//reCAPTCHA
 

Vyplňte krátky dotazník

Dotazníky sú spracované metódou analýzy dotazníkov všetkých poisťovní, minimalisticky s náležitými vysvetlivkami. Ak sa chcete poradiť, volajte na 0910 590 590 alebo 0910 590 590 .

definícia pojmu
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovnoprávneho vzťahu v súlade s príslušnými platnými ustanoveniami Zákonníka práce - Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce (§ 177 - §199).

Poistenie možno dojednať aj pre osoby vykonávajúce práce na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru (§ 225, ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce), napr. brigádnici, zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti.

definícia pojmu
Priemerný hrubý mesačný plat je mzda vrátane všetkých pohyblivých zložiek, odmien, náhrad za dovolenky a pod.
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom vykonávajúcim svoju činnosť v rámci pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zamestnávateľovi podľa Zákonníka práce.

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

Poistenie chráni poisteného pred jeho zodpovednosťou za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným, porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Poistná suma je spravidla štvornásobok priemerného hrubého mesačného zárobku.

definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom vykonávajúcim svoju činnosť v rámci pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zamestnávateľovi podľa Zákonníka práce.

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

Poistenie chráni poisteného pred jeho zodpovednosťou za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným, porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Poistná suma je spravidla štvornásobok priemerného hrubého mesačného zárobku.

definícia pojmu
Chybne vykonaná práca sa rozumie práca, ktorej výsledkom je vadný výrobok. Vadný výrobok je výrobok nespĺňajúci stanovené technické, kvalitatívne alebo bezpečnostné parametre. Výrobok je považovaný za vadný, ak nezaručuje bezpečnosť aj v prípade, že je súčasťou inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. V danom prípade môže ísť o vady výrobné alebo konštrukčné. Chybne vykonaná služba - služba, ktorá nie je poskytnutá v kvalite stanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite. Bežná kvalita nie je stanovená osobitnými predpismi, služba je bez zjavných vád.
definícia pojmu
Škoda na dopravovaných veciach - týmto pripoistením je možné poistiť škodu na dopravovaných veciach pri dopravnej nehode, pri ktorej súčasne nedošlo k poškodeniu motorového alebo prípojného vozidla, ktoré tieto veci dopravovalo. Toto pripoistenie je vhodné pre zamestnancov, ktorí prepravujú zásielky pre tretie osoby, ako aj pre zamestnancov, ktorí prepravujú hnuteľné veci patriace zamestnávateľovi.
definícia pojmu
Zastupovanie klienta, ak potrebuje nahradiť škodu, prípadne ak utrpí ujmu na zdraví, vecnú alebo inú majetkovú škodu, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti, ak sú zmluvnou stranou porušené záväzky, vyplývajúce zo zmluvy, ktorú uzatvorila poistená osoba.
definícia pojmu
Cestovanie
Ideálne pre služobné cesty je skupinové poistenie s výhodami pre viac ako 10 zamestnancov na jednu poistnú zmluvu:
 • počet výjazdov do zahraničia je neobmedzený,
 • platíte zálohové poistné v dohodnutých splátkach,
 • utratíte len za reálne výjazdy – po ročnom zúčtovaní sa vám v prípade preplatku vráti poistné späť,
 • nasledujúce ročné predplatné sa môže vždy pri ročnom vyúčtovaní po dohode upraviť,
 • využiť môžete rozšírené krytie “manuálna práca”.
Základné riziko: Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
definícia pojmu
Poistná ochrana pri poistení liečebných nákladov a úrazového poistenia sa vzťahuje aj na vykonávanie manuálnej práce. Poistenie nekryje zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone manuálnej práce, takisto sa nevzťahuje na tú časť batožiny, ktorú tvoria pracovné nástroje potrebné na výkon manuálnej činnosti.

Poistenie s krytím „Manuálna práca“ nie je možné dojednať pre nasledovné profesie: tunelári, baníci, speleológovia, záchranári, pyrotechnici, vodiči kamiónovej / nákladnej dopravy, vodiči autobusovej dopravy, lovci, jednotky ozbrojených síl.

definícia pojmu
Nemanuálnou prácou je:
účasť na výstavách, konferenciách, stážach, rokovaniach a školeniach (s výnimkou praktickej inštruktáže manuálnej práce), služobná cesta spojená prácou administratívneho alebo duševného charakteru.
definícia pojmu
Vykonávanie rizikových športov je pri cestovnom poistení štandardne vo výlukách.

Ak však budete počas pobytu v zahraničí vykonávať vo svojom voľnom čase športové aktivity definované ako rizikový šport môžete si v poistnej zmluve dojednať rozšírené poistné krytie.

Poistná ochrana sa bude vzťahovať aj na vykonávanie rizikových športov, ak nie ste profesionálnym športovcom a športovú činnosť nevykonávate na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim.

Rizikové športy / uveďte viac informácií:
zimné športy: rýchlokorčuľovanie, jazda na boboch, športových saniach, moguls, skialpinizmus a skitouring po nato určených tratiach;

vodné športy: canyoning, rafting a iné splavovanie riek, wakeboarding;

ostatné športy: aerotrim, americký futbal, bojové športy s výnimkou boxu a kick-boxu , bouldering, cyklokros, fly fox, horolezectvo do nadmorskej výšky 4 000 m, jazdecké športy, paintball, psie záprahy, ragby, skalolezectvo, skateboarding, turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách do nadmorskej výšky 4 000 m, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky) alebo ak je na prekonanie tejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výstroje, spoločenské tance.
definícia pojmu
Produkt je určený iba na poistnú ochranu počas študijného pobytu v zahraničí v trvaní poistenia 6 mesiacov alebo 12 mesiacov. Poistenie je určené pre osoby do 35 rokov. Územná platnosť Európa alebo Svet.
definícia pojmu

Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, preto je poistenie liečebných nákladov najdôležitejšou – a v zahraničí povinnou – súčasťou cestovného poistenia. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na špeciálny prevoz späť do vlasti môžu dosiahnuť veľké sumy.

Poisťovňa za Vás uhradí:
 • ošetrenie (aj ambulantné) u lekára vrátane predpísaných liekov,
 • hospitalizáciu,
 • prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prevoz pacienta do vlasti, ak to zdravotný stav umožňuje,
 • prevoz telesných pozostatkov v prípade úmrtia,
 • nevyhnutnú kúpu dioptrických ortopedických a protetických pomôcok (ak k ich poškodeniu došlo v súvislosti s úrazom v zahraničí),
 • ošetrenie zubov – len v nutnom prípade.
definícia pojmu

Pokiaľ niekomu z nepozornosti spôsobíte škodu, alebo mu nechtiac ublížite, je to nezávideniahodná situácia – najmä ak sa stane v zahraničí. Z tohto poistenia zaplatí poisťovňa za vás škodu na majetku alebo ujmu na zdraví, ktorú neúmyselne spôsobíte tretej osobe a ktorú ste povinný nahradiť v zmysle platných predpisov v zahraničí. Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škody, ktoré spôsobíte vedením motorových vozidiel, motorových člnov, lodí a na škody spôsobené pri výkone povolania.

definícia pojmu
Predmetom poistenia sú preukázané a nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť, ktoré sú vynaložené v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného:
 • horskou službou v horskej oblasti na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení,
 • záchrannou službou na území mimo Slovenskej republiky.
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že hradí:
 • nevyhnutné a odôvodnené náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov horskej služby v horskej oblasti s použitím primeraných špecifických prostriedkov,
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho, resp. ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom,
 • nevyhnutné ošetrenie vykonané horskou službou, za účelom odvrátenia nebezpečenstva ohrozenia života alebo akútnych bolestí.
definícia pojmu

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov a pracovnej činnosti. Poisťovateľ poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu trvalých následkov, a to až do výšky poistnej sumy. Ak následky úrazu spôsobia poistenej osobe smrť, vyplatí sa dohodnutá poistná suma.

definícia pojmu

Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty nás živelná udalosť či zlodej môžu pripraviť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni náš majetok zbalený na cesty.

Z poistenia batožiny vám poisťovňa uhradí škodu, ktorá nastala:
 • poškodením,
 • zničením,
 • stratou alebo odcudzením.
definícia pojmu
Poistná udalosť nastane, ak poistenému hrozí uväznenie alebo bol vzatý do väzby v zahraničí. Poisťovateľ, resp. zahraničný zástupca poisťovateľa poskytne poistenému:
 • pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu, ako aj tlmočníka (úhradu za služby právnemu zástupcovi a/alebo tlmočníkovi si zabezpečí poistený na svoje náklady),
 • zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do výšky dohodnutej sumy formou bezúročnej pôžičky s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa obdržania zálohy.
definícia pojmu

Predmetom poistenia sú náklady nevyhnutne vynaložené Horskou záchrannou službou (ďalej len „HZS“), občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach v spolupráci s HZS na záchranu poisteného v horských oblastiach vrátane priepastí a jaskýň v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného.
Poisťovateľ uhradí nevyhnutné a odôvodnené náklady na technické zabezpečenie zvozu, znášania, vyprostenia, pátrania po poistenom a prevozu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré je svojou špecializáciou a vybavením schopné poskytnúť poistenému pomoc vzhľadom k jeho zdravotnému stavu.

definícia pojmu
Uveďte cenu zájazdu za všetky osoby. Keď si kupujete zájazd alebo pobyt v cestovnej kancelárii, určite neuvažujete nad jeho zrušením. V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti však cestu musíte zrušiť a storno poplatky požadované od cestovnej kancelárie kryje práve poistenie storno poplatkov. V individuálnom cestovnom poistení si zájazd, či letenku môžete poistiť až na plnú cenu. V skupinovom poistení je spravidla dojednaný maximálny limit na osobu. Rozdiel je aj v tom či máte dojednané krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie. Poradíme Vám.
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok