//reCAPTCHA
Firemné poistenie / dotazníky
 
Firemné poistenie / poisťovne14

Vyplňte krátky dotazník

Dotazníky sú spracované metódou analýzy dotazníkov všetkých poisťovní, minimalisticky s náležitými vysvetlivkami. Ak sa chcete poradiť, volajte na 0910 590 590 alebo 0910 590 590 .

definícia pojmu
Poistenie pohľadávok

Štandardným spôsobom obchodovania v dnešnej dobe je obchodovanie s odloženou splatnosťou. S tým je spojené riziko neuhradenia pohľadávok, ktoré nesie dodávateľ. Poisťovateľ kryje straty spôsobené klientovi v prípade, ak odberateľ nemôže splniť svoje záväzky z dôvodu platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle odberateľa, politických rizík a ďalších faktorov.

Poistenie tuzemských pohľadávok /domáci zákazníci:
 • celoobratové poistenie (poistenie všetkých odberateľov) alebo
 • poistenie produktovej línie alebo top zákazníkov.
Poistenie exportných pohľadávok / zahraniční zákazníci:
 • rovnaké náklady poistenia ako pri tuzemských pohľadávkach (vyššie len v prípade poistenia politického rizika).
Bonusy / čo môžete poistením získať:
 • poistné plnenie spravidla od 60 – 150 dní od nahlásenia škody až do 100% škody,
 • poskytovanie informácií – priebežná kontrola platobnej schopnosti poistených odberateľov na základe spolupráce poisťovne s bankami a kontroly registrov,
 • zvýhodnený faktoring – spolupráca so všetkými faktoringovými spoločnosťami ,
 • zvýhodnený úverový rámec / kontokorent – spolupráca so všetkými bankami,
 • označenie faktúr – „Pohľadávky sú monitorované poisťovňou.
definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Uveďte celkový predpokladaný obrat firmy na nasledujúcich 12 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy.
definícia pojmu
Uveďte dobu splatnosti z faktúr s najdlhšou dobou splatnosti.
definícia pojmu
Priemerná doba od vystavenia faktúry po pripísanie peňazí na Váš účet.
definícia pojmu
Uveďte, ak mávate zálohové faktúry (predfaktúry), alebo platby v hotovosti - približne koľko % z celkových faktúrovaných platieb.
definícia pojmu
Ide o faktúry viac ako 180 dní po splatnosti, ak ste také mali, uveďte sumu.
definícia pojmu
Ochrana práv podnikateľa
Ochrana práv v prípadoch a sporoch súvisiacich s:
 • výkonom podnikateľskej činnosti klienta,
 • v sporoch súvisiacich s jeho nehnuteľným majetkom uvedeným v poistnej zmluve,
 • v sporoch súvisiacich s jeho hnuteľným majetkom uvedeným v poistnej zmluve,
 • v sporoch súvisiacich s jeho motorovými vozidlami uvedenými v poistnej zmluve.
definícia pojmu

Ochrana práv v prípadoch a sporoch súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti klienta, v sporoch súvisiacich s jeho hnuteľným majetkom, motorovými vozidlami uvedenými v poistnej zmluve alebo nehnuteľným majetkom uvedeným v poistnej zmluve.

definícia pojmu

Ochrana práv majiteľa vozidla – ochrana práv poistenej osoby (len majiteľa vozidla) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla s pôsobnosťou v rámci Európy – zastupovanie klienta.

Náhrada škody – Napríklad: škoda na vozidle, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz a technický preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie preukazov, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

Zmluvné právo – Napríklad: oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, …

definícia pojmu

Ochrana práv vodiča vozidla – ochrana práv poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek MV v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody s pôsobnosťou v rámci Európy – zastupovanie klienta.

Náhrada škody – Napríklad: výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, …

Trestné a priestupkové právo – Napríklad: neoprávnene udelená pokuta, …

Vodičský preukaz – Napríklad: odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie vodičského preukazu, …

Poistné právo – Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, …

definícia pojmu
Všeobecná zodpovednosť

Z tohto poistenia vyplýva poistenému – fyzickej alebo právnickej osobe právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému bez rozdielu, či ju spôsobí ako fyzická alebo právnická osoba. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len o škodu zavinenú Vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti Vašich zamestnancov.

Poistením zodpovednosti za škodu sú kryté:
 • škody na zdraví a živote,
 • škody na veci,
 • následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku.
Poistením zodpovednosti sú kryté škody spôsobené:
 • prevádzkovou činnosťou,
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku,
 • vadou vykonanej práce po jej odovzdaní,
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť.
definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Musí byť uvedená vo výpise z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Je to spravidla výška najväčšej jednorazovej škody akú môžete spôsobiť tretím osobám. Ponuky Vám vypracujeme na viac variantov poistných súm a spoluúčastí.
definícia pojmu
Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je možné uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:
 • na zdraví a živote,
 • na majetku a na veci,
 • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou.

Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.

definícia pojmu

Poistenie je určené pre výrobcov, dovozcov, vývozcov a predajcov spotrebiteľských výrobkov.

Podľa slovenského práva, ak výrobok, ktorý vyrábate, predávate alebo dovážate, spôsobí spotrebiteľovi skrytou vadou škodu na zdraví alebo na majetku, automaticky sa stávate za škodu zodpovedným. Zvlášť vysokému riziku ste vystavení, ak vyvážate výrobky na trhy krajín EÚ.

Prísna ochrana spotrebiteľa znamená, že náhrada škody môže predstavovať desiatky až stovky miliónov eur.

definícia pojmu
Správca je PO alebo FO, ktorá má v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu a je zapísaná v zozname správcov, zákon 182/1993 a zákon 246/2015. Správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu, v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy – Zákon č. 246/2015, § 6. Poistenie sa vzťahuje nielen na škody na zdraví a škody na veci, ale aj na finančné škody.
definícia pojmu
Zodpovednosť za vadný výrobok

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom je pripoistenie k poisteniu všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Poistenie určené pre výrobcov, dovozcov, vývozcov a predajcov spotrebiteľských výrobkov.

Podľa slovenského práva, ak výrobok, ktorý vyrábate, predávate alebo dovážate, spôsobí spotrebiteľovi skrytou vadou škodu na zdraví alebo na majetku, automaticky sa stávate za škodu zodpovedným. Vymáhanie škody sa pre poškodeného stalo oveľa jednoduchším, čo pre Vašu spoločnosť dramaticky zhoršuje dôsledky podobnej udalosti.

Zvlášť vysokému riziku ste vystavení, ak vyvážate výrobky na trhy krajín EÚ. Prísna ochrana spotrebiteľa znamená, že náhrada škody môže predstavovať desiatky miliónov €.

Výhody poistenia:
 • budete chránení proti miliónovým stratám za neporovnateľne nižšiu investíciu do poistenia,
 • udržíte si finančnú stabilitu aj v prípade, ak budú od Vás vymáhané rozsiahle náhrady škôd,
 • získate vyššiu ochranu Vášho podnikania,
 • odberatelia uprednostnia Vaše výrobky pred konkurenciou,
 • nadobudnete väčšiu istotu pri vývoze do vyspelých krajín,
 • je to aj silný argument pri výberových konaniach a súťažiach.
definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Ide o poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a činnosť musí byť uvedená vo výpise z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Je to spravidla výška najväčšej jednorazovej škody akú môžete spôsobiť tretím osobám. Ponuky Vám vypracujeme na viac variantov poistných súm a spoluúčastí.
definícia pojmu
Environmentálna škoda

znamená závažné nepriaznivé ekologické chemické účinky na vode, pôde, chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu a aj bezprostrednú hrozbu vzniku environmentálnej škody.

V zmysle § 13 zák. č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2012 je prevádzkovateľ pracovnej činnosti podľa § 1 ods. 2 povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti.

Povinnosťou podnikateľského subjektu je vypracovať vlastnú analýzu rizika a zabezpečiť finančné krytie, resp. preniesť toto riziko na poisťovňu cez poistenie environmentálnych škôd.

Poistenie sa vzťahuje na:
 • náklady na nápravné opatrenia v prípade environmentálnej škody na chránených druhoch, chránených biotopoch a vode (zahŕňa primárnu, doplnkovú a kompenzačnú nápravu),
 • náklady na nápravné opatrenia v prípade environmentálnej škody na pôde.

Poisťovňa tiež uhradí náklady na opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie bezprostredne hroziacej a inak neodvrátiteľnej environmentálnej škody, bez ohľadu na to či nastane škodová udalosť.

Predmetom poistenia sú takisto náklady poisteného na určenie nárokov a na obranu proti nárokom uplatňovaným orgánmi verejnej moci alebo inými tretími osobami.

definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Je to spravidla výška najväčšej jednorazovej škody akú môžete spôsobiť tretím osobám. Ponuky Vám vypracujeme na viac variantov poistných súm a spoluúčastí.
definícia pojmu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)

kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti.
Pokiaľ sa manažér – člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Poistenie sa vzťahuje na všetkých súčasných, budúcich, ale aj na minulých členov orgánov spoločnosti (predstavenstvo, dozorná rada, resp. kontrolná komisia, konatelia, prokuristi, výkonný manažment). Člena orgánu nezbavuje odchod z funkcie jeho zodpovednosti. Veľmi často vzniká nárok práve v období výmeny manažérov, predovšetkým voči odchádzajúcim členom orgánov.

definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Uveďte len ak máte záujem o poistné krytie orgánov v dcérskych spoločnostiach.
definícia pojmu
Je to spravidla výška najväčšej jednorazovej škody akú môže spôsobiť člen orgánov spoločnosti. Ponuky Vám vypracujeme na viac variantov poistných súm a spoluúčastí.
definícia pojmu
Profesijná zodpovednosť

Povinné zmluvné poistenie, pri ktorom prevádzkovateľovi určitej činnosti právny predpis priamo ukladá povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu.

Zákon stanovuje len povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na dané riziko, prípadne na minimálne poistné krytie, a je vecou poisťovateľa a poistníka, v akom rozsahu a za akých podmienok poistenie uzavrú.

Typy poistenia zodpovednosti za škodu:
 • advokátov, notárov a mediátorov,
 • dražobníka,
 • sprostredkovateľov,
 • autorizovanej osoby,
 • geodetov a kartografov,
 • prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení,
 • audítorov, daňových poradcov a účtovníkov,
 • autorizovaných architektov, autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe,
 • súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Je to spravidla výška najväčšej jednorazovej škody akú môžete spôsobiť tretím osobám. Ponuky Vám vypracujeme na viac variantov poistných súm a spoluúčastí.
definícia pojmu
Zodpovednosť dopravcov a prepravcov

Vnútroštátna cestná doprava
Prevádzkovateľom (poisteným) je ten, kto pre cudzie potreby realizuje nákladnú cestnú dopravu a preukáže sa na to koncesnou listinou.
Poistenie sa vzťahuje len na zodpovednosť za škodu na veci vzniknutú inému. Ďalej sa poistenie vzťahuje len na prípady zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z takej prepravnej zmluvy, ku ktorej bol vydaný písomný prepravný doklad potvrdený dopravcom a odosielateľom.

Medzinárodná cestná doprava (CMR)
Medzinárodná doprava sa definuje ako cestná doprava s počiatočným a konečným cieľom na území dvoch rôznych štátov, resp. ako okružná jazda minimálne cez územie dvoch štátov. Prevádzkovateľom (poisteným) je ten, kto realizuje pre cudzie potreby nákladnú cestnú dopravu a preukáže sa na to povolením správneho orgánu.
Na rozdiel od vnútroštátnej dopravy sa poistenie v základnom rozsahu vzťahuje iba na zodpovednosť vzniknutú na zásielkach, na ktoré bola vystavená zahraničná obchodná faktúra. Poistenie sa vzťahuje len na prípady zodpovednosti za škodu, ktorá nastala pri doprave vykonávanej motorovým vozidlom uvedeným v poistnej zmluve.

Kabotážna doprava (pripoistenie k CMR)
V praxi ide o služby dopravcov, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte a ktorí vezú tovar do iného štátu a aby sa nevracali s prázdnym nákladným priestorom, dopravia po území tohto hostiteľského štátu nejaký náklad ešte pred tým, než dôjdu na hranicu.

definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Uveďte počet motorových vozidiel s ktorými vykonávate prepravu.
definícia pojmu
Napr.: elektronika, potraviny, drogistický tovar a pod.
definícia pojmu
Je to spravidla výška najväčšej jednorazovej škody akú môžete spôsobiť tretím osobám na prepravovanom tovare jedným vozidlom. Ponuky Vám vypracujeme na viac variantov spoluúčastí.
definícia pojmu
Zodpovednosť sprostredkovateľa

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva poskytuje poistnú ochranu finančným agentom v prípade spôsobenia škody osobne, svojimi zamestnancami alebo prostredníctvom spolupoisteného (za ktorého prevzal poistený zodpovednosť za škodu). Poistenie kryje aj náklady na právnu obhajobu.

Poistenie je určené pre tieto sektory finančného trhu:
 • kapitálového trhu,
 • prijímania vkladov,
 • poskytovania úverov,
 • poistenia alebo zaistenia,
 • doplnkového dôchodkového sporenia,
 • starobného dôchodkového poistenia.
Poistením sú kryté nasledovné typy škôd:
 • nesprávne stanovenie poistnej sumy,
 • absencia poistného krytia, resp. neskoré obstaranie poistného krytia,
 • neskoré vypovedanie poistnej zmluvy,
 • neposkytnutie rizikovej informácie, a tým odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovateľa.
definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
definícia pojmu
Klinické skúšanie
Poistenie sa vzťahuje na:
 • zodpovednosť poisteného za škodu z klinického skúšania vykonávaného na území Slovenskej republiky spôsobenú osobám zúčastneným na klinickom skúšaní,
 • náklady na určenie nárokov a náklady na obranu proti nárokom na náhradu škody uplatňovaným voči poistenému.

Poistenie sa vzťahuje na nároky na náhradu škody vzniknutej počas doby trvania poistenia v dôsledku liečiva/lieku a/alebo látok použitých pri klinickom skúšaní. Poistenie sa tiež vzťahuje na nároky na náhradu škody na zdraví následkom opatrení, ktoré boli vykonané na tele účastníka klinického skúšania v súvislosti s klinickým skúšaním.

definícia pojmu
Uveďte podľa výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo príslušnej evidencie.
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok