//reCAPTCHA
Blog

Poistenie bytového domu a zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Poistenie bytových domov ponúka moderné riešenia ochrany majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Tým poskytuje vlastníkom bytov optimálnu poistnú ochranu.

Poistenie bytového domu a zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Moderné riešenia ochrany majetku:

 • Bezplatná riziková obhliadka objektu
 • Indexácia poistnej sumy
 • Modulovaná spoluúčasť na vybrané riziká
 • Bezobhliadková likvidácia

Bratislava – za posledné roky správcovia nehnuteľností zaregistrovali zvýšený počet poistných udalostí najmä z titulu živelných rizík a vandalizmu:

 • vytopenie podzemných garáží pri silných zrážkach,
 • poškodenia elektronických zariadení budov pri silných zrážkach,
 • poškodenie spoločného vlastníctva z titulu vandalizmu alebo vlámania.

Správca je povinný zabezpečiť poistenie každého bytového domu.

Čo všetko je možné poistiť:

 • budovu bytového / polyfunkčného domu – jednotlivé byty a nebytové priestory, spoločné priestory a vedľajšie budovy,
 • spoločné súčasti a zariadenia domu vrátane predmetov umiestnených na vonkajšej strane budovy, rôzneho technologického vybavenia a sklenených častí – ide napríklad o spoločné vchody, schodištia, kotolne, prípojky,
 • výťahy, schránky, zvončeky, hydranty, pevne osadené hasiace prístroje, dažďové zvody a pod.
 • hnuteľné veci v spoločnom vlastníctve – napr. stroje a zariadenia na údržbu zelene a pod.
 • zodpovednosť za škodu.

Poistenie bytového domu a zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Poistením sú kryté nasledujúce náhodné udalosti:

 1. Poistenie majetku:
  • komplexný živel ako napr. požiar, výbuch, vodovodné škody, víchrica, povodne a záplavy, ale aj atmosférické zrážky a tiež spätné vystúpenie kvapalín z kanalizačného a odpadového potrubia a iné,
  • odcudzenie a vandalizmus, aj „sprejerstvo“ - grafity,
  • rozbitie skla.
 2. Poistenie strojov a elektronických zariadení:
  Poistenie kryje škody na súbore technického vybavenia budovy, ktoré slúži na prevádzku a je v spoločnom vlastníctve bytového domu – výťahy, klimatizácie, antény, satelity, elektronický vrátnik, kotolňa, elektroinštalácie v spoločných priestoroch a pod.
 3. Poistenie zodpovednosti za škodu:
  • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva bytov alebo nebytových priestorov spôsobenú iným osobám.
  • Zodpovednosť za škodu, ktorú si spôsobia jednotliví vlastníci navzájom, tzv. krížová zodpovednosť.
  • Zodpovednosť za škodu pri výkone drobných svojpomocných stavebných prác v jednotlivých bytoch, nebytových priestoroch alebo spoločných častiach domu.


Najčastejšie chyby, ktoré sa robia pri poistení bytového domu:

 • Najčastejšie dochádza k podpoisteniu bytového domu!
  Je potrebné správne stanoviť poistnú sumu bytového domu pri poistení a dohodnúť indexáciu. Cena stavebných materiálov neustále rastie, preto by mala byť poistná suma dohodnutá v poistení bytového domu každý rok prehodnocovaná, resp. by sa v poistení bytového domu mala dohodnúť indexácia, podľa ktorej sa bude upravovať poistná suma.
 • Poistené musia byť aj jednotlivé byty vlastníkov!
  Ak poistenie bytového domu kryje len vonkajší plášť, strechu a spoločné priestory, nie sú poistené samotné byty vlastníkov a v prípade poistnej udalosti na byte im poisťovňa nevyplatí nič.
 • Ako ochrana voči škodám spôsobeným susedom je aj krížová zodpovednosť!
  Vo väčšine poistení bytových domov sú vlastníci bytov uvedení ako spolupoistení, preto im poisťovňa preplatí len škody, ktoré spôsobia tretím osobám, napr. okoloidúcemu. Škody, ktoré si susedia spôsobia navzájom sa z poistenia bytového domu uhrádzajú len v prípade dohodnutej krížovej zodpovednosti.
 • Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj výlukám z poistenia bytového domu!
  Napr. niektoré poisťovne z poistenia bytového domu nepreplácajú škody spôsobené grafitmi.

Okrem povinnosti správcu zabezpečiť každý bytový dom poistením, má aj samotný správca zákonnú povinnosť, a tou je:

Poistenie zodpovednosti za škodu správcov bytových domov
Od 01.01.2016 nadobúda účinnosť zákon 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona je Správca povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu, v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy – Zákon č. 246/2015, § 6.

Kontrola poistenia bytového domu

Navrhnite ako vlastník bytu alebo zástupca vlastníkov svojmu správcovi prehodnotenie poistenia Vášho bytového domu bezplatne vo všetkých poisťovniach.


Pre prípad nepredvídaných udalostí využite naše poistenie
BYTOVÝCH DOMOV a SPRÁVCOV.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok