//reCAPTCHA
Flotilové poistenie / dotazníky
CESTNÉ
VODNÉ
VZDUŠNÉ
 
Individuálne poistenie / dotazníky
 
Poistenie dopravy / poisťovne13

Vyplňte krátky dotazník

Dotazníky sú spracované metódou analýzy dotazníkov všetkých poisťovní, minimalisticky s náležitými vysvetlivkami.
Ak sa chcete poradiť, volajte na 0910 590 590 alebo 0910 590 590 .

definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4 vozidlá
Vyberte si jeden druh vozidla, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte viac ako 1 vozidlo môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

K máte viac ako 3 vozidlá alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vozidiel vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Táto povinnosť je uvedená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prostredníctvom PZP za vás poisťovňa uhradí škody, ktoré spôsobíte inému pri dopravnej nehode alebo pri prevádzke svojho vozidla, a to:
 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, alebo stratou veci,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
PZP je v zmysle zákona povinný uzatvoriť každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla.
definícia pojmu
KASKO
Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri udalostiach:
 • dopravná nehoda (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
 • pád (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
 • živel (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
 • zásah cudzej osoby,
 • poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla,
 • krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.
definícia pojmu
GAP

Poistenie osobného a nákladného motorového vozidla pre prípad odcudzenia, či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel, krádež). Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a časovou cenou motorového vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti, prípadne nahrádza spoluúčasť z havarijného poistenia.

 • Obstarávacia cena je cena pri kúpe vozidla – reálne zaplatená kúpna cena vrátane zliav od predajcu.
 • Časová cena je zostatková resp. trhová cena.
Poistenie sa dojednáva:
 • pre prípad totálnej škody, ktorá vznikla poškodením, zničením alebo krádežou,
 • na nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 6 rokov od prvej evidencie,
 • s pripoistením spoluúčasti v havarijnom poistení alebo bez nej,
 • pod podmienkou uzatvorenia aj havarijného poistenia,
 • na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov.
Príklad:
 • Kúpili ste vozidlo za 80 000 EUR.
 • Za 3 roky jeho trhová hodnota (časová) klesla na sumu 40 000 EUR.
 • Máte uzatvorené havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %.

Pri havárii nastala na vašom vozidle totálna škoda alebo vám vozidlo odcudzili.

Plnenie len s havarijným poistením: Poisťovňa vyplatí 38 000 EUR = 40 000 EUR mínus spoluúčasť 2 000 EUR (5%).

Plnenie ak máte uzatvorené aj poistenie finančnej straty s pripoistením spoluúčasti: Poisťovňa vyplatí 80 000 EUR = 38 000 EUR z havarijného poistenia, spoluúčasť 2 000 EUR (pretože ste si ju pripoistili) a doplatí 40 000 EUR do kúpnej ceny vozidla.

definícia pojmu
Čelné sklo
Poistenie čelného skla zahŕňa nasledovné poistené riziká:
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.
Výhody poistenia čelného skla:
 • nemusíte naháňať vinníka, ktorý vám sklo poškodil a domáhať sa uznania viny,
 • čelné sklo sa poisťuje s minimálnou alebo žiadnou spoluúčasťou,
 • prípadná poistná udalosť sa vám nezapočítava do škodového priebehu (nezníži sa bonus),
 • nemusíte mať uzatvorené havarijné poistenie.
Možnosti poistenia čelného skla:
 • pripoistenie k havarijnému poisteniu,
 • pripoistenie k PZP,
 • samostatné poistenie.
definícia pojmu
Úraz prepravovaných osôb

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, príp. aj menšie úrazy. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná motorovým vozidlom. Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia zomrel v dôsledku úrazu alebo utrpel úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky.

definícia pojmu
Batožina

Poistenie batožiny je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia je batožina osôb cestujúcich vo vozidle, pričom batožinou sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby pre daný účel cesty, ktoré si osoba vzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty.

definícia pojmu
Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia sú náklady vynaložené oprávneným užívateľom na požičanie náhradného vozidla v prípade, ak došlo k poškodeniu vozidla uvedeného v poistnej zmluve poistnou udalosťou.

definícia pojmu
Ochrana práv majiteľa vozidla

Ochrana práv poistenej osoby (len majiteľa vozidla) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla s pôsobnosťou v rámci Európy – zastupovanie klienta.

Náhrada škody – Napríklad: škoda na vozidle, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz a technický preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie preukazov, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

Zmluvné právo – Napríklad: oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, …

definícia pojmu
Ochrana práv vodiča vozidla

Ochrana práv poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek MV v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody s pôsobnosťou v rámci Európy.

Náhrada škody – Napríklad: výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie vodičského preukazu, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

definícia pojmu
LOM stroja

Pripoistenie k havarijnému poisteniu. Predmetom poistenia sú pracovné stroje. Týmto doplnkovým poistením sa rozsah poistnej ochrany predmetu poistenia rozširuje o nebezpečie lomu stroja a elektroniky.

Poisteným nebezpečím je akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie poistených predmetov uvedených v poistnej zmluve spôsobené napr. chybou materiálu, konštrukčnými a montážnymi chybami, nedostatočnou skúsenosťou alebo nedbanlivosťou obsluhy, skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, chybou izolácie, vnútorným požiarom alebo akoukoľvek inou príčinou, ktorá nie je osobitne vylúčená.

definícia pojmu
Zodpovednosť vodiča/zamestnanca

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

definícia pojmu

Platí pre havarijné poistenie. Pri novom vozidle alebo vozidle do 3 rokov u prvého majiteľa zadajte cenu z faktúry a pripočítajte aj všetky zľavy.

Pri ojazdenom vozidle zadajte základnú cenníkovú cenu bez zliav, za ktorú sa v danom roku výroby predávalo rovnaké nové vozidlo.

V oboch prípadoch započítajte aj cenu dodatočne montovanej výbavy.

Ak neviete určiť cenu vozidla, vyplňte formulár Výbava.

definícia pojmu
Pre poistenie finančnej straty je dôležitá kúpna cena - reálne zaplatená kúpna cena predávajúcemu. Ak uplynulo od kúpy vozidla viac ako 90 dní vyplňte Výbava.

S údajmi ktoré neviete uviesť Vám pomožeme po odoslaní dotazníka.

definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4 vozidlá
Vyberte si jeden druh vozidla, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte viac ako 1 vozidlo môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

K máte viac ako 3 vozidlá alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vozidiel vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Táto povinnosť je uvedená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prostredníctvom PZP za vás poisťovňa uhradí škody, ktoré spôsobíte inému pri dopravnej nehode alebo pri prevádzke svojho vozidla, a to:
 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, alebo stratou veci,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
PZP je v zmysle zákona povinný uzatvoriť každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla.
definícia pojmu
KASKO
Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri udalostiach:
 • dopravná nehoda (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
 • pád (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
 • živel (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
 • zásah cudzej osoby,
 • poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla,
 • krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.
definícia pojmu
GAP

Poistenie osobného a nákladného motorového vozidla pre prípad odcudzenia, či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel, krádež). Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a časovou cenou motorového vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti, prípadne nahrádza spoluúčasť z havarijného poistenia.

 • Obstarávacia cena je cena pri kúpe vozidla – reálne zaplatená kúpna cena vrátane zliav od predajcu.
 • Časová cena je zostatková resp. trhová cena.
Poistenie sa dojednáva:
 • pre prípad totálnej škody, ktorá vznikla poškodením, zničením alebo krádežou,
 • na nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 6 rokov od prvej evidencie,
 • s pripoistením spoluúčasti v havarijnom poistení alebo bez nej,
 • pod podmienkou uzatvorenia aj havarijného poistenia,
 • na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov.
Príklad:
 • Kúpili ste vozidlo za 80 000 EUR.
 • Za 3 roky jeho trhová hodnota (časová) klesla na sumu 40 000 EUR.
 • Máte uzatvorené havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %.

Pri havárii nastala na vašom vozidle totálna škoda alebo vám vozidlo odcudzili.

Plnenie len s havarijným poistením: Poisťovňa vyplatí 38 000 EUR = 40 000 EUR mínus spoluúčasť 2 000 EUR (5%).

Plnenie ak máte uzatvorené aj poistenie finančnej straty s pripoistením spoluúčasti: Poisťovňa vyplatí 80 000 EUR = 38 000 EUR z havarijného poistenia, spoluúčasť 2 000 EUR (pretože ste si ju pripoistili) a doplatí 40 000 EUR do kúpnej ceny vozidla.

definícia pojmu
Čelné sklo
Poistenie čelného skla zahŕňa nasledovné poistené riziká:
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.
Výhody poistenia čelného skla:
 • nemusíte naháňať vinníka, ktorý vám sklo poškodil a domáhať sa uznania viny,
 • čelné sklo sa poisťuje s minimálnou alebo žiadnou spoluúčasťou,
 • prípadná poistná udalosť sa vám nezapočítava do škodového priebehu (nezníži sa bonus),
 • nemusíte mať uzatvorené havarijné poistenie.
Možnosti poistenia čelného skla:
 • pripoistenie k havarijnému poisteniu,
 • pripoistenie k PZP,
 • samostatné poistenie.
definícia pojmu
Úraz prepravovaných osôb

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, príp. aj menšie úrazy. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná motorovým vozidlom. Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia zomrel v dôsledku úrazu alebo utrpel úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky.

definícia pojmu
Batožina

Poistenie batožiny je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia je batožina osôb cestujúcich vo vozidle, pričom batožinou sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby pre daný účel cesty, ktoré si osoba vzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty.

definícia pojmu
Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia sú náklady vynaložené oprávneným užívateľom na požičanie náhradného vozidla v prípade, ak došlo k poškodeniu vozidla uvedeného v poistnej zmluve poistnou udalosťou.

definícia pojmu
Ochrana práv majiteľa vozidla

Ochrana práv poistenej osoby (len majiteľa vozidla) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla s pôsobnosťou v rámci Európy – zastupovanie klienta.

Náhrada škody – Napríklad: škoda na vozidle, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz a technický preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie preukazov, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

Zmluvné právo – Napríklad: oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, …

definícia pojmu
Ochrana práv vodiča vozidla

Ochrana práv poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek MV v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody s pôsobnosťou v rámci Európy.

Náhrada škody – Napríklad: výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie vodičského preukazu, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

definícia pojmu
LOM stroja

Pripoistenie k havarijnému poisteniu. Predmetom poistenia sú pracovné stroje. Týmto doplnkovým poistením sa rozsah poistnej ochrany predmetu poistenia rozširuje o nebezpečie lomu stroja a elektroniky.

Poisteným nebezpečím je akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie poistených predmetov uvedených v poistnej zmluve spôsobené napr. chybou materiálu, konštrukčnými a montážnymi chybami, nedostatočnou skúsenosťou alebo nedbanlivosťou obsluhy, skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, chybou izolácie, vnútorným požiarom alebo akoukoľvek inou príčinou, ktorá nie je osobitne vylúčená.

definícia pojmu
Zodpovednosť vodiča/zamestnanca

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

definícia pojmu

Platí pre havarijné poistenie. Pri novom vozidle alebo vozidle do 3 rokov u prvého majiteľa zadajte cenu z faktúry a pripočítajte aj všetky zľavy.

Pri ojazdenom vozidle zadajte základnú cenníkovú cenu bez zliav, za ktorú sa v danom roku výroby predávalo rovnaké nové vozidlo.

V oboch prípadoch započítajte aj cenu dodatočne montovanej výbavy.

Ak neviete určiť cenu vozidla, vyplňte formulár Výbava.

definícia pojmu
Pre poistenie finančnej straty je dôležitá kúpna cena - reálne zaplatená kúpna cena predávajúcemu. Ak uplynulo od kúpy vozidla viac ako 90 dní vyplňte Výbava.

S údajmi ktoré neviete uviesť Vám pomožeme po odoslaní dotazníka.

definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4 vozidlá
Vyberte si jeden druh vozidla, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte viac ako 1 vozidlo môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

K máte viac ako 3 vozidlá alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vozidiel vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Táto povinnosť je uvedená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prostredníctvom PZP za vás poisťovňa uhradí škody, ktoré spôsobíte inému pri dopravnej nehode alebo pri prevádzke svojho vozidla, a to:
 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, alebo stratou veci,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
PZP je v zmysle zákona povinný uzatvoriť každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla.
definícia pojmu
KASKO
Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri udalostiach:
 • dopravná nehoda (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
 • pád (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
 • živel (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
 • zásah cudzej osoby,
 • poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla,
 • krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.
definícia pojmu
GAP

Poistenie osobného a nákladného motorového vozidla pre prípad odcudzenia, či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel, krádež). Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a časovou cenou motorového vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti, prípadne nahrádza spoluúčasť z havarijného poistenia.

 • Obstarávacia cena je cena pri kúpe vozidla – reálne zaplatená kúpna cena vrátane zliav od predajcu.
 • Časová cena je zostatková resp. trhová cena.
Poistenie sa dojednáva:
 • pre prípad totálnej škody, ktorá vznikla poškodením, zničením alebo krádežou,
 • na nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 6 rokov od prvej evidencie,
 • s pripoistením spoluúčasti v havarijnom poistení alebo bez nej,
 • pod podmienkou uzatvorenia aj havarijného poistenia,
 • na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov.
Príklad:
 • Kúpili ste vozidlo za 80 000 EUR.
 • Za 3 roky jeho trhová hodnota (časová) klesla na sumu 40 000 EUR.
 • Máte uzatvorené havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %.

Pri havárii nastala na vašom vozidle totálna škoda alebo vám vozidlo odcudzili.

Plnenie len s havarijným poistením: Poisťovňa vyplatí 38 000 EUR = 40 000 EUR mínus spoluúčasť 2 000 EUR (5%).

Plnenie ak máte uzatvorené aj poistenie finančnej straty s pripoistením spoluúčasti: Poisťovňa vyplatí 80 000 EUR = 38 000 EUR z havarijného poistenia, spoluúčasť 2 000 EUR (pretože ste si ju pripoistili) a doplatí 40 000 EUR do kúpnej ceny vozidla.

definícia pojmu
Čelné sklo
Poistenie čelného skla zahŕňa nasledovné poistené riziká:
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.
Výhody poistenia čelného skla:
 • nemusíte naháňať vinníka, ktorý vám sklo poškodil a domáhať sa uznania viny,
 • čelné sklo sa poisťuje s minimálnou alebo žiadnou spoluúčasťou,
 • prípadná poistná udalosť sa vám nezapočítava do škodového priebehu (nezníži sa bonus),
 • nemusíte mať uzatvorené havarijné poistenie.
Možnosti poistenia čelného skla:
 • pripoistenie k havarijnému poisteniu,
 • pripoistenie k PZP,
 • samostatné poistenie.
definícia pojmu
Úraz prepravovaných osôb

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, príp. aj menšie úrazy. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná motorovým vozidlom. Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia zomrel v dôsledku úrazu alebo utrpel úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky.

definícia pojmu
Batožina

Poistenie batožiny je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia je batožina osôb cestujúcich vo vozidle, pričom batožinou sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby pre daný účel cesty, ktoré si osoba vzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty.

definícia pojmu
Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia sú náklady vynaložené oprávneným užívateľom na požičanie náhradného vozidla v prípade, ak došlo k poškodeniu vozidla uvedeného v poistnej zmluve poistnou udalosťou.

definícia pojmu
Ochrana práv majiteľa vozidla

Ochrana práv poistenej osoby (len majiteľa vozidla) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla s pôsobnosťou v rámci Európy – zastupovanie klienta.

Náhrada škody – Napríklad: škoda na vozidle, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz a technický preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie preukazov, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

Zmluvné právo – Napríklad: oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, …

definícia pojmu
Ochrana práv vodiča vozidla

Ochrana práv poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek MV v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody s pôsobnosťou v rámci Európy.

Náhrada škody – Napríklad: výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie vodičského preukazu, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

definícia pojmu
LOM stroja

Pripoistenie k havarijnému poisteniu. Predmetom poistenia sú pracovné stroje. Týmto doplnkovým poistením sa rozsah poistnej ochrany predmetu poistenia rozširuje o nebezpečie lomu stroja a elektroniky.

Poisteným nebezpečím je akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie poistených predmetov uvedených v poistnej zmluve spôsobené napr. chybou materiálu, konštrukčnými a montážnymi chybami, nedostatočnou skúsenosťou alebo nedbanlivosťou obsluhy, skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, chybou izolácie, vnútorným požiarom alebo akoukoľvek inou príčinou, ktorá nie je osobitne vylúčená.

definícia pojmu
Zodpovednosť vodiča/zamestnanca

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

definícia pojmu

Platí pre havarijné poistenie. Pri novom vozidle alebo vozidle do 3 rokov u prvého majiteľa zadajte cenu z faktúry a pripočítajte aj všetky zľavy.

Pri ojazdenom vozidle zadajte základnú cenníkovú cenu bez zliav, za ktorú sa v danom roku výroby predávalo rovnaké nové vozidlo.

V oboch prípadoch započítajte aj cenu dodatočne montovanej výbavy.

Ak neviete určiť cenu vozidla, vyplňte formulár Výbava.

definícia pojmu
Pre poistenie finančnej straty je dôležitá kúpna cena - reálne zaplatená kúpna cena predávajúcemu. Ak uplynulo od kúpy vozidla viac ako 90 dní vyplňte Výbava.

S údajmi ktoré neviete uviesť Vám pomožeme po odoslaní dotazníka.

definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4 vozidlá
Vyberte si jeden druh vozidla, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte viac ako 1 vozidlo môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

K máte viac ako 3 vozidlá alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vozidiel vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Táto povinnosť je uvedená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prostredníctvom PZP za vás poisťovňa uhradí škody, ktoré spôsobíte inému pri dopravnej nehode alebo pri prevádzke svojho vozidla, a to:
 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, alebo stratou veci,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
PZP je v zmysle zákona povinný uzatvoriť každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla.
definícia pojmu
KASKO
Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri udalostiach:
 • dopravná nehoda (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
 • pád (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
 • živel (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
 • zásah cudzej osoby,
 • poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla,
 • krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.
definícia pojmu
GAP

Poistenie osobného a nákladného motorového vozidla pre prípad odcudzenia, či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel, krádež). Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a časovou cenou motorového vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti, prípadne nahrádza spoluúčasť z havarijného poistenia.

 • Obstarávacia cena je cena pri kúpe vozidla – reálne zaplatená kúpna cena vrátane zliav od predajcu.
 • Časová cena je zostatková resp. trhová cena.
Poistenie sa dojednáva:
 • pre prípad totálnej škody, ktorá vznikla poškodením, zničením alebo krádežou,
 • na nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 6 rokov od prvej evidencie,
 • s pripoistením spoluúčasti v havarijnom poistení alebo bez nej,
 • pod podmienkou uzatvorenia aj havarijného poistenia,
 • na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov.
Príklad:
 • Kúpili ste vozidlo za 80 000 EUR.
 • Za 3 roky jeho trhová hodnota (časová) klesla na sumu 40 000 EUR.
 • Máte uzatvorené havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %.

Pri havárii nastala na vašom vozidle totálna škoda alebo vám vozidlo odcudzili.

Plnenie len s havarijným poistením: Poisťovňa vyplatí 38 000 EUR = 40 000 EUR mínus spoluúčasť 2 000 EUR (5%).

Plnenie ak máte uzatvorené aj poistenie finančnej straty s pripoistením spoluúčasti: Poisťovňa vyplatí 80 000 EUR = 38 000 EUR z havarijného poistenia, spoluúčasť 2 000 EUR (pretože ste si ju pripoistili) a doplatí 40 000 EUR do kúpnej ceny vozidla.

definícia pojmu
Čelné sklo
Poistenie čelného skla zahŕňa nasledovné poistené riziká:
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.
Výhody poistenia čelného skla:
 • nemusíte naháňať vinníka, ktorý vám sklo poškodil a domáhať sa uznania viny,
 • čelné sklo sa poisťuje s minimálnou alebo žiadnou spoluúčasťou,
 • prípadná poistná udalosť sa vám nezapočítava do škodového priebehu (nezníži sa bonus),
 • nemusíte mať uzatvorené havarijné poistenie.
Možnosti poistenia čelného skla:
 • pripoistenie k havarijnému poisteniu,
 • pripoistenie k PZP,
 • samostatné poistenie.
definícia pojmu
Úraz prepravovaných osôb

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, príp. aj menšie úrazy. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná motorovým vozidlom. Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia zomrel v dôsledku úrazu alebo utrpel úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky.

definícia pojmu
Batožina

Poistenie batožiny je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia je batožina osôb cestujúcich vo vozidle, pričom batožinou sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby pre daný účel cesty, ktoré si osoba vzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty.

definícia pojmu
Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením.

Predmetom poistenia sú náklady vynaložené oprávneným užívateľom na požičanie náhradného vozidla v prípade, ak došlo k poškodeniu vozidla uvedeného v poistnej zmluve poistnou udalosťou.

definícia pojmu
Ochrana práv majiteľa vozidla

Ochrana práv poistenej osoby (len majiteľa vozidla) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla s pôsobnosťou v rámci Európy – zastupovanie klienta.

Náhrada škody – Napríklad: škoda na vozidle, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz a technický preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie preukazov, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

Zmluvné právo – Napríklad: oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, …

definícia pojmu
Ochrana práv vodiča vozidla

Ochrana práv poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek MV v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody s pôsobnosťou v rámci Európy.

Náhrada škody – Napríklad: výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie vodičského preukazu, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

definícia pojmu
LOM stroja

Pripoistenie k havarijnému poisteniu. Predmetom poistenia sú pracovné stroje. Týmto doplnkovým poistením sa rozsah poistnej ochrany predmetu poistenia rozširuje o nebezpečie lomu stroja a elektroniky.

Poisteným nebezpečím je akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie poistených predmetov uvedených v poistnej zmluve spôsobené napr. chybou materiálu, konštrukčnými a montážnymi chybami, nedostatočnou skúsenosťou alebo nedbanlivosťou obsluhy, skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, chybou izolácie, vnútorným požiarom alebo akoukoľvek inou príčinou, ktorá nie je osobitne vylúčená.

definícia pojmu
Zodpovednosť vodiča/zamestnanca

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

definícia pojmu

Platí pre havarijné poistenie. Pri novom vozidle alebo vozidle do 3 rokov u prvého majiteľa zadajte cenu z faktúry a pripočítajte aj všetky zľavy.

Pri ojazdenom vozidle zadajte základnú cenníkovú cenu bez zliav, za ktorú sa v danom roku výroby predávalo rovnaké nové vozidlo.

V oboch prípadoch započítajte aj cenu dodatočne montovanej výbavy.

Ak neviete určiť cenu vozidla, vyplňte formulár Výbava.

definícia pojmu
Pre poistenie finančnej straty je dôležitá kúpna cena - reálne zaplatená kúpna cena predávajúcemu. Ak uplynulo od kúpy vozidla viac ako 90 dní vyplňte Výbava.

S údajmi ktoré neviete uviesť Vám pomožeme po odoslaní dotazníka.

definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4

Vyberte si jeden druh dopravného prostriedku, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte z kategórie VODNÉ alebo VZDUŠNÉ viac ako 1 dopravný prostriedok môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

Ak máte viac ako 3 dopravné prostriedky z tejto kategórie alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené v prevažnej časti z laminátu, ocele, dreva, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov. Motor je na lodné teleso pripevnený ako závesný – odnímateľný alebo ako zabudovaný do trupu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené v prevažnej časti z laminátu, ocele, dreva, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov a je opatrené obytnou nadstavbou. Motor je v tomto prípade zabudovaný do trupu. Pokiaľ sa na plavidle nachádza závesný – odnímateľný motor, slúži iba ako núdzový zdroj pohonu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktoré ako zdroj pohonu používa plachty s plochou oplachtenia nad 12 m2. Lodné teleso je pevné, prevažne vyrobené z ocele, dreva, laminátu, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov. Motor nachádzajúci sa na plavidle slúži ako pomocný zdroj pohonu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené z laminátu. Motor je v trupe zabudovaný a zdrojom pohybu je vodomet.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je pontónového typu a obytná časť je riešená ako nadstavba. Najčastejšie použitý materiál na stavbu je oceľ a drevo. Plavidlo je vybavené motorom.
definícia pojmu
Plavidlo, ktoré má v prevažnej časti lodné teleso tvorené gumotextilovými nafukovacími valcami v kombinácii s laminátovými alebo preglejkovými prvkami (dno, zadná prepážka a pod). Motor je konštruovaný ako závesný - odnímateľný.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje na škody na živote alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody (na škody na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) a ušlý zisk. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky, na vnútrozemských vodách Európy, vrátane Stredozemného a Jadranského mora.
definícia pojmu
KASKO
Škody kryté poistením:
 • najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar,
 • poistením je krytý aj pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré užívajú plavidlo, tiež príves určený na prepravu plavidla, ak je takéto poistenie dojednané,
 • poistné krytie sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo prepravované.
definícia pojmu
Ochrana práv
majiteľa vodného dopravného prostriedku a ochrana práv kapitána vodného dopravného prostriedku. Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
definícia pojmu
Výkon motora môže byť uvedený v kW alebo konských silách (PS). 1 kW = 1,341 PS, 1 PS = 0,7457 kW
definícia pojmu
Najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.
Je možné dojednať dva limity poistného plnenia:
 • 500 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení, vecných škodách a ušlom zisku,
 • 1 000 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení, vecných škodách a ušlom zisku.
definícia pojmu
Nová cena s DPH tj. kúpna cena, ktorú musí poistený vynaložiť na obstaranie (znovunadobudnutie) nového plavidla / prívesu rovnakého typu a parametrov v čase škodovej udalosti.
definícia pojmu

Územie I - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska).

Územie II - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska). Stredozemné more, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýrie).

Územie III - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) Severné a Baltické more na dobu maximálne 4 týždňov.

Územie IV - európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemné more, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora, Severné a Baltické more.

Územie V - vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska.

definícia pojmu
Plavidlo bez evidenčného označenia s motorom s výkonom nižším ako 4 kW, ktoré slúži ako pomocný čln k plavidlu. Poistenie je možné dojednať iba v prípade, že je poistené plavidlo (motorový čln, jachta alebo plachetnica).
definícia pojmu
Veci, ktoré majú osoby obvykle so sebou pri pobyte na plavidle (napr. vodné lyže, potápačský výstroj, atď). Poistené nie sú peniaze, šperky, cenné papiere, obrazy, starožitnosti, fotografické a filmovacie prístroje, počítače, mobilné telefóny/faxy, televízne prístroje a video prístroje, ktoré nie sú pevne zabudované v plavidle, ani potraviny a požívatiny.
definícia pojmu
Príves určený na prepravu plavidla.
definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4

Vyberte si jeden druh dopravného prostriedku, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte z kategórie VODNÉ alebo VZDUŠNÉ viac ako 1 dopravný prostriedok môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

Ak máte viac ako 3 dopravné prostriedky z tejto kategórie alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené v prevažnej časti z laminátu, ocele, dreva, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov. Motor je na lodné teleso pripevnený ako závesný – odnímateľný alebo ako zabudovaný do trupu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené v prevažnej časti z laminátu, ocele, dreva, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov a je opatrené obytnou nadstavbou. Motor je v tomto prípade zabudovaný do trupu. Pokiaľ sa na plavidle nachádza závesný – odnímateľný motor, slúži iba ako núdzový zdroj pohonu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktoré ako zdroj pohonu používa plachty s plochou oplachtenia nad 12 m2. Lodné teleso je pevné, prevažne vyrobené z ocele, dreva, laminátu, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov. Motor nachádzajúci sa na plavidle slúži ako pomocný zdroj pohonu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené z laminátu. Motor je v trupe zabudovaný a zdrojom pohybu je vodomet.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je pontónového typu a obytná časť je riešená ako nadstavba. Najčastejšie použitý materiál na stavbu je oceľ a drevo. Plavidlo je vybavené motorom.
definícia pojmu
Plavidlo, ktoré má v prevažnej časti lodné teleso tvorené gumotextilovými nafukovacími valcami v kombinácii s laminátovými alebo preglejkovými prvkami (dno, zadná prepážka a pod). Motor je konštruovaný ako závesný - odnímateľný.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje na škody na živote alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody (na škody na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) a ušlý zisk. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky, na vnútrozemských vodách Európy, vrátane Stredozemného a Jadranského mora.
definícia pojmu
KASKO
Škody kryté poistením:
 • najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar,
 • poistením je krytý aj pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré užívajú plavidlo, tiež príves určený na prepravu plavidla, ak je takéto poistenie dojednané,
 • poistné krytie sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo prepravované.
definícia pojmu
Ochrana práv
majiteľa vodného dopravného prostriedku a ochrana práv kapitána vodného dopravného prostriedku. Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
definícia pojmu
Výkon motora môže byť uvedený v kW alebo konských silách (PS). 1 kW = 1,341 PS, 1 PS = 0,7457 kW
definícia pojmu
Najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.
Je možné dojednať dva limity poistného plnenia:
 • 500 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení, vecných škodách a ušlom zisku,
 • 1 000 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení, vecných škodách a ušlom zisku.
definícia pojmu
Nová cena s DPH tj. kúpna cena, ktorú musí poistený vynaložiť na obstaranie (znovunadobudnutie) nového plavidla / prívesu rovnakého typu a parametrov v čase škodovej udalosti.
definícia pojmu

Územie I - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska).

Územie II - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska). Stredozemné more, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýrie).

Územie III - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) Severné a Baltické more na dobu maximálne 4 týždňov.

Územie IV - európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemné more, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora, Severné a Baltické more.

Územie V - vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska.

definícia pojmu
Plavidlo bez evidenčného označenia s motorom s výkonom nižším ako 4 kW, ktoré slúži ako pomocný čln k plavidlu. Poistenie je možné dojednať iba v prípade, že je poistené plavidlo (motorový čln, jachta alebo plachetnica).
definícia pojmu
Veci, ktoré majú osoby obvykle so sebou pri pobyte na plavidle (napr. vodné lyže, potápačský výstroj, atď). Poistené nie sú peniaze, šperky, cenné papiere, obrazy, starožitnosti, fotografické a filmovacie prístroje, počítače, mobilné telefóny/faxy, televízne prístroje a video prístroje, ktoré nie sú pevne zabudované v plavidle, ani potraviny a požívatiny.
definícia pojmu
Príves určený na prepravu plavidla.
definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4

Vyberte si jeden druh dopravného prostriedku, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte z kategórie VODNÉ alebo VZDUŠNÉ viac ako 1 dopravný prostriedok môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

Ak máte viac ako 3 dopravné prostriedky z tejto kategórie alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené v prevažnej časti z laminátu, ocele, dreva, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov. Motor je na lodné teleso pripevnený ako závesný – odnímateľný alebo ako zabudovaný do trupu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené v prevažnej časti z laminátu, ocele, dreva, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov a je opatrené obytnou nadstavbou. Motor je v tomto prípade zabudovaný do trupu. Pokiaľ sa na plavidle nachádza závesný – odnímateľný motor, slúži iba ako núdzový zdroj pohonu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktoré ako zdroj pohonu používa plachty s plochou oplachtenia nad 12 m2. Lodné teleso je pevné, prevažne vyrobené z ocele, dreva, laminátu, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov. Motor nachádzajúci sa na plavidle slúži ako pomocný zdroj pohonu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené z laminátu. Motor je v trupe zabudovaný a zdrojom pohybu je vodomet.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je pontónového typu a obytná časť je riešená ako nadstavba. Najčastejšie použitý materiál na stavbu je oceľ a drevo. Plavidlo je vybavené motorom.
definícia pojmu
Plavidlo, ktoré má v prevažnej časti lodné teleso tvorené gumotextilovými nafukovacími valcami v kombinácii s laminátovými alebo preglejkovými prvkami (dno, zadná prepážka a pod). Motor je konštruovaný ako závesný - odnímateľný.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje na škody na živote alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody (na škody na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) a ušlý zisk. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky, na vnútrozemských vodách Európy, vrátane Stredozemného a Jadranského mora.
definícia pojmu
KASKO
Škody kryté poistením:
 • najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar,
 • poistením je krytý aj pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré užívajú plavidlo, tiež príves určený na prepravu plavidla, ak je takéto poistenie dojednané,
 • poistné krytie sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo prepravované.
definícia pojmu
Ochrana práv
majiteľa vodného dopravného prostriedku a ochrana práv kapitána vodného dopravného prostriedku. Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
definícia pojmu
Výkon motora môže byť uvedený v kW alebo konských silách (PS). 1 kW = 1,341 PS, 1 PS = 0,7457 kW
definícia pojmu
Najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.
Je možné dojednať dva limity poistného plnenia:
 • 500 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení, vecných škodách a ušlom zisku,
 • 1 000 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení, vecných škodách a ušlom zisku.
definícia pojmu
Nová cena s DPH tj. kúpna cena, ktorú musí poistený vynaložiť na obstaranie (znovunadobudnutie) nového plavidla / prívesu rovnakého typu a parametrov v čase škodovej udalosti.
definícia pojmu

Územie I - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska).

Územie II - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska). Stredozemné more, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýrie).

Územie III - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) Severné a Baltické more na dobu maximálne 4 týždňov.

Územie IV - európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemné more, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora, Severné a Baltické more.

Územie V - vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska.

definícia pojmu
Plavidlo bez evidenčného označenia s motorom s výkonom nižším ako 4 kW, ktoré slúži ako pomocný čln k plavidlu. Poistenie je možné dojednať iba v prípade, že je poistené plavidlo (motorový čln, jachta alebo plachetnica).
definícia pojmu
Veci, ktoré majú osoby obvykle so sebou pri pobyte na plavidle (napr. vodné lyže, potápačský výstroj, atď). Poistené nie sú peniaze, šperky, cenné papiere, obrazy, starožitnosti, fotografické a filmovacie prístroje, počítače, mobilné telefóny/faxy, televízne prístroje a video prístroje, ktoré nie sú pevne zabudované v plavidle, ani potraviny a požívatiny.
definícia pojmu
Príves určený na prepravu plavidla.
definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4

Vyberte si jeden druh dopravného prostriedku, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte z kategórie VODNÉ alebo VZDUŠNÉ viac ako 1 dopravný prostriedok môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

Ak máte viac ako 3 dopravné prostriedky z tejto kategórie alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené v prevažnej časti z laminátu, ocele, dreva, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov. Motor je na lodné teleso pripevnený ako závesný – odnímateľný alebo ako zabudovaný do trupu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené v prevažnej časti z laminátu, ocele, dreva, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov a je opatrené obytnou nadstavbou. Motor je v tomto prípade zabudovaný do trupu. Pokiaľ sa na plavidle nachádza závesný – odnímateľný motor, slúži iba ako núdzový zdroj pohonu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktoré ako zdroj pohonu používa plachty s plochou oplachtenia nad 12 m2. Lodné teleso je pevné, prevažne vyrobené z ocele, dreva, laminátu, hliníku alebo kombináciou týchto materiálov. Motor nachádzajúci sa na plavidle slúži ako pomocný zdroj pohonu.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je tvorené z laminátu. Motor je v trupe zabudovaný a zdrojom pohybu je vodomet.
definícia pojmu
Plavidlo, ktorého lodné teleso je pontónového typu a obytná časť je riešená ako nadstavba. Najčastejšie použitý materiál na stavbu je oceľ a drevo. Plavidlo je vybavené motorom.
definícia pojmu
Plavidlo, ktoré má v prevažnej časti lodné teleso tvorené gumotextilovými nafukovacími valcami v kombinácii s laminátovými alebo preglejkovými prvkami (dno, zadná prepážka a pod). Motor je konštruovaný ako závesný - odnímateľný.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje na škody na živote alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody (na škody na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) a ušlý zisk. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky, na vnútrozemských vodách Európy, vrátane Stredozemného a Jadranského mora.
definícia pojmu
KASKO
Škody kryté poistením:
 • najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária, potopenie plavidla, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar,
 • poistením je krytý aj pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré užívajú plavidlo, tiež príves určený na prepravu plavidla, ak je takéto poistenie dojednané,
 • poistné krytie sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo prepravované.
definícia pojmu
Ochrana práv
majiteľa vodného dopravného prostriedku a ochrana práv kapitána vodného dopravného prostriedku. Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
definícia pojmu
Výkon motora môže byť uvedený v kW alebo konských silách (PS). 1 kW = 1,341 PS, 1 PS = 0,7457 kW
definícia pojmu
Najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.
Je možné dojednať dva limity poistného plnenia:
 • 500 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení, vecných škodách a ušlom zisku,
 • 1 000 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení, vecných škodách a ušlom zisku.
definícia pojmu
Nová cena s DPH tj. kúpna cena, ktorú musí poistený vynaložiť na obstaranie (znovunadobudnutie) nového plavidla / prívesu rovnakého typu a parametrov v čase škodovej udalosti.
definícia pojmu

Územie I - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska).

Územie II - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska). Stredozemné more, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýrie).

Územie III - všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) Severné a Baltické more na dobu maximálne 4 týždňov.

Územie IV - európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemné more, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora, Severné a Baltické more.

Územie V - vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska.

definícia pojmu
Plavidlo bez evidenčného označenia s motorom s výkonom nižším ako 4 kW, ktoré slúži ako pomocný čln k plavidlu. Poistenie je možné dojednať iba v prípade, že je poistené plavidlo (motorový čln, jachta alebo plachetnica).
definícia pojmu
Veci, ktoré majú osoby obvykle so sebou pri pobyte na plavidle (napr. vodné lyže, potápačský výstroj, atď). Poistené nie sú peniaze, šperky, cenné papiere, obrazy, starožitnosti, fotografické a filmovacie prístroje, počítače, mobilné telefóny/faxy, televízne prístroje a video prístroje, ktoré nie sú pevne zabudované v plavidle, ani potraviny a požívatiny.
definícia pojmu
Príves určený na prepravu plavidla.
definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4

Vyberte si jeden druh dopravného prostriedku, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte z kategórie VODNÉ alebo VZDUŠNÉ viac ako 1 dopravný prostriedok môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

Ak máte viac ako 3 dopravné prostriedky z tejto kategórie alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú:
 • osobami, ktoré sa so súhlasom poisteného podieľajú na pilotovaní „lietadla“ alebo na zabezpečení prevádzky „lietadla“,
 • leteckým personálom poisteného, pokiaľ je oprávnený na výkon činnosti v/na „lietadle“,
 • osobami vykonávajúcimi činnosť pre "leteckého dopravcu", ktorý je v zmluvnom vzťahu s poisteným,
 • pričom "škoda" spôsobená samotnému poistenému alebo zmluvnému "leteckému dopravcovi" nie je poistením krytá.
definícia pojmu
KASKO
Riziká kryté poistením:
 • poškodenie a zničenie lietadla,
 • krádež lietadla,
 • strata lietadla.
definícia pojmu
Prepravované osoby a batožina
Škoda spôsobená pasažierovi t.j. osobe, ktorá je prepravovaná na palube „VDP“ a nevykonáva žiadne práce na palube „lietadla“, je :
 • škoda na zdraví t.j. telesné poškodenie vrátane choroby alebo škody, ktorá sa nahrádza pri usmrtení,
 • škoda na batožine a/alebo na osobných veciach (zvrškoch) t.j. strata, poškodenie, zničenie zapísanej batožiny a/alebo strata, poškodenie, zničenie osobných vecí (zvrškov) prepravovaných pasažierov.
definícia pojmu
Ochrana práv majiteľa
Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
definícia pojmu
Nová cena s DPH tj. kúpna cena, ktorú musí poistený vynaložiť na obstaranie (znovunadobudnutie) nového VDP rovnakého typu a parametrov (s výnimkou nákladov spojených s obstaraním) v čase škodovej udalosti.
definícia pojmu
Nekomerčné lety = poistná suma 125 000 € na jedného pasažiera. Komerčné lety = poistná suma 325 000 € na jedného pasažiera.
definícia pojmu
Dohodnutá cena s DPH, tj. hodnota VDP dohodnutá v poistnej zmluve.
definícia pojmu
Poistenie sa dojednáva len na dobu určitú, maximálne na obdobie jedného roka. Poistné obdobie je od jedného dňa do 12 mesiacov. Výška poistného v závislosti od dĺžky poistného obdobia.
definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4

Vyberte si jeden druh dopravného prostriedku, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte z kategórie VODNÉ alebo VZDUŠNÉ viac ako 1 dopravný prostriedok môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

Ak máte viac ako 3 dopravné prostriedky z tejto kategórie alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú:
 • osobami, ktoré sa so súhlasom poisteného podieľajú na pilotovaní „lietadla“ alebo na zabezpečení prevádzky „lietadla“,
 • leteckým personálom poisteného, pokiaľ je oprávnený na výkon činnosti v/na „lietadle“,
 • osobami vykonávajúcimi činnosť pre "leteckého dopravcu", ktorý je v zmluvnom vzťahu s poisteným,
 • pričom "škoda" spôsobená samotnému poistenému alebo zmluvnému "leteckému dopravcovi" nie je poistením krytá.
definícia pojmu
KASKO
Riziká kryté poistením:
 • poškodenie a zničenie lietadla,
 • krádež lietadla,
 • strata lietadla.
definícia pojmu
Prepravované osoby a batožina
Škoda spôsobená pasažierovi t.j. osobe, ktorá je prepravovaná na palube „VDP“ a nevykonáva žiadne práce na palube „lietadla“, je :
 • škoda na zdraví t.j. telesné poškodenie vrátane choroby alebo škody, ktorá sa nahrádza pri usmrtení,
 • škoda na batožine a/alebo na osobných veciach (zvrškoch) t.j. strata, poškodenie, zničenie zapísanej batožiny a/alebo strata, poškodenie, zničenie osobných vecí (zvrškov) prepravovaných pasažierov.
definícia pojmu
Ochrana práv majiteľa
Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
definícia pojmu
Nová cena s DPH tj. kúpna cena, ktorú musí poistený vynaložiť na obstaranie (znovunadobudnutie) nového VDP rovnakého typu a parametrov (s výnimkou nákladov spojených s obstaraním) v čase škodovej udalosti.
definícia pojmu
Nekomerčné lety = poistná suma 125 000 € na jedného pasažiera. Komerčné lety = poistná suma 325 000 € na jedného pasažiera.
definícia pojmu
Dohodnutá cena s DPH, tj. hodnota VDP dohodnutá v poistnej zmluve.
definícia pojmu
Poistenie sa dojednáva len na dobu určitú, maximálne na obdobie jedného roka. Poistné obdobie je od jedného dňa do 12 mesiacov. Výška poistného v závislosti od dĺžky poistného obdobia.
definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4

Vyberte si jeden druh dopravného prostriedku, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte z kategórie VODNÉ alebo VZDUŠNÉ viac ako 1 dopravný prostriedok môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

Ak máte viac ako 3 dopravné prostriedky z tejto kategórie alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú:
 • osobami, ktoré sa so súhlasom poisteného podieľajú na pilotovaní „lietadla“ alebo na zabezpečení prevádzky „lietadla“,
 • leteckým personálom poisteného, pokiaľ je oprávnený na výkon činnosti v/na „lietadle“,
 • osobami vykonávajúcimi činnosť pre "leteckého dopravcu", ktorý je v zmluvnom vzťahu s poisteným,
 • pričom "škoda" spôsobená samotnému poistenému alebo zmluvnému "leteckému dopravcovi" nie je poistením krytá.
definícia pojmu
KASKO
Riziká kryté poistením:
 • poškodenie a zničenie lietadla,
 • krádež lietadla,
 • strata lietadla.
definícia pojmu
Prepravované osoby a batožina
Škoda spôsobená pasažierovi t.j. osobe, ktorá je prepravovaná na palube „VDP“ a nevykonáva žiadne práce na palube „lietadla“, je :
 • škoda na zdraví t.j. telesné poškodenie vrátane choroby alebo škody, ktorá sa nahrádza pri usmrtení,
 • škoda na batožine a/alebo na osobných veciach (zvrškoch) t.j. strata, poškodenie, zničenie zapísanej batožiny a/alebo strata, poškodenie, zničenie osobných vecí (zvrškov) prepravovaných pasažierov.
definícia pojmu
Ochrana práv majiteľa
Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
definícia pojmu
Nová cena s DPH tj. kúpna cena, ktorú musí poistený vynaložiť na obstaranie (znovunadobudnutie) nového VDP rovnakého typu a parametrov (s výnimkou nákladov spojených s obstaraním) v čase škodovej udalosti.
definícia pojmu
Nekomerčné lety = poistná suma 125 000 € na jedného pasažiera. Komerčné lety = poistná suma 325 000 € na jedného pasažiera.
definícia pojmu
Dohodnutá cena s DPH, tj. hodnota VDP dohodnutá v poistnej zmluve.
definícia pojmu
Poistenie sa dojednáva len na dobu určitú, maximálne na obdobie jedného roka. Poistné obdobie je od jedného dňa do 12 mesiacov. Výška poistného v závislosti od dĺžky poistného obdobia.
definícia pojmu
Individuálne poistenie / 1-4

Vyberte si jeden druh dopravného prostriedku, k nemu si vyberte všetky požadované poistenia a vyplňte vygenerované údaje. Ak máte z kategórie VODNÉ alebo VZDUŠNÉ viac ako 1 dopravný prostriedok môžete Pridať ďalšie a postup zopakovať.

Ak máte viac ako 3 dopravné prostriedky z tejto kategórie alebo uvažujete mať do jedného roka viac ako 5 vyplňte Dotazník pre Flotilové poistenie alebo nás kontaktujte.
definícia pojmu
Povinné zmluvné poistenie
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú:
 • osobami, ktoré sa so súhlasom poisteného podieľajú na pilotovaní „lietadla“ alebo na zabezpečení prevádzky „lietadla“,
 • leteckým personálom poisteného, pokiaľ je oprávnený na výkon činnosti v/na „lietadle“,
 • osobami vykonávajúcimi činnosť pre "leteckého dopravcu", ktorý je v zmluvnom vzťahu s poisteným,
 • pričom "škoda" spôsobená samotnému poistenému alebo zmluvnému "leteckému dopravcovi" nie je poistením krytá.
definícia pojmu
KASKO
Riziká kryté poistením:
 • poškodenie a zničenie lietadla,
 • krádež lietadla,
 • strata lietadla.
definícia pojmu
Prepravované osoby a batožina
Škoda spôsobená pasažierovi t.j. osobe, ktorá je prepravovaná na palube „VDP“ a nevykonáva žiadne práce na palube „lietadla“, je :
 • škoda na zdraví t.j. telesné poškodenie vrátane choroby alebo škody, ktorá sa nahrádza pri usmrtení,
 • škoda na batožine a/alebo na osobných veciach (zvrškoch) t.j. strata, poškodenie, zničenie zapísanej batožiny a/alebo strata, poškodenie, zničenie osobných vecí (zvrškov) prepravovaných pasažierov.
definícia pojmu
Ochrana práv majiteľa
Predmetom poistenia je ochrana a uplatnenie oprávnených záujmov klienta - poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako aj úhrada s tým spojených nákladov (súdny poplatok, právne zastupovanie advokátom, poplatky notárovi, svedočné, vypracovanie znaleckého posudku atď.).
definícia pojmu
Nová cena s DPH tj. kúpna cena, ktorú musí poistený vynaložiť na obstaranie (znovunadobudnutie) nového VDP rovnakého typu a parametrov (s výnimkou nákladov spojených s obstaraním) v čase škodovej udalosti.
definícia pojmu
Nekomerčné lety = poistná suma 125 000 € na jedného pasažiera. Komerčné lety = poistná suma 325 000 € na jedného pasažiera.
definícia pojmu
Dohodnutá cena s DPH, tj. hodnota VDP dohodnutá v poistnej zmluve.
definícia pojmu
Poistenie sa dojednáva len na dobu určitú, maximálne na obdobie jedného roka. Poistné obdobie je od jedného dňa do 12 mesiacov. Výška poistného v závislosti od dĺžky poistného obdobia.
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok