//reCAPTCHA

Dôležité legislatívne zmeny

Prihláste sa do nášho newslettra.

8.7.2019 / 10 min. čítania

Legislatívna zmena od 01.07.2022 pri dopravnej nehode

Od 1. júla 2022 nastávajú v Zákone o cestnej premávke zmeny.

Novelizácia zákona totiž prináša veľmi významnú zmenu: „v paragrafe 64 stanovuje aj to, kedy je potrebné k nehode volať políciu,“

Doteraz platilo, že ak škoda na vozidle či majetku neprekročí 3 990 eur, je považovaná za škodovú udalosť. Pri škodovej udalosti, teda škode do 3 990 Eur nebolo na základe zákona povinnosťou privolanie polície, pokiaľ sa účastníci dohodli na vinníkovi, nikto nebol zranený či usmrtený, nedošlo k úniku nebezpečných vecí...

Ak škoda prevýšila stanovenú výšku, bolo na základe legislatívy povinnosťou zúčastnených strán privolanie polície, v prípade ak sa tak nestalo, poisťovne pristupovali ku kráteniu plnenia (uplatneniu regresu).

V prípade ak išla náhrada z PZP (povinné zmluvné poistenie) pri takomto porušení, poisťovne voči vinníkovi nehody prikračovali k uplatneniu regresu (sankcia za nedodržanie legislatívy).

Jedná sa o skutočnosť, že veľakrát zúčastnené strany nemohli objektívne a ani odborne určiť skutočnú výšku škody, čo spôsobilo to že v prípade škody napríklad vo výške 5 000 Eur, už poisťovne mohli pristúpiť k vyššie spomínanému regresu. Zo skúseností sme sa stretli, že regres sa v takomto prípade uplatňoval do výšky cca 30% z výšky škody!!

Od 1. júla 2022 dochádza k zmene a síce akákoľvek udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť, aj to iba v prípade ak sa jej účastníci dohodnú na zavinení a vypíšu príslušné tlačivo: „Záznam o dopravnej nehode“ tlačivo v závislosti od poisťovne môže mať aj iný názov.

Od tohto dátumu nie je potrebné volať políciu k takejto škode.

Pozor!!! Ak bol pri takejto udalosti niekto zranený alebo usmrtený, či došlo k úniku nebezpečných látok alebo sa poškodil verejný majetok vrátane cesty, vtedy je nevyhnutné zavolať políciu tak, ako doteraz.

Polícia zdôrazňuje, že zmeny platia len vtedy, ak účastníci neboli pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.

Ak niektorý z účastníkov predsa len bude trvať na prítomnosti polície na mieste udalosti a policajt zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia ako v prípade dopravnej nehody so zranením.

Zmena legislatívy po vážnej nehode Od 1. januára 2022

Legislatívna novinka z dielne Ministerstva dopravy SR od 1.1.2022 upravuje spôsob, ako postupovať pri vážnej dopravnej nehode.

Po takéjto nehode:

Automaticky je dočasne pozastavená prevádzka motorového vozidla a povinná je oprava v autorizovanom alebo v nezávislom servise.

Podľa nového zákona smie opravovať poškodenia bŕzd, riadenia, airbagov, zavesenia kolies a deformačných zón len oprávnený servis.

Začiatkom roka 2022 vstúpila do platnosti novela zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá vodičom stanovuje povinnosť špecifické opravy na aute vykonávať len v nezávislom alebo autorizovanom autoservise. Platí to pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.

Ak pri dopravnej nehode alebo inej škodovej udalosti dôjde na vašom vozidle k poškodeniu jednej alebo viacerých častí, ktoré majú vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ako sú napríklad zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, je potrebné tieto poškodenia opraviť výhradne v autoservise.

Zákon v prax

V prípade poškodenia jednej z hlavných bezpečnostných častí má vozidlo pozastavenú prevádzku podľa §47 odsek 3 písm. c) a odsek 4 a 5 zákona č.106/2018 Z. z.. Následne má majiteľ vozidla 180 dní na odstránenie škôd v oprávnenom autoservise.

Po oprave vydá servis potvrdenie a následne je majiteľ vozidla povinný absolvovať technickú kontrolu. Až po jej úspešnom absolvovaní možno vozidlo opätovne prevádzkovať v rámci cestnej premávky. V prípade nevykonania opravy vozidla do 180 dní, je nutné vozidlo dočasne alebo trvalo vyradiť z evidencie.

Nezabudnúť vykonať technickú kontrolu po takejto nehode je povinnosťou majiteľa vozidla v opačnom prípade nie je vozidlo spôsobilé na prevádzku.

Autorizované servisy?

Od 1. júla 2022 nastávajú v Zákone o cestnej premávke zmeny.

Zákon nestanovuje povinnosť využívať výhradne autorizované servisy. Vaše vozidlo si môžete dať opraviť v ktoromkoľvek autoservise, ktorý má prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla, vykonáva opravu vozidla na základe týchto informácií a používa požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla.

Autoservisy, ktoré spolupracujú s poisťovňami, by mali spĺňať všetky zákonné požiadavky na technickú vybavenosť, ako aj odbornú znalosť opráv bezpečnostných prvkov.

Objektívna zodpovednosť

Od 1. októbra 2019 začína Polícia SR pri svojich kontrolách s výraznejším uplatňovaním tzv. objektívnej zodpovednosti. V praxi tak nemusíte vedieť, že ste nedodržali dopravné predpisy resp. spáchali priestupok pretože policajti vás na ceste nezastavia ale pokutu spolu s fotografiou a zdokumentovaným priestupkom dostanete poštou.

V prípade inštitútu objektívnej zodpovednosti už nehovoríme o priestupkoch, ale o správnych deliktoch držiteľa vozidla, ktorým je spravidla jeho majiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii. V porovnaní s bežnými priestupkami, kde sa výška pokuty spravidla uvádza s predložkou „do“, je v zmysle objektívnej zodpovednosti výška pokút je v zákone stanovená presne.

Životné poistenie
Správne delikty držiteľa vozidla vs pokuty:
 • zákaz predchádzania – pokuta 249 eur
 • rýchlosť jazdy - pokuta v obci od 15 do 798 eur a mimo obce od 30 do 798 eur
 • jazda na červenú alebo nezastavenie na značke stop – pokuta 300 eur
 • zákaz otáčania a cúvania – pokuta 99 eur
 • zákaz zastavenia a státia – pokuta 78 eur
 • prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané – pokuta 300 eur
 • prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti – pokuta 99 až 798 eur
 • zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer – pokuta 99 eur
 • zákaz vjazdu vozidla s max. hmotnosťou nad 12 ton – pokuta 2 000 eur (zvyšuje sa o ďalších 1 000 eur, ak dôjde k opakovanému priestupku do jedného roka od poslednej pokuty)

Najčastešie otázky

Dokedy môže prísť pokuta od polície? Podľa zákona môže polícia uložiť pokutu do dvoch rokov od spáchania deliktu.

Aká je výška pokuty, ak vodič spácha viacero priestupkov? Výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného deliktu t.zn. že držiteľ vozidla neplatí pokuty za všetky priestupky, ale len za ten „najdrahší“.

Čo ak motorové vozidlo viedol zamestnanec? Policajný zbor v prípade správnych deliktov neskúma, kto viedol motorové vozidlo. Je na firme, či uvedenú pokutu zaplatí a následne si bude pokutu vyžadovať od zamestnanca alebo uvedie konkrétneho vodiča, ktorý motorové vozidlo viedol s tým, že tento sa bude zodpovedať za porušenie predpisov o cestnej premávke.

Aký je postup polície, ak držiteľ vozidla odmietne zaplatiť pokutu s tým, že auto požičal tretej osobe? Majiteľ vozidla môže podať odpor proti uloženiu sankcie a identifikovať vodiča, ktorý delikt spáchal (meno, priezvisko, adresa pobytu). Ak však táto osoba tvrdí, že vozidlo neviedla alebo jej polícia spáchanie deliktu po preverení nedokáže, pokračuje v konaní proti držiteľovi vozidla. Podľa zákona o cestnej premávke má držiteľ vozidla voči fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.

Čo obsahuje platobný rozkaz resp. pokuta? Okrem identifikácie držiteľa vozidla obsahuje aj fotografie z priestupku resp. informácie o tom, ako a kde si môže majiteľ auta pozrieť videozáznam. Rozkaz ďalej obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (odpore). Výrokom sa rozumie samotné rozhodnutie s uvedením príslušného predpisu, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania a lehotu. V odôvodnení sa uvádzajú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie. Poučenie obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote a kam. Nevyhnutnou súčasťou je úradná pečiatka a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá delikt rieši.

Pre našich klientov zabezpečíme:

 • Online správu poistných zmlúv s notifikáciami
 • Prideleného osobného správcu a likvidátora
 • Správnu likvidáciu poistných udalostí od nahlásenia
 • Komunikáciu s poisťovňami a likvidátormi
 • Konzultácie pre oprávnené osoby