//reCAPTCHA
celoročné cestovné poistenie
Zľava 40% na celoročné cestovné poistenie

č.1 v predaji
Ročné cestovné poistenie Svet

Porovnali sme všetky poisťovne a našli sme najlepší pomer kvality a ceny.
Toto poistenie predstavuje optimálnu voľbu aj pre náročných klientov, je od renomovanej poisťovne, cena 25 EUR je najnižšia na trhu (priemerná cena porovnateľného poistenia je viac ako 43 EUR na osobu), poistenie platí celý rok – pre všetky dovolenky a cesty do zahraničia. O blížiacom sa výročí poistenia Vás informujeme a komfortne zariadime poistenie na nové obdobie alebo zrušenie poistenia. V prípade poistnej udalosti voláte z dovolenky priamo nám a my Vám poradíme ako postupovať.

Uzatvorte si akciové celoročné cestovné poistenie od renomovanej poisťovne pre ľubovolný počet osôb a môžete ho vyhrať zadarmo. Súťaže a žrebovania sledujte na našej facebookovej stránke. celoročné cestovné poistenie

definícia pojmu
Poistné krytie / all risk:

Poistenie obsahuje výborné limity plnenia na všetky riziká (viac v dotazníku). Jediné riziko ktoré nie je v akciovej ponuke sú storno poplatky. V prípade záujmu o riziko storno poplatky Vám prepočítame cenu poistenia.

Poistné krytie / šport:

plávanie, šnorchlovanie, potápanie s inštruktorom/licenciou, lyžovanie a snowboarding na vyznačených tratiach, bežkovanie, turistika, jachting, jazda na vodnom skútri, a pod.

Celoročné cestovné poistenie je správna voľba z finančných, časových aj organizačných dôvodov.
Cena:

25 EUR/osoba/rok
jediné pripoistenie za príplatok je pripoistenie storno poplatkov.

Územná platnosť:

Svet

Účel cesty:
Dovolenka
Nemanuálna práca

Poistné obdobie: 365 dní.

Maximálna dĺžka jedného výjazdu: 45 dní.

Počet výjazdov do zahraničia počas poistného obdobia: neobmedzene.

definícia pojmu
Nemanuálnou prácou je:
účasť na výstavách, konferenciách, stážach, rokovaniach a školeniach (s výnimkou praktickej inštruktáže manuálnej práce), služobná cesta spojená prácou administratívneho alebo duševného charakteru.
definícia pojmu

Územná platnosť poistenia:

Ak je v poistnej zmluve dohodnutá územná platnosť poistenia pre oblasť "Svet", znamená to, že toto poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde v ktorejkoľvek krajine sveta, s výnimkou Slovenskej republiky - ak nie je v týchto VPP alebo v príslušných OPP alebo v poistnej zmluve dojednané inak.

Výluky z poistenia:
  Poistenie sa nevzťahuje na udalosti, ktoré sú priamym či nepriamym dôsledkom:
 • vojnových udalostí všetkého druhu a občianskej vojny, bez ohľadu na to, či k telesnému poškodeniu dôjde bezprostredne touto udalosťou alebo sprostredkovane;
 • teroristických činov a vojnových udalostí na území štátov, ktoré boli v čase uzavretia poistnej zmluvy označené Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky ako krajiny/lokality, kde sa teroristický útok alebo stav ohrozenia bezpečnosti očakáva alebo do ktorých sa neodporúča cestovať; v prípade, ak sa v čase tohto vyhlásenia poistený na území danej krajiny/lokality nachádza a napriek tomu túto krajinu/lokalitu neopustí, má poisťovateľ právo odmietnuť poistné plnenie;
 • účasti na expedíciách a cestách do neprebádaných oblastí.
definícia pojmu

Z poistenia liečebných nákladov má poistený právo na úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatných nákladov definovaných v poistných podmienkach, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poisteného v zahraničí.

Nevyhnutné náklady na neodkladné ošetrenie sú náklady z lekárskeho hľadiska nevyhnutne potrebné na odvrátenie ohrozenia života alebo poškodenia zdravia poisteného.

Ak vzniknú náklady na liečenie, poisťovateľ uhradí poistenému preukázané nevyhnutné náklady na:
 • ambulantné ošetrenie,
 • hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie,
 • lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou,
 • preprava poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia spôsobom ktorý určí lekár,
 • repatriáciu poisteného v prípade, keď nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok,
 • ambulantné ošetrenie zubov v rozsahu prvej pomoci alebo v dôsledku úrazu,
 • dopravu neplnoletých poistených detí do miesta ich bydliska a cestu ich opatrovníka,
 • návrat spolupoistenej osoby, ak táto musí svoj rezervovaný pobyt predčasne ukončiť z dôvodu doprovodu pri prevoze poisteného alebo na základe nemocničného pobytu poisteného musí pobyt predĺžiť,
 • dopravu a ubytovanie príbuzného/blízkej osoby poisteného,
 • náklady na vycestovanie a pobyt zastupujúceho zamestnanca.
definícia pojmu

Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na živote, zdraví alebo zničením či poškodením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v držbe.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú:
 • činnosťou v bežnom občianskom živote,
 • vykonávaním turistickej činnosti,
 • vlastníctvom alebo používaním bicyklov,
 • vykonávaním športovej činnosti, používaním športového náradia vo vlastníctve poisteného.
definícia pojmu
Predmetom poistenia sú:
 • trvalé následky úrazu poisteného.

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov a pracovnej činnosti. Poisťovateľ poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu trvalých následkov, a to až do výšky poistnej sumy.

definícia pojmu
Predmetom poistenia sú preukázané a nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť, ktoré sú vynaložené v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného:
 • horskou službou v horskej oblasti na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení,
 • záchrannou službou na území mimo Slovenskej republiky.
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že hradí:
 • nevyhnutné a odôvodnené náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov horskej služby v horskej oblasti s použitím primeraných špecifických prostriedkov,
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho, resp. ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom,
 • nevyhnutné ošetrenie vykonané horskou službou, za účelom odvrátenia nebezpečenstva ohrozenia života alebo akútnych bolestí.
definícia pojmu
Predmetom poistenia sú:
 • smrť poisteného v dôsledku úrazu.

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov a pracovnej činnosti.

definícia pojmu
Predmetom poistenia sú:
 • veci osobnej potreby, t.j. oblečenie, obuv, toaletné potreby, okuliare, kufor, cestovná taška, lieky a cenné veci (hodinky, technické prístroje všetkého druhu s príslušenstvom, napr. fotografické, filmovacie, videoprístroje, laptopy, optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny), športové náradie (bicykle, surfové dosky, lyže a pod.), hudobné nástroje, ktoré si poistený vzal so sebou na cestu a pobyt alebo ktoré si zakúpil počas cesty alebo pobytu,
 • náklady súvisiace so zaobstaraním náhradných dokladov (t.j. občiansky preukaz a/alebo cestovný pas) v zahraničí v prípade poistnej udalosti,
 • náklady vynaložené poisteným na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade neskorého dodania batožiny prepravnou spoločnosťou,
 • náklady na prevod finančných prostriedkov a poskytnutie zálohy v prípade finančnej núdze,
ak boli veci poškodené alebo zničené živelnou udalosťou, pri dopravnej nehode, alebo odcudzením.
definícia pojmu

Poisťovateľ, resp. zahraničný zástupca poisťovateľa poskytne poistenému zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do výšky dohodnutej sumy formou bezúročnej pôžičky s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa obdržania zálohy.

definícia pojmu

Poistná udalosť nastane, ak poistenému hrozí uväznenie alebo bol vzatý do väzby v zahraničí. Za zahraničie sa nepovažuje Slovenská republika a krajina, v ktorej má poistený svoje trvalé bydlisko. Poisťovateľ poskytne asistenčné služby (poistné plnenie) na základe požiadavky poisteného.

Poisťovateľ, resp. zahraničný zástupca poisťovateľa poskytne poistenému:
 • pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu, ako aj tlmočníka (úhradu za služby právnemu zástupcovi a/alebo tlmočníkovi si zabezpečí poistený na svoje náklady),
 • zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do výšky dohodnutej sumy formou bezúročnej pôžičky s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa obdržania zálohy.
definícia pojmu
Rozšírené poistenie rizikových športov: Vykonávanie rizikových športov je pri cestovnom poistení vo výlukách.

Ak však budete počas pobytu v zahraničí vykonávať vo svojom voľnom čase športové aktivity definované v poistných podmienkach ako rizikový šport, môžete si v poistnej zmluve dojednať rozšírené poistné krytie „Šport“ za príplatok.
Poistná ochrana sa bude vzťahovať aj na vykonávanie vymenovaných rizikových športov, ak nie ste profesionálnym športovcom a športová činnosť nie je vykonávaná na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim.

Poistné krytie Šport:
 • zimné športy: rýchlokorčuľovanie, jazda na boboch, športových saniach, moguls, skialpinizmus a skitouring po nato určených tratiach;
 • vodné športy: canyoning, rafting a iné splavovanie riek, wakeboarding; surfing a windsurfing;
 • ostatné športy: aerotrim, americký futbal, bojové športy s výnimkou boxu a kick-boxu , bouldering, cyklokros, fly fox, horolezectvo do nadmorskej výšky 4 000 m, jazdecké športy, paintball, psie záprahy, ragby, skalolezectvo, skateboarding, turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách do nadmorskej výšky 4 000 m, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky) alebo ak je na prekonanie tejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výstroje, spoločenské tance.
definícia pojmu

Uveďte cenu zájazdu za všetky osoby.

Predmetom poistenia je zájazd alebo iná cestovná cenina (cestovný lístok na vlak alebo autobus, letenka, lodný lístok, hotelový pobyt a pod.).

V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti, keď musíte cestu zrušiť, storno poplatky požadované od cestovnej kancelárie kryje práve toto poistenie. V skupinovom poistení je spravidla dojednaný maximálny limit na osobu.

Príplatok Vám vypočítame podľa ceny zájazdu za všetky osoby.
Poradíme Vám.
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok