//reCAPTCHA
poistenie bytových domov a správcov
definícia pojmu
Zostaňte vo „svojej“ poisťovni ak ste spokojní ale s väčšou zľavou

Väčšina poisťovní neinformuje správcov bytových domov alebo iných nehnuteľností o možnostiach úspor na poistení z titulu napríklad dlhoročnej vernosti, bezškodového priebehu alebo nových výhodnejších produktov. My to pre Vás urobíme vo všetkých poisťovniach, pri každej poistnej zmluve, každý rok, bezplatne.

Viac ako 80% bytových domov je podpoistených!
Naša analýza zahŕňa aj preverenie správnosti poistných súm poisteného majetku.

Poistenie zodpovednosti správcov bytových domov

Od 01/01/2016 nadobúda účinnosť zákon 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zákon okrem iného uvádza:
 • § 6
 • Poistenie správcu
 • Správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej
 • zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu,6) v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy

Vyplnením tohto dotazníka určíte Vaše preferencie a my podľa toho zvolíme stratégiu pri výbere poisťovní na porovnanie.
definícia pojmu
Pre 1 – 3 miesta poistenia uveďte
 1. PSČ, obec, ulica a súpisné/orientačné číslo, alebo
 2. okres, obec, katastrálne územie a číslo parcely.
alebo pre 3 a viac miest poistenia uveďte
 1. počet poistených nehnuteľností
definícia pojmu

Poistenie zodpovednosti správcov bytových domov

Od 01/01/2016 nadobúda účinnosť zákon 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zákon okrem iného uvádza:
 • § 6
 • Poistenie správcu
 • Správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu,6) v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy
Pre správcov bytových domov je v ponuke bezplatné poistenie zodpovednosti:
 • do výšky poistnej sumy 500 000 EUR pre viac ako 2 poistené bytové domy.
 • do výšky poistnej sumy 1 000 000 EUR pre viac ako 5 poistených bytových domov
 • do výšky poistnej sumy 1 500 000 EUR pre viac ako 10 poistených bytových domov
Poistenie zodpovednosti správcu bytových domov ponúkame v spolupráci s renomovanými poisťovňami.
definícia pojmu
V niektorých prípadoch požaduje poisťovňa pred poistením tzv. rizikovú obhliadku.
Obhliadku vykonáva pracovník poisťovne alebo sprostredkovateľ poistenia. Zámerom je zhodnotiť stav nehnuteľnosti z poistno-bezpečnostného hľadiska.
Výsledkom obhliadky je riziková správa so stanovením maximálnej možnej škody, ale aj odporúčania na vylepšenie prevádzky, ktoré by mali prispieť k získaniu výhodnejších podmienok poistenia. Je založená na obhliadke priestorov, na podkladoch vyhotovených a/alebo poskytnutých zástupcami bytového / polyfunkčného domu ako aj na voľne dostupných informáciách. ODPORÚČAME
definícia pojmu
V poistení bytových domov máte na výber, či bude každoročne dochádzať k zmene poistnej sumy bytového domu v dôsledku nárastu cien stavebných prác a materiálov. Tým sa zabezpečí, aby v každom poistnom období zodpovedala poistná suma novej hodnote (cene, za ktorú je možné stavbu postaviť v danom čase). ODPORÚČAME
definícia pojmu
V poistnej zmluve sa dohodne spoluúčasť, t.j. suma, do ktorej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie.
Na výber sú rôzne výšky spoluúčasti. Za výšku spoluúčasti je poistníkovi udelená zľava/prirážka podľa aktuálneho sadzobníka. Pri spoluúčasti 0 EUR je síce vyššie poistné, ale odporúčame pre oblasti poistenia, ktoré môžu byť škodové viac. Plnenie je v tomto prípade pre každú poistnú udalosť bez ohľadu na výšku škody.
definícia pojmu
Iba na základe zaslanej fotodokumentácie, záznamu o vyšetrovaní na polícii, záznamu o zásahu havarijnej služby a pod. ODPORÚČAME
definícia pojmu
Náklady na náhradné ubytovanie pre obyvateľov bytov poisteného bytového domu, ktoré sa po poistnej udalosti stali neobývateľné.
definícia pojmu
Ak je to dohodnuté v zmluve, poistenie sa vzťahuje i na cudzie veci - veci vo vlastníctve cudzích osôb, ktoré poistený oprávnene užíva alebo ich prevzal pri poskytovaní služby od fyzickej alebo právnickej osoby na základe zmluvného vzťahu (napr. zmluva o dielo, zmluva o nájme, prenájme).
definícia pojmu
Poisťovňa uhradí v prípade poistnej udalosti sumu zodpovedajúcu súčtu preddavkov spojených s užívaním bytu a nebytových priestorov a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv.
Poistenie sa dojednáva pre prípad smrti následkom, trvalých následkov úrazu (plnenie je súčet výšky troch po sebe nasledujúcich mesačných preddavkov) a straty zamestnania (plnenie je súčet výšky dvoch po sebe nasledujúcich mesačných preddavkov) vlastníka bytu a nebytového priestoru.
definícia pojmu
Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).
Zľava 5 – 7 %.
definícia pojmu
Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.
Zľava 5 – 10 %.
definícia pojmu
Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %.
definícia pojmu
Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom, ak neboli doteraz na poisťovanom majetku žiadne škody.
Zľava 5 – 10 %
definícia pojmu
Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu. Platí aj pre poistenie súboru nehnuteľností. V prípade, že máte väčšie množstvo individuálnych poistných zmlúv budeme Vás kontaktovať.
definícia pojmu
Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok