//reCAPTCHA
Majetkové poistenie / dotazníky
Poistenie bytových domov a správcov
Správna poistná suma - vypočítaj
 
Majetkové poistenie / poisťovne12

Vyplňte krátky dotazník

Dotazníky sú spracované metódou analýzy dotazníkov všetkých poisťovní, minimalisticky s náležitými vysvetlivkami. Ak sa chcete poradiť, volajte na 0910 590 590 alebo 0910 590 590 .

definícia pojmu

Poistenie nehnuteľnosti

Nehnuteľnosťou (nehnuteľnou vecou) sú budovy, pozemky a iné stavby spojené so zemským povrchom pevným základom. Poistiť je možné budovy a haly slúžiace pre priemysel, administratívne budovy, obchodné domy, garážové domy a rôzne iné stavby.
V rámci poistenia budov je možné poistiť objekt vo vašom vlastníctve alebo v správe. Tento druh poistenia je pre vás riešením aj vtedy, ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy.

  Poistené riziká:
 • živelné udalosti vrátane škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
 • krádež, vandalizmus
 • rozbitie skla

Pre správnosť poistenia je kľúčové stanovenie správnej poistnej sumy. So stanovením správnej poistnej sumy Vám pomôžeme.

definícia pojmu

Počet miest poistenia

Ak máte viac ako 5 miest poistenia, uveďte len počet. Nevypĺňajte položku miesto poistenia.

definícia pojmu

Miesto poistenia

Pre 1-4 miesta poistenia uveďte v podobe obec/mesto a adresa.

definícia pojmu

Typ nehnuteľnosti

Uveďte napr. súbor nehnuteľností, priemyselný park, výrobný areál, obchodný priestor, sieť obchodných priestorov, administratívna budova, kancelársky priestor, polyfunkčný objekt atď.

definícia pojmu

Poistná suma nehnuteľností

Odporúčame dôkladné stanovenie hodnoty nehnuteľnosti (poistnej sumy) na začiatku poistenia súčasne s indexáciou poistenia a správnym limitom plnenia pre zníženie nákladov na poistenie.

Staršia nehnuteľnosť - pri starších budovách sa hodnota nehnuteľnosti najlepšie určí na základe znaleckého posudku (aktuálneho a nie staršieho ako 2 roky) alebo vám ju môžeme pomôcť vypočítať aj podľa metód výpočtu hodnoty nehnuteľnosti (napr. obostavaného priestoru budovy / súboru budov).

Novostavba - nová hodnota novostavby (novostavieb) je jednoducho vypočítaná na základe zaúčtovaných faktúr od dodávateľov. Pri výpočte započítajte aj zľavy.

Súbor nehnuteľností – hodnota nehnuteľností je určená súčtom nových hodnôt všetkých poistených budov. Súbor nehnuteľností sú všetky nehnuteľnosti v mieste poistenia čo je výhodné najmä pre intenzívne využívané prevádzky. Poistná sadzba je spravidla nižšia.

Výber nehnuteľností – bez ohľadu na počet nehnuteľností je možné poistiť akýkoľvek výber. Poistná sadzba je spravidla vyššia.

Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu

All risk poistenie

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám” a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

definícia pojmu

Flexa

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu.

definícia pojmu

Iný živel

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu a námrazy.

definícia pojmu

Vodovodné škody

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené:

 • vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia alebo nádrže,
 • vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
 • kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov, chladiarenských alebo klimatizačných zariadení,
 • hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru).

Pokiaľ sú predmetom poistenia budovy, poistenie sa vzťahuje tiež na poškodenie privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení, potrubia teplovodného alebo parného vykurovania, potrubia solárnych systémov, potrubia chladiacich alebo klimatizačných zariadení, pokiaľ k takému poškodeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zmrznutím vody v potrubí patriacom k budove. Poistenie sa vzťahuje i na poškodenie armatúr, s výnimkou poškodenia prepojených zariadení ako sú vykurovacie kotly, bojlery, výmenníky tepla, čerpadlá, meracie a regulačné zariadenia a ďalšie podobné zariadenia.

definícia pojmu

Krádež, lúpež a vandalizmus

Poskytuje poistnú ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu poistené veci alebo použil násilie. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote (mreže, bezpečnostné zámky a fólie, trezory a pod.).

Predmety poistenia:
 • veci hnuteľné (zariadenia, technológie),
 • zásoby,
 • peniaze, ceniny a cennosti,
 • cudzie veci (napr. veci na leasing, prenajaté veci a veci prevzaté do opravy),
 • stavebné súčasti,
 • preprava peňazí.
Riziká, ktoré si môžete poistiť:
 • odcudzenia veci krádežou vlámaním,
 • odcudzenia veci lúpežným prepadnutím,
 • poškodenia alebo zničenia poistenej veci konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
 • ak sa dojedná poistenie vandalizmu, vzťahuje sa poistenie na prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia poistenej veci páchateľom (treťou osobou).
definícia pojmu

Sklá

Poistenie sa vzťahuje na prípad zničenia alebo poškodenia skla, pri ktorom bolo zasadené alebo osadené sklo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena.

Predmety poistenia:
 • vsadené a osadené sklá, zrkadlá,
 • sklené steny vo vnútri budov, neónové nápisy a reklamy,
 • špeciálne sklá – ťahané strojové sklo nebrúsené, opaxit, opalín, miropak, mozaikové sklá – rovné tabule i ohýbané alebo vypuklé,
 • sklené pulty a dvere.
definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku poistenia bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

Poistné sa upravuje podľa zmeny indexu cien stavieb, prác a materiálov.
definícia pojmu
Prvé riziko

Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.
Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitov.

Pri nehnuteľnostiach si môžete poistiť na prvé riziko napr.:
 • vonkajší a vnútorný vandalizmus,
 • poistenie proti sprejerom,
 • krádež stavebných súčastí,
 • poistenie skiel (zasklené časti budovy).
definícia pojmu

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.
definícia pojmu

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.
Zľava 5 %.
Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

definícia pojmu

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané.
Zľava 5 – 20 %.
Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

definícia pojmu

Viazanosť poistenia v jednej poisťovni na viac rokov

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).
Zľava 5 – 10 %.
Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

definícia pojmu

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu
All risk

Poistenie nehnuteľností sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

definícia pojmu
Začínajúci podnikateľ

Za začínajúceho podnikateľa je považovaný každý podnikateľský subjekt resp. SZĆO s dátumom prvej evidencie v príslušnom registri nie starším ako 2 roky pred dátumom vzniku poistenia.

Zľava: 5%.

definícia pojmu

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Termín poslednej povinnej kontroly požiarnej ochrany

Je veľmi dôležité, aby mal váš majetok vykonané všetky povinné a pravidelné kontroly vyplývajúce zo zákona.

V rámci spolupráce Vám poradíme ako postupovať.

Pred vstupom do poistenia odporúčame a poisťovne niekedy vyžadujú rizikovú obhliadku a obhliadku miesta poistenia. Obhliadka zahŕňa všetky areály (výrobné alebo skladovacie riziká), resp. najdôležitejšie jednotky (z pohľadu kontinuity výrobného procesu) vrátane výrobných jednotiek, úžitkových zariadení, kontrolných miestností, skladov, nádrží, čerpadiel požiarnej vody, atď.

definícia pojmu

Miesto poistenia

Pre 1-4 miesta poistenia uveďte v podobe obec/mesto a adresa.

definícia pojmu

Typ nehnuteľnosti

Uveďte napr. súbor nehnuteľností, priemyselný park, výrobný areál, obchodný priestor, sieť obchodných priestorov, administratívna budova, kancelársky priestor, polyfunkčný objekt atď.

definícia pojmu

Poistná suma nehnuteľností

Odporúčame dôkladné stanovenie hodnoty nehnuteľnosti (poistnej sumy) na začiatku poistenia súčasne s indexáciou poistenia a správnym limitom plnenia pre zníženie nákladov na poistenie.

Staršia nehnuteľnosť - pri starších budovách sa hodnota nehnuteľnosti najlepšie určí na základe znaleckého posudku (aktuálneho a nie staršieho ako 2 roky) alebo vám ju môžeme pomôcť vypočítať aj podľa metód výpočtu hodnoty nehnuteľnosti (napr. obostavaného priestoru budovy / súboru budov).

Novostavba - nová hodnota novostavby (novostavieb) je jednoducho vypočítaná na základe zaúčtovaných faktúr od dodávateľov. Pri výpočte započítajte aj zľavy.

Súbor nehnuteľností – hodnota nehnuteľností je určená súčtom nových hodnôt všetkých poistených budov. Súbor nehnuteľností sú všetky nehnuteľnosti v mieste poistenia čo je výhodné najmä pre intenzívne využívané prevádzky. Poistná sadzba je spravidla nižšia.

Výber nehnuteľností – bez ohľadu na počet nehnuteľností je možné poistiť akýkoľvek výber. Poistná sadzba je spravidla vyššia.

Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu

All risk poistenie

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám” a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

definícia pojmu

Flexa

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu.

definícia pojmu

Iný živel

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu a námrazy.

definícia pojmu

Vodovodné škody

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené:

 • vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia alebo nádrže,
 • vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
 • kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov, chladiarenských alebo klimatizačných zariadení,
 • hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru).

Pokiaľ sú predmetom poistenia budovy, poistenie sa vzťahuje tiež na poškodenie privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení, potrubia teplovodného alebo parného vykurovania, potrubia solárnych systémov, potrubia chladiacich alebo klimatizačných zariadení, pokiaľ k takému poškodeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zmrznutím vody v potrubí patriacom k budove. Poistenie sa vzťahuje i na poškodenie armatúr, s výnimkou poškodenia prepojených zariadení ako sú vykurovacie kotly, bojlery, výmenníky tepla, čerpadlá, meracie a regulačné zariadenia a ďalšie podobné zariadenia.

definícia pojmu

Krádež, lúpež a vandalizmus

Poskytuje poistnú ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu poistené veci alebo použil násilie. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote (mreže, bezpečnostné zámky a fólie, trezory a pod.).

Predmety poistenia:
 • veci hnuteľné (zariadenia, technológie),
 • zásoby,
 • peniaze, ceniny a cennosti,
 • cudzie veci (napr. veci na leasing, prenajaté veci a veci prevzaté do opravy),
 • stavebné súčasti,
 • preprava peňazí.
Riziká, ktoré si môžete poistiť:
 • odcudzenia veci krádežou vlámaním,
 • odcudzenia veci lúpežným prepadnutím,
 • poškodenia alebo zničenia poistenej veci konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
 • ak sa dojedná poistenie vandalizmu, vzťahuje sa poistenie na prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia poistenej veci páchateľom (treťou osobou).
definícia pojmu

Sklá

Poistenie sa vzťahuje na prípad zničenia alebo poškodenia skla, pri ktorom bolo zasadené alebo osadené sklo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena.

Predmety poistenia:
 • vsadené a osadené sklá, zrkadlá,
 • sklené steny vo vnútri budov, neónové nápisy a reklamy,
 • špeciálne sklá – ťahané strojové sklo nebrúsené, opaxit, opalín, miropak, mozaikové sklá – rovné tabule i ohýbané alebo vypuklé,
 • sklené pulty a dvere.
definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku poistenia bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

Poistné sa upravuje podľa zmeny indexu cien stavieb, prác a materiálov.
definícia pojmu
Prvé riziko

Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.
Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitov.

Pri nehnuteľnostiach si môžete poistiť na prvé riziko napr.:
 • vonkajší a vnútorný vandalizmus,
 • poistenie proti sprejerom,
 • krádež stavebných súčastí,
 • poistenie skiel (zasklené časti budovy).
definícia pojmu

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.
definícia pojmu

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.
Zľava 5 %.
Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

definícia pojmu

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané.
Zľava 5 – 20 %.
Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

definícia pojmu

Viazanosť poistenia v jednej poisťovni na viac rokov

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).
Zľava 5 – 10 %.
Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

definícia pojmu

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu
All risk

Poistenie nehnuteľností sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

definícia pojmu
Začínajúci podnikateľ

Za začínajúceho podnikateľa je považovaný každý podnikateľský subjekt resp. SZĆO s dátumom prvej evidencie v príslušnom registri nie starším ako 2 roky pred dátumom vzniku poistenia.

Zľava: 5%.

definícia pojmu

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Termín poslednej povinnej kontroly požiarnej ochrany

Je veľmi dôležité, aby mal váš majetok vykonané všetky povinné a pravidelné kontroly vyplývajúce zo zákona.

V rámci spolupráce Vám poradíme ako postupovať.

Pred vstupom do poistenia odporúčame a poisťovne niekedy vyžadujú rizikovú obhliadku a obhliadku miesta poistenia. Obhliadka zahŕňa všetky areály (výrobné alebo skladovacie riziká), resp. najdôležitejšie jednotky (z pohľadu kontinuity výrobného procesu) vrátane výrobných jednotiek, úžitkových zariadení, kontrolných miestností, skladov, nádrží, čerpadiel požiarnej vody, atď.

definícia pojmu

Miesto poistenia

Pre 1-4 miesta poistenia uveďte v podobe obec/mesto a adresa.

definícia pojmu

Typ nehnuteľnosti

Uveďte napr. súbor nehnuteľností, priemyselný park, výrobný areál, obchodný priestor, sieť obchodných priestorov, administratívna budova, kancelársky priestor, polyfunkčný objekt atď.

definícia pojmu

Poistná suma nehnuteľností

Odporúčame dôkladné stanovenie hodnoty nehnuteľnosti (poistnej sumy) na začiatku poistenia súčasne s indexáciou poistenia a správnym limitom plnenia pre zníženie nákladov na poistenie.

Staršia nehnuteľnosť - pri starších budovách sa hodnota nehnuteľnosti najlepšie určí na základe znaleckého posudku (aktuálneho a nie staršieho ako 2 roky) alebo vám ju môžeme pomôcť vypočítať aj podľa metód výpočtu hodnoty nehnuteľnosti (napr. obostavaného priestoru budovy / súboru budov).

Novostavba - nová hodnota novostavby (novostavieb) je jednoducho vypočítaná na základe zaúčtovaných faktúr od dodávateľov. Pri výpočte započítajte aj zľavy.

Súbor nehnuteľností – hodnota nehnuteľností je určená súčtom nových hodnôt všetkých poistených budov. Súbor nehnuteľností sú všetky nehnuteľnosti v mieste poistenia čo je výhodné najmä pre intenzívne využívané prevádzky. Poistná sadzba je spravidla nižšia.

Výber nehnuteľností – bez ohľadu na počet nehnuteľností je možné poistiť akýkoľvek výber. Poistná sadzba je spravidla vyššia.

Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu

All risk poistenie

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám” a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

definícia pojmu

Flexa

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu.

definícia pojmu

Iný živel

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu a námrazy.

definícia pojmu

Vodovodné škody

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené:

 • vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia alebo nádrže,
 • vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
 • kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov, chladiarenských alebo klimatizačných zariadení,
 • hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru).

Pokiaľ sú predmetom poistenia budovy, poistenie sa vzťahuje tiež na poškodenie privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení, potrubia teplovodného alebo parného vykurovania, potrubia solárnych systémov, potrubia chladiacich alebo klimatizačných zariadení, pokiaľ k takému poškodeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zmrznutím vody v potrubí patriacom k budove. Poistenie sa vzťahuje i na poškodenie armatúr, s výnimkou poškodenia prepojených zariadení ako sú vykurovacie kotly, bojlery, výmenníky tepla, čerpadlá, meracie a regulačné zariadenia a ďalšie podobné zariadenia.

definícia pojmu

Krádež, lúpež a vandalizmus

Poskytuje poistnú ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu poistené veci alebo použil násilie. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote (mreže, bezpečnostné zámky a fólie, trezory a pod.).

Predmety poistenia:
 • veci hnuteľné (zariadenia, technológie),
 • zásoby,
 • peniaze, ceniny a cennosti,
 • cudzie veci (napr. veci na leasing, prenajaté veci a veci prevzaté do opravy),
 • stavebné súčasti,
 • preprava peňazí.
Riziká, ktoré si môžete poistiť:
 • odcudzenia veci krádežou vlámaním,
 • odcudzenia veci lúpežným prepadnutím,
 • poškodenia alebo zničenia poistenej veci konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
 • ak sa dojedná poistenie vandalizmu, vzťahuje sa poistenie na prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia poistenej veci páchateľom (treťou osobou).
definícia pojmu

Sklá

Poistenie sa vzťahuje na prípad zničenia alebo poškodenia skla, pri ktorom bolo zasadené alebo osadené sklo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena.

Predmety poistenia:
 • vsadené a osadené sklá, zrkadlá,
 • sklené steny vo vnútri budov, neónové nápisy a reklamy,
 • špeciálne sklá – ťahané strojové sklo nebrúsené, opaxit, opalín, miropak, mozaikové sklá – rovné tabule i ohýbané alebo vypuklé,
 • sklené pulty a dvere.
definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku poistenia bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

Poistné sa upravuje podľa zmeny indexu cien stavieb, prác a materiálov.
definícia pojmu
Prvé riziko

Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.
Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitov.

Pri nehnuteľnostiach si môžete poistiť na prvé riziko napr.:
 • vonkajší a vnútorný vandalizmus,
 • poistenie proti sprejerom,
 • krádež stavebných súčastí,
 • poistenie skiel (zasklené časti budovy).
definícia pojmu

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.
definícia pojmu

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.
Zľava 5 %.
Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

definícia pojmu

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané.
Zľava 5 – 20 %.
Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

definícia pojmu

Viazanosť poistenia v jednej poisťovni na viac rokov

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).
Zľava 5 – 10 %.
Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

definícia pojmu

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu
All risk

Poistenie nehnuteľností sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

definícia pojmu
Začínajúci podnikateľ

Za začínajúceho podnikateľa je považovaný každý podnikateľský subjekt resp. SZĆO s dátumom prvej evidencie v príslušnom registri nie starším ako 2 roky pred dátumom vzniku poistenia.

Zľava: 5%.

definícia pojmu

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Termín poslednej povinnej kontroly požiarnej ochrany

Je veľmi dôležité, aby mal váš majetok vykonané všetky povinné a pravidelné kontroly vyplývajúce zo zákona.

V rámci spolupráce Vám poradíme ako postupovať.

Pred vstupom do poistenia odporúčame a poisťovne niekedy vyžadujú rizikovú obhliadku a obhliadku miesta poistenia. Obhliadka zahŕňa všetky areály (výrobné alebo skladovacie riziká), resp. najdôležitejšie jednotky (z pohľadu kontinuity výrobného procesu) vrátane výrobných jednotiek, úžitkových zariadení, kontrolných miestností, skladov, nádrží, čerpadiel požiarnej vody, atď.

definícia pojmu

Miesto poistenia

Pre 1-4 miesta poistenia uveďte v podobe obec/mesto a adresa.

definícia pojmu

Typ nehnuteľnosti

Uveďte napr. súbor nehnuteľností, priemyselný park, výrobný areál, obchodný priestor, sieť obchodných priestorov, administratívna budova, kancelársky priestor, polyfunkčný objekt atď.

definícia pojmu

Poistná suma nehnuteľností

Odporúčame dôkladné stanovenie hodnoty nehnuteľnosti (poistnej sumy) na začiatku poistenia súčasne s indexáciou poistenia a správnym limitom plnenia pre zníženie nákladov na poistenie.

Staršia nehnuteľnosť - pri starších budovách sa hodnota nehnuteľnosti najlepšie určí na základe znaleckého posudku (aktuálneho a nie staršieho ako 2 roky) alebo vám ju môžeme pomôcť vypočítať aj podľa metód výpočtu hodnoty nehnuteľnosti (napr. obostavaného priestoru budovy / súboru budov).

Novostavba - nová hodnota novostavby (novostavieb) je jednoducho vypočítaná na základe zaúčtovaných faktúr od dodávateľov. Pri výpočte započítajte aj zľavy.

Súbor nehnuteľností – hodnota nehnuteľností je určená súčtom nových hodnôt všetkých poistených budov. Súbor nehnuteľností sú všetky nehnuteľnosti v mieste poistenia čo je výhodné najmä pre intenzívne využívané prevádzky. Poistná sadzba je spravidla nižšia.

Výber nehnuteľností – bez ohľadu na počet nehnuteľností je možné poistiť akýkoľvek výber. Poistná sadzba je spravidla vyššia.

Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.
definícia pojmu

Chcem pomôcť so stanovením poistnej sumy

Vyplňte údaje potrebné pre stanovenie správnej poistnej sumy. Detaily budú predmetom ďalšej konzultácie.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu

All risk poistenie

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám” a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

definícia pojmu

Flexa

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu.

definícia pojmu

Iný živel

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu a námrazy.

definícia pojmu

Vodovodné škody

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené:

 • vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia alebo nádrže,
 • vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
 • kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov, chladiarenských alebo klimatizačných zariadení,
 • hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru).

Pokiaľ sú predmetom poistenia budovy, poistenie sa vzťahuje tiež na poškodenie privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení, potrubia teplovodného alebo parného vykurovania, potrubia solárnych systémov, potrubia chladiacich alebo klimatizačných zariadení, pokiaľ k takému poškodeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zmrznutím vody v potrubí patriacom k budove. Poistenie sa vzťahuje i na poškodenie armatúr, s výnimkou poškodenia prepojených zariadení ako sú vykurovacie kotly, bojlery, výmenníky tepla, čerpadlá, meracie a regulačné zariadenia a ďalšie podobné zariadenia.

definícia pojmu

Krádež, lúpež a vandalizmus

Poskytuje poistnú ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu poistené veci alebo použil násilie. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote (mreže, bezpečnostné zámky a fólie, trezory a pod.).

Predmety poistenia:
 • veci hnuteľné (zariadenia, technológie),
 • zásoby,
 • peniaze, ceniny a cennosti,
 • cudzie veci (napr. veci na leasing, prenajaté veci a veci prevzaté do opravy),
 • stavebné súčasti,
 • preprava peňazí.
Riziká, ktoré si môžete poistiť:
 • odcudzenia veci krádežou vlámaním,
 • odcudzenia veci lúpežným prepadnutím,
 • poškodenia alebo zničenia poistenej veci konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
 • ak sa dojedná poistenie vandalizmu, vzťahuje sa poistenie na prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia poistenej veci páchateľom (treťou osobou).
definícia pojmu

Sklá

Poistenie sa vzťahuje na prípad zničenia alebo poškodenia skla, pri ktorom bolo zasadené alebo osadené sklo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena.

Predmety poistenia:
 • vsadené a osadené sklá, zrkadlá,
 • sklené steny vo vnútri budov, neónové nápisy a reklamy,
 • špeciálne sklá – ťahané strojové sklo nebrúsené, opaxit, opalín, miropak, mozaikové sklá – rovné tabule i ohýbané alebo vypuklé,
 • sklené pulty a dvere.
definícia pojmu

Indexácia

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku poistenia bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

Poistné sa upravuje podľa zmeny indexu cien stavieb, prác a materiálov.
definícia pojmu
Prvé riziko

Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.
Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitov.

Pri nehnuteľnostiach si môžete poistiť na prvé riziko napr.:
 • vonkajší a vnútorný vandalizmus,
 • poistenie proti sprejerom,
 • krádež stavebných súčastí,
 • poistenie skiel (zasklené časti budovy).
definícia pojmu

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.
definícia pojmu

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.
Zľava 5 %.
Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

definícia pojmu

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané.
Zľava 5 – 20 %.
Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

definícia pojmu

Viazanosť poistenia v jednej poisťovni na viac rokov

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).
Zľava 5 – 10 %.
Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

definícia pojmu

Správna poistná suma

Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme správne stanovenie poistnej sumy.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu
All risk

Poistenie nehnuteľností sa môže dojednať aj na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené.

Poistenie “all risks” je výhodnejšie ako výber jednotlivých rizík a nemusí zvýšiť cenu cenu poistenia.

Zľava: nenavyšuje cenu poistenia.

definícia pojmu

Zľava za iný produkt (vernostná zľava):

Poisťovňa poskytne zľavu, ak máte uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu v tejto poisťovni.

Zľava: do 10 %.

definícia pojmu
Začínajúci podnikateľ

Za začínajúceho podnikateľa je považovaný každý podnikateľský subjekt resp. SZĆO s dátumom prvej evidencie v príslušnom registri nie starším ako 2 roky pred dátumom vzniku poistenia.

Zľava: 5%.

definícia pojmu

Dátum vzniku poistenia

Dátum vzniku poistenia vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Aktuálna poisťovňa

Aktuálnu poisťovňu vyplňte vždy ak viete. Tieto údaje nám slúžia na porovnanie Vášho aktuálneho poistenia s Vašim výberom benefitov a zliav pre budúce poistenie. Ak tieto údaje neviete môžeme to zistiť za Vás.
Pri novom poistení vyplňte len Dátum vzniku poistenia ako predpokladaný dátum.

definícia pojmu

Termín poslednej povinnej kontroly požiarnej ochrany

Je veľmi dôležité, aby mal váš majetok vykonané všetky povinné a pravidelné kontroly vyplývajúce zo zákona.

V rámci spolupráce Vám poradíme ako postupovať.

Pred vstupom do poistenia odporúčame a poisťovne niekedy vyžadujú rizikovú obhliadku a obhliadku miesta poistenia. Obhliadka zahŕňa všetky areály (výrobné alebo skladovacie riziká), resp. najdôležitejšie jednotky (z pohľadu kontinuity výrobného procesu) vrátane výrobných jednotiek, úžitkových zariadení, kontrolných miestností, skladov, nádrží, čerpadiel požiarnej vody, atď.

definícia pojmu
Poistenie hnuteľných vecí

Hnuteľná vec alebo hnuteľnosť je každá vec, ktorá nie je nehnuteľnosťou, teda nie je spojená so zemou pevným základom.

Poistenie sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia a zásoby materiálov a výrobkov a na veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.

  Poistené riziká:
 • živelné udalosti vrátane škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
 • krádež, vandalizmus
 • rozbitie skla
definícia pojmu
Uveďte popis a špecifikáciu predmetu poistenia.
definícia pojmu

Poistenie sa uzatvára na novú hodnotu, t.j. hodnota za ktorú je možné rovnakú alebo porovnateľnú vec, slúžiacu k rovnakému účelu, rovnakého alebo porovnateľného charakteru, typu, značky, parametrov, atď., znovunadobudnúť v danom čase a na danom mieste.

Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.

definícia pojmu

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám” a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

definícia pojmu

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu.

definícia pojmu

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu a námrazy.

definícia pojmu

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené:

 • vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia alebo nádrže,
 • vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
 • kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov, chladiarenských alebo klimatizačných zariadení,
 • hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru).

Pokiaľ sú predmetom poistenia budovy, poistenie sa vzťahuje tiež na poškodenie privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení, potrubia teplovodného alebo parného vykurovania, potrubia solárnych systémov, potrubia chladiacich alebo klimatizačných zariadení, pokiaľ k takému poškodeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zmrznutím vody v potrubí patriacom k budove. Poistenie sa vzťahuje i na poškodenie armatúr, s výnimkou poškodenia prepojených zariadení ako sú vykurovacie kotly, bojlery, výmenníky tepla, čerpadlá, meracie a regulačné zariadenia a ďalšie podobné zariadenia.

definícia pojmu

Poskytuje poistnú ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu poistené veci alebo použil násilie. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote (mreže, bezpečnostné zámky a fólie, trezory a pod.).

Predmety poistenia:
 • veci hnuteľné (zariadenia, technológie),
 • zásoby,
 • peniaze, ceniny a cennosti,
 • cudzie veci (napr. veci na leasing, prenajaté veci a veci prevzaté do opravy),
 • stavebné súčasti,
 • preprava peňazí.
Riziká, ktoré si môžete poistiť:
 • odcudzenia veci krádežou vlámaním,
 • odcudzenia veci lúpežným prepadnutím,
 • poškodenia alebo zničenia poistenej veci konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
 • ak sa dojedná poistenie vandalizmu, vzťahuje sa poistenie na prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia poistenej veci páchateľom (treťou osobou).
definícia pojmu

Poistenie sa vzťahuje na prípad zničenia alebo poškodenia skla, pri ktorom bolo zasadené alebo osadené sklo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena.

Predmety poistenia:
 • vsadené a osadené sklá, zrkadlá,
 • sklené steny vo vnútri budov, neónové nápisy a reklamy,
 • špeciálne sklá – ťahané strojové sklo nebrúsené, opaxit, opalín, miropak, mozaikové sklá – rovné tabule i ohýbané alebo vypuklé,
 • sklené pulty a dvere.
definícia pojmu

Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.
Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitov.

Z hnuteľných vecí si môžete poistiť na prvé riziko napr.:
 • krádež a vandalizmus výrobných a prevádzkových zariadení,
 • krádež, vandalizmus a lúpež peňazí a iných cenností,
 • poistenie skiel (chladiace pulty, vitríny, vnútorné priečky a pod.)
definícia pojmu

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.
definícia pojmu

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.
Zľava 5 %.
Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

definícia pojmu

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané.
Zľava 5 – 20 %.
Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

definícia pojmu

Viazanosť poistenia v jednej poisťovni na viac rokov

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).
Zľava 5 – 10 %.
Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

definícia pojmu
Poistenie zásob

Za zásoby sa považujú predovšetkým suroviny, materiál v rôznom stupni rozpracovania alebo hotové výrobky uložené na sklad, ktoré sú v podniku používané k výrobným účelom, ale doposiaľ vo svojej finálnej požadovanej podobe neboli odovzdané odberateľovi alebo spotrebované vo výrobnom procese.

Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá.

definícia pojmu

Poistenie sa uzatvára na novú hodnotu, t.j. hodnota za ktorú je možné rovnakú alebo porovnateľnú vec, slúžiacu k rovnakému účelu, rovnakého alebo porovnateľného charakteru, typu, značky, parametrov, atď., znovunadobudnúť v danom čase a na danom mieste.

Ak je klient platcom DPH - poistné sumy pre všetky riziká (okrem odcudzenia) sú bez DPH. Ak klient nie je platcom DPH - poistné sumy pre všetky riziká sú vrátane DPH.

definícia pojmu

Poistenie sa uzatvára na novú hodnotu, t.j. hodnota za ktorú je možné rovnakú alebo porovnateľnú vec, slúžiacu k rovnakému účelu, rovnakého alebo porovnateľného charakteru, typu, značky, parametrov, atď., znovunadobudnúť v danom čase a na danom mieste.

Ak je klient platcom DPH - poistné sumy pre všetky riziká (okrem odcudzenia) sú bez DPH. Ak klient nie je platcom DPH - poistné sumy pre všetky riziká sú vrátane DPH.

definícia pojmu
Uveďte popis a špecifikáciu predmetu poistenia.
definícia pojmu

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám” a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

definícia pojmu

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu.

definícia pojmu

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:

záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu a námrazy.

definícia pojmu

Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené:

 • vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia alebo nádrže,
 • vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
 • kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov, chladiarenských alebo klimatizačných zariadení,
 • hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru).

Pokiaľ sú predmetom poistenia budovy, poistenie sa vzťahuje tiež na poškodenie privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení, potrubia teplovodného alebo parného vykurovania, potrubia solárnych systémov, potrubia chladiacich alebo klimatizačných zariadení, pokiaľ k takému poškodeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zmrznutím vody v potrubí patriacom k budove. Poistenie sa vzťahuje i na poškodenie armatúr, s výnimkou poškodenia prepojených zariadení ako sú vykurovacie kotly, bojlery, výmenníky tepla, čerpadlá, meracie a regulačné zariadenia a ďalšie podobné zariadenia.

definícia pojmu

Poskytuje poistnú ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu poistené veci alebo použil násilie. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote (mreže, bezpečnostné zámky a fólie, trezory a pod.).

Predmety poistenia:
 • veci hnuteľné (zariadenia, technológie),
 • zásoby,
 • peniaze, ceniny a cennosti,
 • cudzie veci (napr. veci na leasing, prenajaté veci a veci prevzaté do opravy),
 • stavebné súčasti,
 • preprava peňazí.
Riziká, ktoré si môžete poistiť:
 • odcudzenia veci krádežou vlámaním,
 • odcudzenia veci lúpežným prepadnutím,
 • poškodenia alebo zničenia poistenej veci konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
 • ak sa dojedná poistenie vandalizmu, vzťahuje sa poistenie na prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia poistenej veci páchateľom (treťou osobou).
definícia pojmu
Pri poistení na prvé riziko sa dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.
Ide o limit plnenia z celkovej poistnej sumy, čím dôjde k úspore na poistnom pri správnom stanovení limitu. Zásoby je možné poistiť na prvé riziko proti krádeži a vandalizmu.
definícia pojmu

Výška spoluúčasti

Poisťovňa poskytne zľavu za vyššiu spoluúčasť. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. V praxi sa využíva spoluúčasť od 0 % do 20 %, ale môže byť aj vyššia.

Vyberte si ak máte záujem o vyššiu spoluúčasť.
definícia pojmu

Počet splátok

Poisťovňa poskytne zľavu za ročnú splátku poistného.
Zľava 5 %.
Vyberte si ak máte záujem o ročnú splátku poistného.

definícia pojmu

Škodový priebeh

Poisťovňa môže poskytnúť zľavu na poistnom podľa škodovosti ak je to zmluvne dojednané.
Zľava 5 – 20 %.
Vyberte si, ak máte záujem dojednať zľavu na poistnom zmluvne.

definícia pojmu

Viazanosť poistenia v jednej poisťovni na viac rokov

Poisťovňa poskytne zľavu za viacročnú viazanosť (3 až 5 rokov).
Zľava 5 – 10 %.
Vyberte si ak máte záujem o viazanosť poistenia minimálne 3 roky.

definícia pojmu
Poistenie peňazí a cenín

Poistenie proti odcudzeniu vo firemných priestoroch (pokladne, trezory). Poistnou sumou je najvyšší predpokladaný stav peňazí a cenín počas roka.

Za ceniny sa považujú poštové známky, kolky, losy, cestovné lístky a kupóny MHD, dobíjacie kupóny do mobilných telefónov, diaľničné známky, stravovacie poukážky a pod.

Za peniaze sa považujú platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince.

Za cenné veci sa považujú drahé kovy, perly, drahokamy a predmety z nich vyrobené.

definícia pojmu
Uveďte popis a špecifikáciu predmetu poistenia.
definícia pojmu
c
definícia pojmu
Uveďte druh vystavovaných exponátov, napr.: umelecké diela – maľby, obrazy, sochy ...
definícia pojmu
Uveďte celkovú hodnotu poisťovaných diel. Hodnota sa stanovuje na základe faktúry, resp. iného dokladu o hodnote vystavovaných vecí, napr.: znalecký posudok.
Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.
definícia pojmu
Poistenie prepravy zásielok

si firmy uzatvárajú pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty poistenej prepravovanej zásielky akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nastane náhle, nečakane, a nie je z poistenia vylúčená. Toto poistenie sa vzťahuje na zásielky prepravované obvyklým spôsobom prepravy.

Udalosťami, pred ktorými poistenie prepravy zásielok chráni vašu zásielku sú:
 • krádež, lúpež,
 • požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo nákladu,
 • záplava, povodeň, plávajúci ľad,
 • víchrica, krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy,
 • zemetrasenie, sopečná činnosť,
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov,
 • zrútenie cesty, tunelu, nábrežia a mostu,
 • dopravná nehoda, zrážka dopravných prostriedkov s pevným alebo pohyblivým predmetom, zrútenie alebo stroskotanie dopravného prostriedku, vykoľajenie vagónov, rozlomenie alebo potopenie riečnej lode, vyloženie zásielky v núdzovom prístave alebo mieste núdze,
 • pád celých kusov pri nakládke, vykládke alebo prekladaní zásielky,
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení,
 • porucha chladiaceho zariadenia,
 • zrútenie skladovacích budov.
definícia pojmu
Pri medzinárodnej preprave uveďte štáty a pri preprave v rámci Slovenska uveďte mestá. V prípade poistenia jednorazovej prepravy uveďte presnú trasu vrátane adresy nakládky a vykládky.
definícia pojmu
V prípade poistenia jednorazovej prepravy uveďte 1.
definícia pojmu
Ak ste platcom DPH - poistnú sumu uveďte bez DPH.
Ak nie ste platcom DPH - poistnú sumu uveďte vrátane DPH.
definícia pojmu
V prípade poistenia jednorazovej prepravy uveďte poistnú sumu tejto prepravy.
Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.
definícia pojmu

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám” a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

definícia pojmu
Poistenie prerušenia prevádzky

je určené pre firmy, ktoré prerušením prevádzky môžu prísť o plánovaný zisk a ktoré budú musieť v čase prerušenia naďalej platiť rôzne fixné náklady. O stratený zisk a preplatenie fixných nákladov sa postará poisťovňa.

Výberom rizík si zvolíte poistenie na mieru a tým ovládate aj výšku poistného:

Živelné riziká:

požiar, výbuch, úder blesku a pád lietadiel.

Rozšírené živelné riziká:

víchrica, krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, zadymenie, nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, voda z vodovodných zariadení.

Strojné riziká:
 • zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení,
 • neodbornou manipuláciou a obsluhou,
 • mrazom,
 • konštrukčnou, výrobnou vadou alebo vadou materiálu,
 • pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom,
 • nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou,
 • pádom stroja v mieste poistenia alebo vniknutím cudzieho predmetu,
 • skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom, mechanickým namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom).
definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra, alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Strojné riziká:
 • zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení,
 • neodbornou manipuláciou a obsluhou,
 • mrazom,
 • konštrukčnou, výrobnou vadou alebo vadou materiálu,
 • pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom,
 • nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou,
 • pádom stroja v mieste poistenia alebo vniknutím cudzieho predmetu,
 • skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom, mechanickým namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom).
definícia pojmu
Živelné riziká:

požiar, výbuch, úder blesku a pád lietadiel.

Rozšírené živelné riziká:

víchrica, krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, zadymenie, nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, voda z vodovodných zariadení.

definícia pojmu
Sem patrí: povodeň a záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiež snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym a zadymenie, nadzvuková vlna, pád stromov, pád stožiarov a iných predmetov, voda z vodovodných zariadení.
definícia pojmu
Fixné náklady sa vzťahujú k poistenej prevádzke (náklady, ktoré hradíte pravidelne, t.j. nájomné, platy a odvody za zamestnancov, úroky z úverov a pod.).
definícia pojmu
Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.
definícia pojmu
Ušlý zisk, je zisk o ktorý prídete po dobu prerušenia prevádzky tým, že sa nevyrába.
definícia pojmu
Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.
definícia pojmu
Poistenie strojov a elektroniky

Zastavenie chodu stroja následkom poškodenia, konštrukčným nedostatkom, či chybou obsluhy môže narušiť plynulosť výroby a mať negatívny dopad na prevádzku podniku. Okrem živelných rizík, ktoré ohrozujú strojné zariadenia, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj ďalšími príčinami: nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, skratom alebo prepätím. Veľmi často nastáva tiež poškodenie stroja spôsobené chybou alebo nešikovnosťou obsluhy.

Predmety poistenia:
 • stroje,strojné zariadenia a príslušenstvo stroja
 • elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje,
 • zariadenia a prístroje informačnej, oznamovacej a lekárskej techniky.
Najčastejšie riziká:

lom stroja a elektroniky, požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň, priamy aj nepriamy úder blesku, chyba konštrukcie, vada materiálu, pád poistenej veci alebo vniknutie cudzieho predmetu, skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu.

Poistenie sa vzťahuje na prípad náhleho poškodenia alebo zničenia poisteného stroja náhodnou udalosťou, ktorá obmedzila alebo znemožnila jeho funkčnosť, ak škoda nastala napr.:
 • skratom, prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom,
 • zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení,
 • nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou,
 • pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom,
 • neodbornou manipuláciou a obsluhou,
 • pádom stroja,
 • mrazom atď.
definícia pojmu
Uveďte popis a špecifikáciu predmetu poistenia.
definícia pojmu

Poistnou sumou je nová hodnota poistenej veci t.j. suma, ktorú je treba vynaložiť na znovuzriadenie strojného alebo elektronického zariadenia toho istého druhu, kvality a výkonu v danom mieste. Poistiť sa môže súbor alebo výber zariadení.

Ak je klient platcom DPH - poistné sumy pre všetky riziká (okrem odcudzenia) sú bez DPH. Ak klient nie je platcom DPH - poistné sumy pre všetky riziká sú vrátane DPH.

definícia pojmu

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám” a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

definícia pojmu
Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:
požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu.
definícia pojmu
Poistenie sa vzťahuje na vecné škody na poistených veciach spôsobené týmito rizikami:
záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu a námrazy.
definícia pojmu
Poistenie sa vzťahuje na prípad náhleho poškodenia alebo zničenia poisteného stroja náhodnou udalosťou, ktorá obmedzila alebo znemožnila jeho funkčnosť, ak škoda nastala napr.:
 • skratom, prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom,
 • zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení,
 • nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou,
 • pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom,
 • neodbornou manipuláciou a obsluhou,
 • pádom stroja,
 • mrazom atď.

Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu, v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

definícia pojmu
V prípade dojednania tohto rizika vznikne poistenému právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
 • krádežou vlámaním do vozidla (stroja)
 • krádežou vozidla (stroja)
 • lúpežou.
definícia pojmu
Poistenie stavebných a montážnych prác

Vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom.
Poistenie stavebných a montážnych prác sa dojednáva na princípe tzv. “all risks”, teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené. Toto poistenie poskytuje ako investorom, tak aj všetkým dodávateľom a subdodávateľom primeranú poistnú ochranu počas celého obdobia výstavby alebo montáže diela.

Poistené môžu byť nasledovné veci:
 • budované dielo, či už stavba novej haly, rekonštrukcia existujúcej stavby, alebo cesty, hrádze. Poistenie sa vzťahuje na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladovaný materiál,
 • montáž a testovanie technologických a strojných zariadení,
 • škody spôsobené pri preprave poistených veci na stavenisku alebo v mieste montáže.
definícia pojmu
Uveďte popis a špecifikáciu predmetu poistenia.
definícia pojmu

Základ poistnej sumy pri stavebnom diele tvorí hodnota stanovená v zmluve o dodávke stavby a iné veci, ktoré nie sú v hodnote kontraktu zahrnuté (materiál alebo ostatné veci dodané investorom, majiteľom a pod.).

Pri montážnom diele poistnú sumu predstavuje hodnota zariadenia stanovená v dodacej zmluve a súčasne náklady na dopravu, clo, príslušenstvo, montáž a ďalšie poplatky.

Pri stanovení poistnej sumy pre poistenie stavebného aj montážneho diela je potrebné zobrať do úvahy pravdepodobné zvýšenie nákladov na materiál a mzdy v priebehu poistenia (zvážiť priebeh inflácie atď.) Registrovaní platitelia DPH si stanovujú poistnú sumu bez DPH, ostatní s DPH.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok