//reCAPTCHA

Objektívna zodpovednosť

Prihláste sa do nášho newslettra.

8.10.2019 / 5 min. čítania

Od 1. októbra 2019 začína Polícia SR pri svojich kontrolách s výraznejším uplatňovaním tzv. objektívnej zodpovednosti. V praxi tak nemusíte vedieť, že ste nedodržali dopravné predpisy resp. spáchali priestupok pretože policajti vás na ceste nezastavia ale pokutu spolu s fotografiou a zdokumentovaným priestupkom dostanete poštou.

V prípade inštitútu objektívnej zodpovednosti už nehovoríme o priestupkoch, ale o správnych deliktoch držiteľa vozidla, ktorým je spravidla jeho majiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii. V porovnaní s bežnými priestupkami, kde sa výška pokuty spravidla uvádza s predložkou „do“, je v zmysle objektívnej zodpovednosti výška pokút je v zákone stanovená presne.

Životné poistenie
Správne delikty držiteľa vozidla vs pokuty:
 • zákaz predchádzania – pokuta 249 eur
 • rýchlosť jazdy - pokuta v obci od 15 do 798 eur a mimo obce od 30 do 798 eur
 • jazda na červenú alebo nezastavenie na značke stop – pokuta 300 eur
 • zákaz otáčania a cúvania – pokuta 99 eur
 • zákaz zastavenia a státia – pokuta 78 eur
 • prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané – pokuta 300 eur
 • prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti – pokuta 99 až 798 eur
 • zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer – pokuta 99 eur
 • zákaz vjazdu vozidla s max. hmotnosťou nad 12 ton – pokuta 2 000 eur (zvyšuje sa o ďalších 1 000 eur, ak dôjde k opakovanému priestupku do jedného roka od poslednej pokuty)

Najčastešie otázky

Dokedy môže prísť pokuta od polície? Podľa zákona môže polícia uložiť pokutu do dvoch rokov od spáchania deliktu.

Aká je výška pokuty, ak vodič spácha viacero priestupkov? Výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného deliktu t.zn. že držiteľ vozidla neplatí pokuty za všetky priestupky, ale len za ten „najdrahší“.

Čo ak motorové vozidlo viedol zamestnanec? Policajný zbor v prípade správnych deliktov neskúma, kto viedol motorové vozidlo. Je na firme, či uvedenú pokutu zaplatí a následne si bude pokutu vyžadovať od zamestnanca alebo uvedie konkrétneho vodiča, ktorý motorové vozidlo viedol s tým, že tento sa bude zodpovedať za porušenie predpisov o cestnej premávke.

Aký je postup polície, ak držiteľ vozidla odmietne zaplatiť pokutu s tým, že auto požičal tretej osobe? Majiteľ vozidla môže podať odpor proti uloženiu sankcie a identifikovať vodiča, ktorý delikt spáchal (meno, priezvisko, adresa pobytu). Ak však táto osoba tvrdí, že vozidlo neviedla alebo jej polícia spáchanie deliktu po preverení nedokáže, pokračuje v konaní proti držiteľovi vozidla. Podľa zákona o cestnej premávke má držiteľ vozidla voči fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.

Čo obsahuje platobný rozkaz resp. pokuta? Okrem identifikácie držiteľa vozidla obsahuje aj fotografie z priestupku resp. informácie o tom, ako a kde si môže majiteľ auta pozrieť videozáznam. Rozkaz ďalej obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (odpore). Výrokom sa rozumie samotné rozhodnutie s uvedením príslušného predpisu, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania a lehotu. V odôvodnení sa uvádzajú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie. Poučenie obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote a kam. Nevyhnutnou súčasťou je úradná pečiatka a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá delikt rieši.

Pre našich klientov zabezpečíme:

 • Online správu poistných zmlúv s notifikáciami
 • Prideleného osobného správcu a likvidátora
 • Správnu likvidáciu poistných udalostí od nahlásenia
 • Komunikáciu s poisťovňami a likvidátormi
 • Konzultácie pre oprávnené osoby