškodenie stroja spôsobené chybou alebo nešikovnosťou obsluhy.

Predmety poistenia:
 • stroje,strojné zariadenia a príslušenstvo stroja
 • elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje,
 • zariadenia a prístroje informačnej, oznamovacej a lekárskej techniky.
Najčastejšie riziká:

lom stroja a elektroniky, požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň, priamy aj nepriamy úder blesku, chyba konštrukcie, vada materiálu, pád poistenej veci alebo vniknutie cudzieho predmetu, skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu.

Poistenie sa vzťahuje na prípad náhleho poškodenia alebo zničenia poisteného stroja náhodnou udalosťou, ktorá obmedzila alebo znemožnila jeho funkčnosť, ak škoda nastala napr.:
 • skratom, prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom,
 • zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení,
 • nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou,
 • pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom,
 • neodbornou manipuláciou a obsluhou,
 • pádom stroja,
 • mrazom atď.
Stavebné a montážne
x
Poistenie stavebných a montážnych prác

Vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom.
Poistenie stavebných a montážnych prác sa dojednáva na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené. Toto poistenie poskytuje ako investorom, tak aj všetkým dodávateľom a subdodávateľom primeranú poistnú ochranu počas celého obdobia výstavby alebo montáže diela.

Poistené môžu byť nasledovné veci:
 • budované dielo, či už stavba novej haly, rekonštrukcia existujúcej stavby, alebo cesty, hrádze. Poistenie sa vzťahuje na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladovaný materiál,
 • montáž a testovanie technologických a strojných zariadení,
 • škody spôsobené pri preprave poistených veci na stavenisku alebo v mieste montáže.
Bytový dom
x
Zostaňte vo „svojej“ poisťovni ak ste spokojní ale s väčšou zľavou

Väčšina poisťovní neinformuje správcov bytových domov alebo iných nehnuteľností o možnostiach úspor na poistení z titulu napríklad dlhoročnej vernosti, bezškodového priebehu alebo nových výhodnejších produktov. My to pre Vás urobíme vo všetkých poisťovniach, pri každej poistnej zmluve, každý rok, bezplatne.

Viac ako 80% bytových domov je podpoistených!
Naša analýza zahŕňa aj preverenie správnosti poistných súm poisteného majetku.

Poistenie zodpovednosti správcov bytových domov

Od 01/01/2016 nadobúda účinnosť zákon 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zákon okrem iného uvádza:
 • § 6
 • Poistenie správcu
 • Správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej
 • zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu,6) v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy

Vyplnením tohto dotazníka určíte Vaše preferencie a my podľa toho zvolíme stratégiu pri výbere poisťovní na porovnanie.
Plodiny
x
Poistenie plodín
Poistiť je možné poľnohospodárske plodiny:
 • pestované na ornej pôde (obilniny, olejniny, okopaniny, strukoviny, zelenina, krmoviny a iné),
 • ovocie a drobné ovocie, ovocné sady,
 • špeciálne plodiny (priadne rastliny, jednoročné liečivé rastliny, chmeľ, tabak)
 • vinič a jeho sadenice,
 • lesné škôlky; iné.
Poistené riziká:
 • živelné udalosti,
 • zimný mráz,
 • jarný mráz,
 • sucho pri vzchádzaní a iné.
Zvieratá
x
Poistenie hospodárskych zvierat

Poistiť je možné hospodárske zvieratá - hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone v rámci jednotlivých kategórii. Z hydiny je možné poistiť sliepky, morky, kačice a husi.

Základné rozdelenie:
 • hromadné škody
 • jednotlivé škody

Hromadné škody: uhynutie, usmrtenie alebo zmárnenie na úradný príkaz z dôvodu nákazy, infekčného ochorenia, prúdu a otravy, živelných rizík, prehriatia (králiky, hydina), prepravy.

Jednotlivé škody: akútna neinfekčná choroba, úraz, operácia, pôrodná škoda. Úhyn, nevyhnutné zabitie, zmárnenie plemenných zvierat v dôsledku choroby alebo úraz.

CESTNÉ dopravné prostriedky FLOTILA
x
Cestné dopravné prostriedky

Predmetom poistenia sú cestné dopravné prostriedky (osobné, nákladné, pracovné stroje, motocykle, prívesy, atď.) vo forme individuálneho poistenia alebo flotilových zmlúv už od 2 za podmienky, že do 1 roka od začiatku poistenia musí byť celkový počet dopravných prostriedkov vo flotile minimálne 5.

Druhy poistenia:
 • PZP,
 • havarijné poistenie,
 • poistenie finančnej straty (GAP),
 • rôzne pripoistenia (lom stroja, čelné sklo, úraz prepravovaných osôb, náhradné vozidlo, batožina, zodpovednosť, právna ochrana).
Výhody flotilového poistenia:
 • jednoduchá administratíva,
 • jedna poistná zmluva pre všetky motorové vozidlá,
 • jedna úhrada za všetky motorové vozidlá,
 • možnosť udelenia vyššej zľavy oproti individuálnemu poisteniu,
 • uzatvorenie flotilovej zmluvy už od dvoch vozidiel.

Na Flotilu môže byť uzatvorená jedna alebo aj viac poistných zmlúv vždy s ohľadom na štruktúru flotily, požiadavky a cenu. Každá flotilová poistná zmluva je v rámci správy riadená online.

x
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Táto povinnosť je uvedená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prostredníctvom PZP za vás poisťovňa uhradí škody, ktoré spôsobíte inému pri dopravnej nehode alebo pri prevádzke svojho vozidla, a to:
 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, alebo stratou veci,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
PZP je v zmysle zákona povinný uzatvoriť každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla.
x
KASKO
Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri udalostiach:
 • dopravná nehoda (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
 • pád (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
 • živel (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
 • zásah cudzej osoby,
 • poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla,
 • krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.
x
GAP

Poistenie osobného a nákladného motorového vozidla pre prípad odcudzenia, či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel, krádež). Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a časovou cenou motorového vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti, prípadne nahrádza spoluúčasť z havarijného poistenia.

 • Obstarávacia cena je cena pri kúpe vozidla – reálne zaplatená kúpna cena vrátane zliav od predajcu.
 • Časová cena je zostatková resp. trhová cena.
Poistenie sa dojednáva:
 • pre prípad totálnej škody, ktorá vznikla poškodením, zničením alebo krádežou,
 • na nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 6 rokov od prvej evidencie,
 • s pripoistením spoluúčasti v havarijnom poistení alebo bez nej,
 • pod podmienkou uzatvorenia aj havarijného poistenia,
 • na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov.
Príklad:
 • Kúpili ste vozidlo za 80 000 EUR.
 • Za 3 roky jeho trhová hodnota (časová) klesla na sumu 40 000 EUR.
 • Máte uzatvorené havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %.

Pri havárii nastala na vašom vozidle totálna škoda alebo vám vozidlo odcudzili.

Plnenie len s havarijným poistením: Poisťovňa vyplatí 38 000 EUR = 40 000 EUR mínus spoluúčasť 2 000 EUR (5%).

Plnenie ak máte uzatvorené aj poistenie finančnej straty s pripoistením spoluúčasti: Poisťovňa vyplatí 80 000 EUR = 38 000 EUR z havarijného poistenia, spoluúčasť 2 000 EUR (pretože ste si ju pripoistili) a doplatí 40 000 EUR do kúpnej ceny vozidla.

x
Čelné sklo
Poistenie čelného skla zahŕňa nasledovné poistené riziká:
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.
Výhody poistenia čelného skla:
 • nemusíte naháňať vinníka, ktorý vám sklo poškodil a domáhať sa uznania viny,
 • čelné sklo sa poisťuje s minimálnou alebo žiadnou spoluúčasťou,
 • prípadná poistná udalosť sa vám nezapočítava do škodového priebehu (nezníži sa bonus),
 • nemusíte mať uzatvorené havarijné poistenie.
Možnosti poistenia čelného skla:
 • pripoistenie k havarijnému poisteniu,
 • pripoistenie k PZP,
 • samostatné poistenie.
x
Úraz prepravovaných osôb

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, príp. aj menšie úrazy. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná motorovým vozidlom. Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia zomrel v dôsledku úrazu alebo utrpel úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky.

x
Batožina

Poistenie batožiny je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia je batožina osôb cestujúcich vo vozidle, pričom batožinou sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby pre daný účel cesty, ktoré si osoba vzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty.

x
Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia sú náklady vynaložené oprávneným užívateľom na požičanie náhradného vozidla v prípade, ak došlo k poškodeniu vozidla uvedeného v poistnej zmluve poistnou udalosťou.

x
LOM stroja

Pripoistenie k havarijnému poisteniu. Predmetom poistenia sú pracovné stroje. Týmto doplnkovým poistením sa rozsah poistnej ochrany predmetu poistenia rozširuje o nebezpečie lomu stroja a elektroniky.

Poisteným nebezpečím je akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie poistených predmetov uvedených v poistnej zmluve spôsobené napr. chybou materiálu, konštrukčnými a montážnymi chybami, nedostatočnou skúsenosťou alebo nedbanlivosťou obsluhy, skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, chybou izolácie, vnútorným požiarom alebo akoukoľvek inou príčinou, ktorá nie je osobitne vylúčená.

x
Zodpovednosť vodiča/zamestnanca

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

x
Ochrana práv majiteľa vozidla

Ochrana práv poistenej osoby (len majiteľa vozidla) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla s pôsobnosťou v rámci Európy – zastupovanie klienta.

Náhrada škody – Napríklad: škoda na vozidle, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz a technický preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie preukazov, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

Zmluvné právo – Napríklad: oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, …

x
Ochrana práv vodiča vozidla

Ochrana práv poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek MV v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody s pôsobnosťou v rámci Európy.

Náhrada škody – Napríklad: výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie vodičského preukazu, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

VODNÉ dopravné prostriedky FLOTILA
x
Vodné dopravné prostriedky a iné

Pre všetkých majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď.

Druhy poistenia:
 • PZP - Povinnosť uzavrieť toto poistenie vyplýva zo zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v platnom znení.,
 • havarijné poistenie - najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar.
Výhody flotilového poistenia:
 • jednoduchá administratíva,
 • jedna poistná zmluva pre všetky motorové vozidlá,
 • jedna úhrada za všetky motorové vozidlá,
 • možnosť udelenia vyššej zľavy oproti individuálnemu poisteniu,
 • uzatvorenie flotilovej zmluvy už od troch plavidiel.
x
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje na škody na živote alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody (na škody na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) a ušlý zisk. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky, na vnútrozemských vodách Európy, vrátane Stredozemného a Jadranského mora.
x
KASKO
Škody kryté poistením:
 • najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar,
 • poistením je krytý aj pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré užívajú plavidlo, tiež príves určený na prepravu plavidla, ak je takéto poistenie dojednané,
 • poistné krytie sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo prepravované.
x
Ochrana práv
majiteľa vodného dopravného prostriedku a ochrana práv kapitána vodného dopravného prostriedku. Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
VZDUŠNÉ dopravné prostriedky FLOTILA
x
Vzdušné dopravné prostriedky a iné

Poistenie sa vzťahuje na všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov a dronov.

V rámci poistenia leteckých rizík si môžete dojednať:
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (škody spôsobené tretej osobe, pasažierovi a škody spôsobené stratou, poškodením, zni-čením prepravovaného nákladu)
 • Havarijné poistenie lietadla (poškodenie a zničenie lietadla, krádež lietadla, strata lietadla)
Výhody flotilového poistenia:
 • jednoduchá administratíva,
 • jedna poistná zmluva pre všetky motorové vozidlá,
 • jedna úhrada za všetky motorové vozidlá,
 • možnosť udelenia vyššej zľavy oproti individuálnemu poisteniu,
 • uzatvorenie flotilovej zmluvy už od troch vzdušných dopravných prostriedkov.
x
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú:
 • osobami, ktoré sa so súhlasom poisteného podieľajú na pilotovaní „lietadla“ alebo na zabezpečení prevádzky „lietadla“,
 • leteckým personálom poisteného, pokiaľ je oprávnený na výkon činnosti v/na „lietadle“,
 • osobami vykonávajúcimi činnosť pre "leteckého dopravcu", ktorý je v zmluvnom vzťahu s poisteným,
 • pričom "škoda" spôsobená samotnému poistenému alebo zmluvnému "leteckému dopravcovi" nie je poistením krytá.
x
KASKO
Riziká kryté poistením:
 • poškodenie a zničenie lietadla,
 • krádež lietadla,
 • strata lietadla.
x
Prepravované osoby a batožina
Škoda spôsobená pasažierovi t.j. osobe, ktorá je prepravovaná na palube „VDP“ a nevykonáva žiadne práce na palube „lietadla“, je :
 • škoda na zdraví t.j. telesné poškodenie vrátane choroby alebo škody, ktorá sa nahrádza pri usmrtení,
 • škoda na batožine a/alebo na osobných veciach (zvrškoch) t.j. strata, poškodenie, zničenie zapísanej batožiny a/alebo strata, poškodenie, zničenie osobných vecí (zvrškov) prepravovaných pasažierov.
x
Ochrana práv majiteľa
Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
CESTNÉ dopravné prostriedky
VODNÉ dopravné prostriedky
VZDUŠNÉ dopravné prostriedky
x
Cestné dopravné prostriedky

Predmetom poistenia sú cestné dopravné prostriedky (osobné, nákladné, pracovné stroje, motocykle, prívesy, atď.) vo forme individuálneho poistenia 1, 2 alebo maximálne 3 vozidiel (od 2 a viac vozidiel odporúčame výhodnejšie flotilové poistenie za predpokladu že, do jedného roka budete mať vo flotile 5 vozidiel).

Druhy poistenia:
 • PZP,
 • havarijné poistenie,
 • poistenie finančnej straty (GAP),
 • rôzne pripoistenia (lom stroja, čelné sklo, úraz prepravovaných osôb, náhradné vozidlo, batožina, zodpovednosť, právna ochrana).

Každá poistná zmluva je v rámci správy poistenia riadená online.

x
Vodné dopravné prostriedky a iné

Pre všetkých majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď.

Druhy poistenia:
 • PZP - Povinnosť uzavrieť toto poistenie vyplýva zo zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v platnom znení,
 • havarijné poistenie - najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar,
 • ochrana práv - majiteľa a kapitána.

Každá poistná zmluva je v rámci správy poistenia riadená online.

x
Vzdušné dopravné prostriedky a iné

Poistenie sa vzťahuje na všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov a dronov.

V rámci poistenia leteckých rizík si môžete dojednať:
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (škody spôsobené tretej osobe, pasažierovi a škody spôsobené stratou, poškodením, zni-čením prepravovaného nákladu)
 • Havarijné poistenie lietadla (poškodenie a zničenie lietadla, krádež lietadla, strata lietadla)
 • Prepravované osoby a batožina
 • Ochrana práv

Každá poistná zmluva je v rámci správy poistenia riadená online.

Cestovné
x
Cestovné poistenie

Skupinové poistenie osôb je formou poistenia, ktorá prostredníctvom jednej skupinovej poistnej zmluvy umožňuje dojednanie poistenia pre viac osôb za výhodnejších podmienok pre zamestnávateľa aj zamestnanca.

Ideálne pre služobné cesty s výhodami:
 • počet výjazdov do zahraničia je neobmedzený,
 • platíte zálohové poistné v dohodnutých splátkach,
 • utratíte len za reálne výjazdy – po ročnom zúčtovaní sa vám v prípade preplatku vráti poistné späť,
 • nasledujúce ročné predplatné sa môže vždy pri ročnom vyúčtovaní po dohode upraviť,
 • využiť môžete rozšírené krytie “manuálna práca”.

Základné riziko: Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Úrazové
x
Úrazové poistenie

Skupinové poistenie osôb je formou poistenia, ktorá prostredníctvom jednej skupinovej poistnej zmluvy umožňuje dojednanie poistenia pre viac osôb za výhodnejších podmienok pre zamestnávateľa aj zamestnanca.

Riziká vhodné na poistenie:
 • trvalé následky úrazu,
 • smrť v dôsledku úrazu,
 • denné odškodné počas doby hospitalizácie v dôsledku úrazu,
 • denné odškodné počas nevyhnutného liečenia.

Podstatou poistenia je poskytnutie poistnej ochrany poistenému v prípade úrazu počas trvania poistenia a vyplatenie 100 % poistnej sumy pozostalým resp. oprávneným osobám v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu.

Životné
x
Životné poistenie

Skupinové poistenie osôb je formou poistenia, ktorá prostredníctvom jednej skupinovej poistnej zmluvy umožňuje dojednanie poistenia pre viac osôb za výhodnejších podmienok pre zamestnávateľa aj zamestnanca.

Výhody pre zamestnávateľa:
 • nástroj sociálnej politiky a efektívne využitie fondu zamestnaneckých výhod,
 • motivačný faktor pri prijímaní nových a udržaní stálych zamestnancov,
 • efektívna finančná návratnosť vložených prostriedkov a vinkulácia poistného plnenia,
 • zvyšovanie lojality zamestnancov voči zamestnávateľovi formou postupného budovania poistného krytia,
 • spôsob úhrady poistenia a vinkuláciu poistného plnenia dohodne zamestnávateľ so zamestnancom,
 • jednoduchá administrácia, správa, platby a vyúčtovania.
Výhody pre zamestnanca:
 • jednoduchšie posudzovanie zdravotného a iného rizika,
 • rozsah poistenia a cena je výhodnejšia ako pri individuálnom poisťovaní,
 • poistenie vykrýva straty na príjme počas práceneschopnosti a náklady spojené s lekárskou starostlivosťou,
 • poistenie ochraňuje rodinu zamestnanca v prípade úrazu s trvalými následkami resp. pre prípad smrti.
Zodpovednosť zamestnancov
x
Zodpovednosť zamestnancov

Skupinové poistenie osôb je formou poistenia, ktorá prostredníctvom jednej skupinovej poistnej zmluvy umožňuje dojednanie poistenia pre viac osôb za výhodnejších podmienok pre zamestnávateľa aj zamestnanca.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom vykonávajúcim svoju činnosť v rámci pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zamestnávateľovi podľa Zákonníka práce.

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

Poistenie chráni poisteného pred jeho zodpovednosťou za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Poistnou sumou je štvornásobok hrubého priemerného mesačného zárobku.

Poradíme Vám spravcapoistenia.sk
 • IPS / PODNIKATEĽ
 • / Vyberte si zľavy a benefity:

V tomto kroku si vyberte dostupné benefity a zľavy. Benefity sú výhody, ktoré zvyšujú kvalitu poistenia ale nemusia zvyšovať poistné.
Kvalita Vášho výberu je znázornená v grafe IQ/IPS – čím máte vyššie skóre tým je Váš výber benefitov a zliav lepší.

POHĽADÁVKY
zľava benefit cena
10%
x

Poistenie všetkých odberateľov

Väčšinou sa poisťujú iba vybraní odberatelia, ale je možnosť poistiť aj všetkých odberateľov klienta. Pri poistení všetkých odberateľov poskytne poisťovňa zľavu do výšky 10% z poistného.

Zľava: do 10%

Vyberte si, ak chcete poistiť všetkých odberateľov.

20%
x

Zľava pre nového klienta

Nový klient konkrétnej poisťovne môže získať pri podpise zmluvy až 20% zľavu na poistnom - bonus. Výška poskytnutej zľavy sa bude prehodnocovať vždy po pol roku trvania poistenia a môže dosiahnuť až 30 %.

Zľava: do 30%.

10%
x

Zľava za bezškodový priebeh

Poistovateľ poskytne zľavu z poistného za bezškodový priebeh za podmienky, že zmluva bude obnovená na ďalšie poistné obdobie.

Zľava: do 10 %.

=   0%
x

Preverenie odberateľov:

Pri vstupe do poistenia poisťovňa preverí všetkých odberateľov, ktorí majú byť krytí v poistnej zmluve. Poisťovňa vďaka svojmu napojeniu na popredné svetové informačné zdroje s veľkým množstvom informácií o firmách po celom svete, nezávisle a odborne hodnotí kvalitu (bonitu) vašich zíkazníkov pred vstupom do poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS
0

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Aktuálna poisťovňa.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

OCHRANA PRÁV podnikateľa
zľava benefit cena
  5%
x

Počet splátok:

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

=   0%
x

Vlastný advokát:

Máte možnosť vybrať si vlastného advokáta, ktorému dôverujete. Náklady na vlastného advokáta do výšky dohodnutej v poistnej zmluve hradí poisťovňa.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Územná platnosť Európa:

Poisťovňa poskytne odbornú právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Právne poradenstvo 24/7:

Právne poradenstvo je zabezpečené 24 hodín denne na linke právnej pomoci.Poisťovňa financuje službu, ktorá vám umožní poradiť sa s právnikom telefonicky, osobne alebo písomne, pričom o telefonickú právnu radu môžete požiadať 24 hodín denne 365 dní v roku. Táto služba vám umožní predísť eventuálnym problémom.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Pomoc pri vymáhaní pohľadávok:

Poisťovňa poskytne právnu pomoc aj pri vymáhaní pohľadávok. Uplatňovanie oprávnených právnych záujmov poistníka pri vymáhaní pohľadávok, vzniknutých zo zmlúv, predmetom ktorých sú plnenia poskytované zo strany poistníka zmluvným partnerom, pričom výška oprávnenej pohľadávky poistníka musí byť vyššia ako 200,- EUR.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

IQ/IPS
0

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

ZODPOVEDNOSŤ všeobecná
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

=   0%
x

Dvojnásobné plnenie v prípade škody

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, plnenia vyplatené z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného roka nesmú presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy stanovenej v poistnej zmluve.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

=   0%
x

Odcudzenie vecí vnesených a odložených

Poistenie zodpovednosti za škodu sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí. Lmit plnenia je 350,00 € na jedno poistné obdobie.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Poistenie náhrady Sociálnej a zdravotných poisťovní

Poistenie sa vzťahuje na regresné nároky / sankcie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov zamestnancov poisteného. Limit plnenia je 1 000 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS
0

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

ZODPOVEDNOSŤ vadný výrobok
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

=   0%
x

Dvojnásobné plnenie v prípade škody

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, plnenia vyplatené z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného roka nesmú presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy stanovenej v poistnej zmluve.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

ZODPOVEDNOSŤ životné prostredie
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

=   0%
x

Právne zastúpenie

Ak sa poistiteľ vopred k tomu písomne zaviazal, nahradí v súvislosti s poistnou udalostou za poisteného aj náklady:
 • obhajoby poisteného (prípadne jeho pracovníka, člena) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní vedenom proti nemu,
 • občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, pokiaľ je poistený povinný ich uhradit,
 • právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade škody, ako aj náklady mimosúdneho prejednania nárokov poškodeného vzniknuté poškodenému alebo jeho zástupcovi.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Postupné znečistenie

Je to znečistenie, ku ktorému dochádzalo dlhšiu dobu a nedalo sa identifikovať skôr, než došlo k väčšiemu rozsahu poškodenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

20%
x

Dodatočná lehota na uplatnenie škody

Poistený má možnosť získať od poistiteľa za zvýšené poistné dodatočnú lehotu na uplatnenie nároku počnúc dňom skončenia poistného krytia.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je skutočnosť, že škodové udalosti vznikli počas poistnej doby a k oznámeniu škodovej udalosti poisťovateľovi došlo výlučne v dodatočnej lehote na uplatnenie nároku.

Prirážka: do 20%.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

ZODPOVEDNOSŤ štatutárne orgány
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

=   0%
x

Právne zastúpenie

Náklady právneho zastúpenia znamenajú akékoľvek primerané a odôvodnené poplatky a výdavky, ktoré vznikli poistenému, a boli vynaložené s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovne v súvislosti s právnou ochranou, urovnaním sporu alebo žalobou vyplývajúcou z akéhokoľvek vzneseného nároku proti poistenému, s výnimkou ušlej mzdy, odmien alebo iných režijných nákladov poisteného, poistníka alebo dcérskej spoločnosti.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Náklady na očistenie mena poisteného

Sú to náklady spojené s očistením dobrého mena poistenej osoby, ktorá bola neprávom vyzvaná na zodpovednosť. Poisťovňa uhradí účelne vynaložené náklady, odôvodnené a nevyhnutné poplatky a výdavky, ktoré vznikli poistenému za účelom obmedziť alebo eliminovať negatívnu publicitu a ujmu na dobrom mene poisteného v súvislosti s nárokom krytým týmto poistením.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Poistenie dcérskych spoločností

Poistením je možné dojednať aj poistenie štatutárnych orgánov dcérskych spoločností, musí to však byť uvedené v poistnej zmluve.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Neobmedzená retroaktivita

Poistiteľ poskytne poistné plnenie vyplývajúce z nároku, ktorý bol uplatnený v dobe trvania poistenia bez ohľadu na skutočnosť, kedy došlo k porušeniu povinností.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

ZODPOVEDNOSŤ profesijná
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

=   0%
x

Právne zastúpenie

Pri profesnej zodpovednosti sú kryté náklady konania, ktoré presahujú odmenu za zastupovanie určenú použitím základnej sadzby tarifnej odmeny advokáta stanovenej v Slovenskej republike platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Poisťovateľ nahradí náklady len vtedy, pokiaľ sa k tomu písomne vopred zaviazal. Súčet náhrad škôd a náhrad nákladov konania nesmie presiahnuť limit zodpovednosti za škodu (poistnú sumu) alebo sublimit uvedený v poistnej zmluve.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

20%
x

Zľava pre nového klienta

Nový klient konkrétnej poisťovne môže získať pri podpise zmluvy až 20% zľavu na poistnom - bonus. Výška poskytnutej zľavy sa bude prehodnocovať vždy po pol roku trvania poistenia a môže dosiahnuť až 30 %.

Zľava: do 20%.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

ZODPOVEDNOSŤ dopravcovia
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

=   0%
x

Havarijný komisár

Poisťovňa uhradí v prípade potreby náklady na havarijného komisára. Havarijný komisár je fyzická alebo právnická osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli počas prepravy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

20%
x

Kabotážna doprava

Cestná kabotáž znamená poskytovanie dopravných služieb v jednom členskom štáte dopravným podnikom, ktorý má sídlo v inom členskom štáte. V praxi ide o služby dopravcov, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte a ktorí vezú tovar do iného štátu a aby sa nevracali s prázdnym nákladným priestorom, dopravia po území tohto hostiteľského štátu nejaký náklad ešte pred tým, než dôjdu na hranicu.

Prirážka: do 20%.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

ZODPOVEDNOSŤ sprostredkovateľ
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

ZODPOVEDNOSŤ klinické skúšanie
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Nehnuteľnosti
zľava benefit cena
=   0%
x

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti,ak je správne stanovená na začiatku poistenia bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

Poistné sa upravuje podľa zmeny indexu cien stavieb, prác a materiálov.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

Vyberte si, ak chcete mať na svoje nehnuteľnosti vždy správne poistné sumy.
20%
x

Prvé riziko

Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.  Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitov.

Pri nehnuteľnostiach si môžete poistiť na prvé riziko napr.:
 • vonkajší a vnútorný vandalizmus,
 • poistenie proti sprejerom,
 • krádež stavebných súčastí,
 • poistenie skiel (zasklené časti budovy).

Zľava: do 20%.

Vyberte si, ak chcete uzatvoriť poistenie vybratých rizík na tzv. prvé riziko.
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

20%
x

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané. 

Zľava: do 20 %.

Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

10%
x
Viazanosť poistenia

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov). 

Zľava: do 10 %.

Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

=   0%
x
All risk

Poistenie nehnuteľností sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

20%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

  5%
x
Začínajúci podnikateľ

Za začínajúceho podnikateľa je považovaný každý podnikateľský subjekt resp. SZĆO s dátumom prvej evidencie v príslušnom registri nie starším ako 2 roky pred dátumom vzniku poistenia.

Zľava: 5%.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Hnuteľné veci
zľava benefit cena
20%
x

Prvé riziko

Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období. 

Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitov.

Z hnuteľných vecí si môžete poistiť na prvé riziko napr.:
 • krádež a vandalizmus výrobných a prevádzkových zariadení,
 • krádež, vandalizmus a lúpež peňazí a iných cenností,
 • poistenie skiel (chladiace pulty, vitríny, vnútorné priečky a pod.)

Zľava: do 20% Vyberte si, ak chcete uzatvoriť poistenie vybratých rizík na tzv. prvé riziko.

30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

20%
x

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané. 

Zľava: do 20 %.

Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

10%
x

Viazanosť poistenia

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov). 

Zľava: do 10 %.

Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

=   0%
x

All risk

Poistenie hnuteľných vecí sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

=   0%
x

Limit hotovosti/cenín v trezore

Peniaze a ceniny v trezore na poistnú sumu do 1 000 € zdarma, ak sa poisťujú aj hnuteľné veci.

Zľava: nezvyšuje cenu poistenia

=   0%
x

Limit hotovosti/cenín pri preprave

Peniaze a ceniny pri preprave na poistnú sumu do 1 000 € zdarma, ak sa poisťujú aj hnuteľné veci.

Zľava: nezvyšuje cenu poistenia.

15%
x

Odporúčame DPH na majetok poistiť zvlášť z dôvodu nižšej sadby poistného a tým dôjde k úspore poistného.

Poistná suma sa stanovuje podľa toho, či je poistník platca DPH alebo nie. Pre neplatcov DPH sa všetky poistné sumy stanovujú vrátane DPH. V prípade poistnej udalosti sa poistné plnenie vypláca s DPH. V prípade platcov DPH sa poistné sumy na všetky riziká okrem odcudzenia stanovujú bez DPH. Poistné plnenie platcovi DPH z dôvodu odcudzenia vyplatí poisťovateľ vrátane DPH, v ostatných prípadoch bez DPH.

Poistné riziko odcudzenie sa vždy poisťuje s DPH.

Zľava: do 15%.

  5%
x

Začínajúci podnikateľ

Za začínajúceho podnikateľa je považovaný každý podnikateľský subjekt resp. SZĆO s dátumom prvej evidencie v príslušnom registri nie starším ako 2 roky pred dátumom vzniku poistenia.

Zľava: 5%.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Zásoby
zľava benefit cena
20%
x

Prvé riziko

Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.

Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitu. Zásoby je možné poistiť na prvé riziko proti krádeži a vandalizmu.

Zľava: do 20%.

Vyberte si, ak chcete uzatvoriť poistenie vybratých rizík na tzv. prvé riziko.

30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

20%
x

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané. 

Zľava: 5 – 20 %.

Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

10%
x

Viazanosť poistenia

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov). 

Zľava: 5 – 10 %.

Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

=   0%
x

All risk

Poistenie zásob sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

15%
x

Odporúčame DPH na majetok poistiť zvlášť z dôvodu nižšej sadby poistného a tým dôjde k úspore poistného.

Poistná suma sa stanovuje podľa toho, či je poistník platca DPH alebo nie. Pre neplatcov DPH sa všetky poistné sumy stanovujú vrátane DPH. V prípade poistnej udalosti sa poistné plnenie vypláca s DPH. V prípade platcov DPH sa poistné sumy na všetky riziká okrem odcudzenia stanovujú bez DPH. Poistné plnenie platcovi DPH z dôvodu odcudzenia vyplatí poisťovateľ vrátane DPH, v ostatných prípadoch bez DPH.

Poistné riziko odcudzenie sa vždy poisťuje s DPH.

Zľava: do 15%.

  5%
x

Začínajúci podnikateľ

Za začínajúceho podnikateľa je považovaný každý podnikateľský subjekt resp. SZĆO s dátumom prvej evidencie v príslušnom registri nie starším ako 2 roky pred dátumom vzniku poistenia.

Zľava: 5%.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Peniaze a ceniny
zľava benefit cena
=   0%
x

Limit hotovosti/cenín v trezore

Peniaze a ceniny v trezore na poistnú sumu do 1 000 € zdarma, ak sa poisťujú aj hnuteľné veci.

Zľava: nezvyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Limit hotovosti/cenín pri preprave

Peniaze a ceniny pri preprave na poistnú sumu do 1 000 € zdarma, ak sa poisťujú aj hnuteľné veci.

Zľava: nezvyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Výstavy
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

=   0%
x

All risk

Poistenie výstavy sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené. Zahŕňa poistenie počas výstavy proti živelným rozikám, odcudzeniu, ako aj poistenie počas inštalácie a demontáži poistených exponátov.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

20%
x

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti, ak je to zmluvne dojednané.

Zľava: do 20%.

Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom za škodový priebeh zmluvne.

=   0%
x

Zachraňovacie náklady

Ak dôjde k poškodeniu vystavovaných diel počas prepravy, poisťovňa okrem vecnej škody uhradí aj zachraňovacie náklady, pokiaľ ich vynaloženie bolo primerané okolnostiam, najviac však v rozsahu 10% poistnej sumy, max 3.350,00 EUR.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Náklady havarijného komisára

Ak dôjde k poškodeniu vystavovaných diel počas prepravy, poisťovňa uhradí aj náklady na zistenie rozsahu škody vykonané havarijným komisárom, ak ich vynaloženie bolo vopred odsúhlasené poisťovňou.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Preprava
zľava benefit cena
=   0%
x

All risk

Poistenie prepravy sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené. Poistenie “all risk” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.
Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

=   0%
x

Náklady havarijného komisára

Poisťovňa uhradí v prípade potreby náklady na havarijného komisára. Havarijný komisár je fyzická alebo právnická osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na zásielkach počas prepravy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Zachraňovacie náklady

Poisťovňa uhradí účelne vynaložené náklady na odvrátenie hroziacej škody alebo na zmenšenie následkov už vzniknutej škody na zásielke.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Prerušenie prevádzky
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

20%
x

Zľava pre nového klienta

Nový klient môže získať pri podpise zmluvy až 20% zľavu na poistnom - bonus. Výška poskytnutej zľavy sa bude prehodnocovať vždy po pol roku trvania poistenia a môže dosiahnuť až 30 %.

Zľava: do 20%.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

20%
x

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané. 

Zľava: do 20 %.

Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Stroje a elektronika
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

=   0%
x

All risk

Poistenie strojov a elektroniky sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

20%
x

Bonus pre nových klientov

Nový klient môže získať pri podpise zmluvy až 20% zľavu na poistnom - bonus.

Zľava: do 20%.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

20%
x

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané. 

Zľava: do 20 %.

Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnej zmluvne.

15%
x

Odporúčame DPH na majetok poistiť zvlášť z dôvodu nižšej sadby poistného a tým dôjde k úspore poistného.

Poistná suma sa stanovuje podľa toho, či je poistník platca DPH alebo nie. Pre neplatcov DPH sa všetky poistné sumy stanovujú vrátane DPH. V prípade poistnej udalosti sa poistné plnenie vypláca s DPH. V prípade platcov DPH sa poistné sumy na všetky riziká okrem odcudzenia stanovujú bez DPH. Poistné plnenie platcovi DPH z dôvodu odcudzenia vyplatí poisťovateľ vrátane DPH, v ostatných prípadoch bez DPH.

Poistné riziko odcudzenie sa vždy poisťuje s DPH.

Zľava: do 15%.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Stavebné a montážne
zľava benefit cena
30%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

=   0%
x

Rámcová zmluva

Pri realizácií veľkého počtu zákaziek počas jedného roka je možné vypracovať poistenie stavieb/montáži na tzv. rámcovú poistnú zmluvu. Jednou poistnou zmluvou sa poistia všetky realizované stavby/montáže.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

Vyberte si, ak máte záujem o uzatvorenie rámcovej poistnej zmluvy.

15%
x

Rozšírená územná platnosť

Okrem územia Slovenskej republiky je možnosť poistenia aj stavieb a montáží na území Českej republiky a Rakúska.

Prirážka: do 15 %.

Vyberte si, ak budete realizovať stavbu alebo montážne práce v Českej republike alebo Rakúsku.

20%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Bytový dom
zľava benefit cena
=   0%
x

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Bezplatné poistenie zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti správcov bytových domov

Od 01/01/2016 nadobúda účinnosť zákon 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zákon okrem iného uvádza:
§ 6
Poistenie správcu:
Správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu,6) v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy.

Pre správcov bytových domov je v ponuke bezplatné poistenie zodpovednosti: Platí v prípade poistenia všetkých nehnuteľností v správe správcu.

Poistenie zodpovednosti správcu bytových domov sa uzatvorí ako samostatná poistná zmluva.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Riziková obhliadka

V niektorých prípadoch požaduje poisťovňa pred poistením tzv. rizikovú obhliadku. Obhliadku vykonáva pracovník poisťovne alebo sprostredkovateľ poistenia. Zámerom je zhodnotiť stav nehnuteľnosti z poistno-bezpečnostného hľadiska. Výsledkom obhliadky je riziková správa so stanovením maximálnej možnej škody, ale aj odporúčania na vylepšenie prevádzky, ktoré by mali prispieť k získaniu výhodnejších podmienok poistenia. Je založená na obhliadke priestorov, na podkladoch vyhotovených a/alebo poskytnutých zástupcami bytového / polyfunkčného domu ako aj na voľne dostupných informáciách. ODPORÚČAME

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma bytového domu,ak je správne stanovená na začiatku poistenia bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

Poistné sa upravuje podľa zmeny indexu cien stavieb, prác a materiálov.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

Vyberte si, ak chcete mať na svoje nehnuteľnosti vždy správne poistné sumy.

=   0%
x

Spoluúčasť na niektoré riziká od 0 EUR

V poistnej zmluve sa dohodne spoluúčasť, t.j. suma, do ktorej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie. Na výber sú rôzne výšky spoluúčasti. Za výšku spoluúčasti je poistníkovi udelená zľava/prirážka podľa aktuálneho sadzobníka. Pri spoluúčasti 0 EUR je síce vyššie poistné, ale odporúčame pre oblasti poistenia, ktoré môžu byť škodové viac. Plnenie je v tomto prípade pre každú poistnú udalosť bez ohľadu na výšku škody.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Likvidácia poistných udalostí do 500 EUR bez obhliadky poisťovňou

Iba na základe zaslanej fotodokumentácie, záznamu o vyšetrovaní na polícii, záznamu o zásahu havarijnej služby a pod. ODPORÚČAME

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Zabezpečenie náhradného ubytovania a ochrany majetku po poistnej udalosti pre vlastníkov bytov

Náklady na náhradné ubytovanie pre obyvateľov bytov poisteného bytového domu, ktoré sa po poistnej udalosti stali neobývateľné.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Poistenie cudzích vecí

Ak je to dohodnuté v zmluve, poistenie sa vzťahuje i na cudzie veci - veci vo vlastníctve cudzích osôb, ktoré poistený oprávnene užíva alebo ich prevzal pri poskytovaní služby od fyzickej alebo právnickej osoby na základe zmluvného vzťahu (napr. zmluva o dielo, zmluva o nájme, prenájme).

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia bytového domu.

=   0%
x

Poistenie platieb do fondov

Poisťovňa uhradí v prípade poistnej udalosti sumu zodpovedajúcu súčtu preddavkov spojených s užívaním bytu a nebytových priestorov a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. Poistenie sa dojednáva pre prípad smrti následkom, trvalých následkov úrazu (plnenie je súčet výšky troch po sebe nasledujúcich mesačných preddavkov) a straty zamestnania (plnenie je súčet výšky dvoch po sebe nasledujúcich mesačných preddavkov) vlastníka bytu a nebytového priestoru.

Zľava: dojednáva sa ako samostatná zmluva.

=   0%
x

Cenové zvýhodnenie poistenia vlastníkov bytov

Poisťovňa, v ktorej je poistený bytový dom poskytne zľavu vlastníkom jednotlivých bytov / nebytových priestorov na poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu v prípade, ak si poistia vlastné byty v tejto poisťovni. Výška poskytnutej zľavy pre vlastníkov bytov / nebytových priestorov je až do 15% z bežného poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia bytového domu.

10%
x

Viazanosť poistenia

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov). 

Zľava: do 10 %.

Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

20%
x

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť percentuálna od 0% do 20%, ale môže byť aj vyššia, alebo sa použííva finančná (eurová) spoluúčasť, napr. 100 €, 500 €, 1 500 €, atď. Tretí prípad môže byť kombinácia percentuálnej a eurovej spoluúčasti, napr. 5%, min. 150 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 20%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

10%
x

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti, ak je to zmluvne dojednané.

Zľava: do 10%.

Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom za škodový priebeh zmluvne.

=   0%
x

Škoda na motorových vozidlách

V rámci zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách. Limit plnenia je max. 35 000 EUR v jednom poistnom období.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Škody spôsobené živočíchmi

V prípade záujmu je možné dojednať aj poistenie škôd spôsobených voľne žijúcimi živočíchmi (nie domácimi zvieratami). Pre škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi je ročný limit plnenia 1 000 € pre jeden bytový dom.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Asistenčné služby

Poisťovňa poskytne asistenčné služby v prípade havarijnej situácie v rozsahu:
 • technickej asistencie – odstránenie havarijnej situácie na spoločných priestoroch a zariadeniach a sprostredkovanie služieb na opravu, rekonštrukciu a servis spoločných zariadení,
 • právnej asistencie – náklady na právneho zástupcu a znalca a sprostredkovanie právnej pomoci.

Limity plnenia do 200 EUR na jednu poistnú udalosť.

Zľava: nezvyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Plodiny
zľava benefit cena
  5%
x

Počet splátok

Poistné pri poistení plodín sa môže platiť na 3 splátky bez zľavy.

Poisťovňa poskytne zľavu za jednorazovú ročnú splátku poistného pri uzatvorení poistenia najneskôr do 31. mája.

Zľava: 5 %.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

15%
x

Zľava za bezškodový priebeh

Poistovateľ poskytne na začiatku poistenia vstupnú zľavu z poistného za bezškodový priebeh.

Uplatnením si poistnej udalosti poistený stratí nárok na túto zľavu vo forme zápočtu s poistným plnením.

Zľava: do 7%.

  5%
x

Zľava za súbor

Poisťovňa poskytne zľavu, ak si poistíte všetky poľnohospodárske plodiny na všetkých parceliach.

Zľava: do 5%.

Vyberte si, ak chcete poisťovať všetky plodiny, ktoré pestujete.

10%
x

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

10%
x

Zľava za viazanosť

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).

Zľava: do 10 %.

Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

=   0%
x

Poradenský portál agroporadca

Okrem služieb v oblasti poistenia ponúkame pre poľnohospodárov aj zvýhodnené a/alebo bezplatné služby poradenského portálu agroporadca.sk.

Agroporadca je zameraný aj na komplexné služby manažmentu oddelených a viazaných priamych platieb a priamych podpôr, projektový manažment opatrení Programu rozvoja vidieka, externé investičné, prevádzkové financovanie a refinancovanie, realitné sluby a pozemkové právo, služby právneho poradenstva a poskytuje služby špecializovaných odborných poradcov.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Zvieratá
zľava benefit cena
  5%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.

Zľava: 5%.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

10%
x

Zľava za viazanosť

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).

Zľava: do 10 %.

Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

=   0%
x

Poradenský portál agroporadca

Okrem služieb v oblasti poistenia ponúkame pre poľnohospodárov aj zvýhodnené a/alebo bezplatné služby poradenského portálu agroporadca.sk.

Agroporadca je zameraný aj na komplexné služby manažmentu oddelených a viazaných priamych platieb a priamych podpôr, projektový manažment opatrení Programu rozvoja vidieka, externé investičné, prevádzkové financovanie a refinancovanie, realitné sluby a pozemkové právo, služby právneho poradenstva a poskytuje služby špecializovaných odborných poradcov.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

CESTNÉ dopravné prostriedky
Nemáte vybratý tento druh poistenia. Vráťte sa o krok späť.
zľava benefit cena
20%
x

Počet motorových vozidiel

Poisťovňa poskytne zľavu za 2 a viac motorových vozidiel na jednej flotilovej poistnej zmluve alebo za 2 a viac motorových vozidiel poistených v jednej poisťovni individuálne.

Zľava: do 20%.

10%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného pri zmluvách na dobu neurčitú (PZP, KASKO do 10%) a za jednorazovú splátku pri poistení GAP 5%.

Zľava: 10%.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

30%
x

Výška spoluúčasti / KASKO

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť 0% do 30 %. Väčšinou sa percentuálna spoluúčasť kombinuje s eurovou spoluúčasťou, napr. 5%, minimálne 165 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  9%
x

Výška spoluúčasti / PZP

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. V PZP si môžete zvoliť poistenie bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou 100 €. Znamená to, že ak spôsobíte inému škodu podieľate sa na poistnom plnení sumou 100 €.

Zľava: 9%.

=   0%
x

Poistenie bez malusu

Malus je forma prirážky k poisteniu PZP v prípade poistnej udalosti resp. poistných udalostí.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

Vyberte si ak máte záujem o zmluvné dojednanie neuplatnenia malusu pri prvej poistnej udalosti počas poistného obdobia.

=   0%
x

Poistenie bez amortizácie

Poisťovňa zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie , tzv. "amortizáciu". Poisťovňa teda poškodenému uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu - prirodzene - ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla.
Poistník, ten kto uzatvoril zmluvu, má tak istotu, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, náhrada škody bude vysporiadaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou a vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

Vyberte si, ak máte záujem o dojedanie PZP s poistným plnením pre poškodeného bez amortizácie.

=   0%
x

Dopravný inšpektorát

Pre klientov v súvislosti s motorovými vozidlami ponúkame komplexné služby na všetky úkony na dopravnom inšpektoráte v Bratislave.

Napr:
 • prihlásenie nového alebo ojazdeného vozidla do evidencie,
 • odhlásenie vozidla do iného okresu,
 • zmena vlastníka vozidla,
 • výmena osvedčenia o evidencii,
 • dočasné alebo trvalé vyradenie MV z evidencie.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Služba 24/7 lekár

Poskytuje služby lekára na telefóne NONSTOP počas celého roka.

Výhody:
 • lekár je dostupný online, telefonicky alebo prostredníctvom Skype videohovoru.
 • komplexné zhodnotenie zdravotného stavu,
 • možnosť odkonzultovať akýkoľvek zdravotný problém,
 • poradenstvo od rôznych odborníkov,
 • poradenstvo pri užívaní liekov,
 • vypracovanie druhého lekárskeho názoru od odborníka na zdravotný problém,
 • objednanie na vyšetrenie k odborníkovi na konkrétny čas a zaslanie výmenného lístka e-mailom,
 • jednou registráciou získajú službu celkom 4 rodinní príslušníci.

Zľava: nenavyšuje cenu havarijného poistenia.

=   0%
x

Príjazd technika

K povinnému zmluvnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii NONSTOP 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody, poruchy alebo defekte vášho vozidla.
V rámci asistenčných služieb vám prináša poisťovňa novinku - Garanciu príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby. V prípade, ak budete čakať na príjazd asistenčnej služby viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Právna konzultácia

Asistenčná služba k PZP vám okrem štandardnej služby (oprava na mieste, odťah vozidla do servisu, ubytovanie alebo dopravu náhradným vozidlom) poskytne aj právne zastúpenie alebo poradenstvo v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Nemáte vybratý tento druh poistenia. Vráťte sa o krok späť.

Zadali ste viac ako 2 dopravné prostriedky/položky. Vráťte sa o krok späť a vyberte si výhodnejšie FLOTILOVÉ poistenie alebo uveďte dôvod výberu individuálneho poistenia.

zľava benefit cena
20%
x

Počet motorových vozidiel

Poisťovňa poskytne zľavu za 2 a viac motorových vozidiel na jednej flotilovej poistnej zmluve alebo za 2 a viac motorových vozidiel poistených v jednej poisťovni individuálne.

Zľava: do 20%.

10%
x

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného pri zmluvách na dobu neurčitú (PZP, KASKO do 10%) a za jednorazovú splátku pri poistení GAP 5%.

Zľava: 10%.

Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

30%
x

Výška spoluúčasti / KASKO

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť 0% do 30 %. Väčšinou sa percentuálna spoluúčasť kombinuje s eurovou spoluúčasťou, napr. 5%, minimálne 165 €.

Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa neprepláca.

Zľava: do 30%.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.

  9%
x

Výška spoluúčasti / PZP

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. V PZP si môžete zvoliť poistenie bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou 100 €. Znamená to, že ak spôsobíte inému škodu podieľate sa na poistnom plnení sumou 100 €.

Zľava: 9%.

=   0%
x

Poistenie bez malusu

Malus je forma prirážky k poisteniu PZP v prípade poistnej udalosti resp. poistných udalostí.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

Vyberte si ak máte záujem o zmluvné dojednanie neuplatnenia malusu pri prvej poistnej udalosti počas poistného obdobia.

=   0%
x

Poistenie bez amortizácie

Poisťovňa zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie , tzv. "amortizáciu". Poisťovňa teda poškodenému uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu - prirodzene - ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla.
Poistník, ten kto uzatvoril zmluvu, má tak istotu, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, náhrada škody bude vysporiadaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou a vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

Vyberte si, ak máte záujem o dojedanie PZP s poistným plnením pre poškodeného bez amortizácie.

=   0%
x

Dopravný inšpektorát

Pre klientov v súvislosti s motorovými vozidlami ponúkame komplexné služby na všetky úkony na dopravnom inšpektoráte v Bratislave.

Napr:
 • prihlásenie nového alebo ojazdeného vozidla do evidencie,
 • odhlásenie vozidla do iného okresu,
 • zmena vlastníka vozidla,
 • výmena osvedčenia o evidencii,
 • dočasné alebo trvalé vyradenie MV z evidencie.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Služba 24/7 lekár

Poskytuje služby lekára na telefóne NONSTOP počas celého roka.

Výhody:
 • lekár je dostupný online, telefonicky alebo prostredníctvom Skype videohovoru.
 • komplexné zhodnotenie zdravotného stavu,
 • možnosť odkonzultovať akýkoľvek zdravotný problém,
 • poradenstvo od rôznych odborníkov,
 • poradenstvo pri užívaní liekov,
 • vypracovanie druhého lekárskeho názoru od odborníka na zdravotný problém,
 • objednanie na vyšetrenie k odborníkovi na konkrétny čas a zaslanie výmenného lístka e-mailom,
 • jednou registráciou získajú službu celkom 4 rodinní príslušníci.

Zľava: nenavyšuje cenu havarijného poistenia.

=   0%
x

Príjazd technika

K povinnému zmluvnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii NONSTOP 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody, poruchy alebo defekte vášho vozidla.
V rámci asistenčných služieb vám prináša poisťovňa novinku - Garanciu príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby. V prípade, ak budete čakať na príjazd asistenčnej služby viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

=   0%
x

Právna konzultácia

Asistenčná služba k PZP vám okrem štandardnej služby (oprava na mieste, odťah vozidla do servisu, ubytovanie alebo dopravu náhradným vozidlom) poskytne aj právne zastúpenie alebo poradenstvo v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

IQ/IPS

Označte vaše poistenia:
Vyplňte:
Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.
x

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Dátum vzniku poistenia.
x

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

Viac informácií.