//reCAPTCHA

Poistenie bytového domu a zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Prihláste sa do nášho newslettra.

20.05.2018 / 8 min. čítania


Poistenie bytových domov ponúka moderné riešenia ochrany majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Tým poskytuje vlastníkom bytov optimálnu poistnú ochranu.

Poistník a poistení

Poistníkom je správcovská spoločnosť, stavebné bytové družstvo alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Poistení sú všetci vlastníci bytov, nebytových priestorov a spoločných častí bytového domu.

Moderné riešenia ochrany majetku:

 • Bezplatná riziková obhliadka objektu
 • Stanovenie správnej poistnej sumy a jej indexácia
 • Modulovaná spoluúčasť na vybrané riziká
 • Bezobhliadková likvidácia a iné
Poistenie bytového domu a zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Čo všetko sa môže stať:

  Za posledné roky správcovia nehnuteľností zaregistrovali zvýšený počet poistných udalostí najmä z titulu živelných rizík a vandalizmu:
 • vytopenie podzemných garáží pri silných zrážkach,
 • poškodenia elektronických zariadení budov pri silných zrážkach,
 • poškodenie spoločného vlastníctva z titulu vandalizmu alebo vlámania,
 • požiare a následné škody pri hasení.

Čo všetko je možné poistiť:

 • Budova bytového domu – jednotlivé byty a nebytové priestory, spoločné priestory.
 • Spoločné súčasti a zariadenia domu vrátane predmetov umiestnených na vonkajšej strane budovy, rôzneho technologického vybavenia a sklenených častí – ide napríklad o spoločné vchody, schodištia, kotolne, prípojky k inžinierskym sieťam, výťahy,
 • Schránky, zvončeky, hydranty, pevne osadené hasiace prístroje, dažďové zvody a pod., detské ihriská a vonkajšie osvetlenie vo vlastníctve poisteného,
 • Stavebný materiál a výrobky (náhradné súčiastky) slúžiace na opravu, rekonštrukciu alebo údržbu bytového domu.
 • Hnuteľné veci v spoločnom vlastníctve – napr. vybavenie kancelárie spoločenstva a pod.
 • Zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 • Zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z výkonu správy bytového domu.
 • Náklady po živelnej poistnej udalosti, ušlý zisk z prenájmu spoločných priestorov, náklady na náhradné ubytovanie, náklady na ochranu majetku.

Poistením sú kryté náhodné udalosti:

POISTENIE MAJETKU:
 • živelné riziká ako napr. požiar, výbuch, vodovodné škody, víchrica, povodne a záplavy, ale aj atmosférické zrážky a tiež spätné vystúpenie kvapalín z kanalizačného a odpadového potrubia, nepriamy úder blesku, výbuch sopky, búrlivý vietor, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi,
 • odcudzenie a vandalizmus bez rozlišovania zisteného alebo nezisteného páchateľa, „sprejerstvo“,
 • rozbitie skla v rôznych prípadoch, a to bez špecifikácie hrúbky skla.
POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ:
 • Poistenie kryje škody na súbore technického vybavenia budovy, ktoré slúži na prevádzku a je v spoločnom vlastníctve bytového domu – výťahy, autovýťahy, klimatizácie, antény, satelity, elektronický vrátnik, kotolňa, elektroinštalácie v spoločných priestoroch a pod.
 • Ide o akékoľvek náhodné poškodenie, ktoré nie je v poistných podmienkach vylúčené, ako napr. skrat, prepätie, nepriamy úder blesku, chyba obsluhy, pretlak, lom stroja a pod., čiže sú to tzv. technické riziká.
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU:
 • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva bytov alebo nebytových priestorov spôsobenú iným osobám.
 • Zodpovednosť za škodu, ktorú si spôsobia jednotliví vlastníci navzájom, tzv. krížová zodpovednosť.
 • Zodpovednosť za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach.
 • Zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z výkonu správy bytového domu.
Poistenie domu a nehnuteľnosti

Najčastejšie chyby, ktoré sa robia pri poistení bytového domu:

Najčastejšie dochádza k podpoisteniu bytového domu!

Je potrebné správne stanoviť poistnú sumu bytového domu pri poistení a dohodnúť indexáciu. Cena stavebných materiálov neustále rastie, preto by mala byť poistná suma dohodnutá v poistení bytového domu každý rok prehodnocovaná, resp. by sa v poistení bytového domu mala dohodnúť indexácia, podľa ktorej bude povinnosť upravovať poistnú sumu každý rok prenesená na poisťovňu.

Nevyužívajú sa dostatočne benefity a zľavy od poisťovní!

Medzi zaujímavé benefity poisťovní patria: spoluúčasť na vybrané riziká už od 0 EUR, likvidácia poistných udalostí bez nutnosti obhliadky, poistenie cudzích vecí napr. v spoločných priestoroch, poistenie platieb do fondov, asiatenčné služby. Cenu poistenia môžu pozitívne ovplyvniť napr.: predchádzajúci škodový priebeh, počet splátok poistného, viazanosť poistenia vo vybranej poisťovni na viac rokov atď.

Poistené musia byť aj jednotlivé byty vlastníkov!

Ak poistenie bytového domu kryje len vonkajší plášť, strechu a spoločné priestory, nie sú poistené samotné byty vlastníkov a v prípade poistnej udalosti na byte im poisťovňa nevyplatí nič.

Chýba krížová zodpovednosť!

Vo väčšine poistení bytových domov sú vlastníci bytov uvedení ako spolupoistení, preto im poisťovňa preplatí len škody, ktoré spôsobia tretím osobám, napr. okoloidúcemu. Škody, ktoré si susedia spôsobia navzájom sa z poistenia bytového domu uhrádzajú len v prípade dohodnutej krížovej zodpovednosti.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj výlukám z poistenia bytového domu!

Napr. niektoré poisťovne z poistenia bytového domu nepreplácajú škody spôsobené grafitmi.

Poistenie domu a nehnuteľnosti

Chýba kontrolný mechanizmus!

Po uzatvorení poistnej zmluvy, aj keď je uzatvorená dobre, tak v priebehu času sa môžu meniť niektoré parametre dôležité pre poistenie. Poisťovňa vás na to málokedy upozorní sama od seba. Preto si treba určiť napr. správcu ale aj vybraného zástupcu vlastníkov, ktorí by mali mať prístup k poistnej zmluve. Môže byť výhodou ak je poskytovateľom starostlivosti o poistnú zmluvu odborník - nezávislý finančný poradca, s ktorým sa môžu správca a aj vlastníci v prípade potreby poradiť.

Nie každá škodová udalosť je aj poistná udalosť!

Posúdenie škodových udalostí a ich nahlásenie poisťovni nechajte naozaj na odborníka, ktorý je dôkladne oboznámený s poistnou zmluvou v celom jej rozsahu vrátane výluk z poistenia. Predídete tým zamietnutiu plnenia alebo kráteniu plnenia škodových udalostí.

Okrem povinnosti správcu zabezpečiť každý bytový dom poistením, má aj samotný správca zákonnú povinnosť, a tou je:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu správcov bytových domov Od 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona je Správca povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu, v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy – Zákon č. 246/2015, § 6.

Pre našich klientov zabezpečíme služby v cene poistenia bytového domu:

 • Online správa poistenia a osobný poradca.
 • Nahlasovanie a likvidácia všetkých poistných udalostí.
 • Finančné bonusy za priaznivý škodový priebeh.
 • Finančné zvýhodnenie súkromného poistenia vlastníkov.