//reCAPTCHA

10 možností poistenia vozidla

Prihláste sa do nášho newslettra.

24.05.2018 / 9 min. čítania


Vedeli ste, že poistenie vozidla nie je len o PZP a havarijnom poistení? A vedeli ste že, že si viete poistiť aj batožinu, právnu ochranu alebo zodpovednosť vodiča? Prinášame vám jednoduchý prehľad možností poistenia vozidla.

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Táto povinnosť je uvedená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prostredníctvom PZP za vás poisťovňa uhradí škody, ktoré spôsobíte inému pri dopravnej nehode alebo pri prevádzke svojho vozidla, a to:

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, alebo stratou veci
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie
PZP je v zmysle zákona povinný uzatvoriť každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla.

Havarijné poistenie - KASKO

Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri udalostiach:

 • dopravná nehoda (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky)
 • pád (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta)
 • živel (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení)
 • zásah cudzej osoby
 • poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla
 • krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy

Poistenie domu a nehnuteľnosti

Poistenie finančnej straty - GAP

Poistenie osobného a nákladného motorového vozidla pre prípad odcudzenia, či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel, krádež). Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a časovou cenou motorového vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti, prípadne nahrádza spoluúčasť z havarijného poistenia.

 • obstarávacia cena je cena pri kúpe vozidla – reálne zaplatená kúpna cena vrátane zliav od predajcu
 • časová cena je zostatková resp. trhová cena

Poistenie sa dojednáva:

 • pre prípad totálnej škody, ktorá vznikla poškodením, zničením alebo krádežou
 • na nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 6 rokov od prvej evidencie
 • s pripoistením spoluúčasti v havarijnom poistení alebo bez nej
 • pod podmienkou uzatvorenia aj havarijného poistenia
 • na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov

Príklad:

 • kúpili ste vozidlo za 80 000 EUR.
 • za 3 roky jeho trhová hodnota (časová) klesla na sumu 40 000 EUR.
 • máte uzatvorené havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %.

Pri havárii nastala na vašom vozidle totálna škoda alebo vám vozidlo odcudzili.
Plnenie len s havarijným poistením: Poisťovňa vyplatí 38 000 EUR = 40 000 EUR mínus spoluúčasť 2 000 EUR (5%).
Plnenie ak máte uzatvorené aj poistenie finančnej straty s pripoistením spoluúčasti: Poisťovňa vyplatí 80 000 EUR = 38 000 EUR z havarijného poistenia, spoluúčasť 2 000 EUR (pretože ste si ju pripoistili) a doplatí 40 000 EUR do kúpnej ceny vozidla.
Poistenie GAP je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením

Poistenie domu a nehnuteľnosti

Čelné sklo

Poistenie čelného skla zahŕňa nasledovné poistené riziká:

 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.
 • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus

Výhody poistenia čelného skla:

 • nemusíte naháňať vinníka, ktorý vám sklo poškodil a domáhať sa uznania viny
 • čelné sklo sa poisťuje s minimálnou alebo žiadnou spoluúčasťou
 • prípadná poistná udalosť sa vám nezapočítava do škodového priebehu (nezníži sa bonus)
 • nemusíte mať uzatvorené havarijné poistenie

Možnosti poistenia čelného skla:

 • pripoistenie k havarijnému poisteniu
 • pripoistenie k PZP
 • samostatné poistenie

Úraz prepravovaných osôb

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, príp. aj menšie úrazy. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná motorovým vozidlom. Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia zomrel v dôsledku úrazu alebo utrpel úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky.

Batožina

Poistenie batožiny je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením. Predmetom poistenia je batožina osôb cestujúcich vo vozidle, pričom batožinou sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby pre daný účel cesty, ktoré si osoba vzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty.

Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla je možné uzatvoriť len spolu s havarijným poistením. Predmetom poistenia sú náklady vynaložené oprávneným užívateľom na požičanie náhradného vozidla v prípade, ak došlo k poškodeniu vozidla uvedeného v poistnej zmluve poistnou udalosťou.

Ochrana práv majiteľa vozidla

Ochrana práv poistenej osoby (len majiteľa vozidla) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla s pôsobnosťou v rámci Európy – zastupovanie klienta.
Náhrada škody – Napríklad: škoda na vozidle, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …
Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …
Vodičský preukaz a technický preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie preukazov, …
Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …
Zmluvné právo – Napríklad: oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, …

Ochrana práv vodiča vozidla

Ochrana práv poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek MV v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody s pôsobnosťou v rámci Európy.
Náhrada škody – Napríklad: výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …
Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …
Vodičský preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie vodičského preukazu, …
Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

Zodpovednosť vodiča/zamestnanca

Poistenie u vodičov sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal od zamestnávateľa za účelom výkonu pracovných činností v rámci pracovného pomeru.

Pre našich klientov bezplatne zabezpečíme:

 • Online správu poistných zmlúv a povinností
 • Prideleného osobného správcu a likvidátora
 • Správnu likvidáciu poistných udalostí od nahlásenia
 • Komunikáciu s poisťovňami, servismi, likvidátormi, znalcami, právnikmi, dopravným inšpektorátom atď.