"Sme vaša istota v živote aj v podnikaní"

Vaše cestovné poistenie

Základné informácie: Nezávislý audit poistných zmlúv je pre Vás jednoduchým, odborným a bezplatým spôsobom ako si overiť kvalitu a cenu Vášho poistenia. Pomáhame tisícom náročných podnikateľov, firiem a súkromných osôb rásť aj vďaka mimoriadnej spoľahlivosti našich služieb.

Vyberte si poistenie

Fakty o poistení, ktoré možno neviete

neporiadok v poistení

Neporiadok v poistení

Až 75 % poistených firiem a súkromných osôb nemá poriadok v dokumentácii k poistným zmluvám – plytvajú časom.


Poriadok zabezpečíme prostredníctvom online aplikácie

nesprávna poistná suma

Nesprávna poistná suma

Viac ako 60 % poistených firiem a 85 % súkromných osôb nemá správne stanovené všetky poistné sumy - sú podpoistení.


Správne poistné sumy vypočítame za Vás.

benefity a zľavy

Nevyužité benefity a zľavy

Viac ako 70 % poistených firiem a súkromných osôb nevyužíva dostupné benefity a zľavy – majú nehospodárne výdavky.


Benefity a zľavy optimalizujeme presne pre Vás.

krátené poistné plnenie

Krátené poistné plnenie

Až 40 % poistených firiem a 50 % súkromných osôb pochybí pri nahlásení poistnej udalosti – majú krátené poistné plnenie.


Dozor nad celým procesom likvidácie zabezpečíme.

Služby zahrnuté v audite poistenia

 • Analýza všetkých typov poistných zmlúv
 • Analýza poistných podmienok
 • Analýza správnosti vstupných údajov
 • Viac ako 220 benefitov a zliav
 • Report z auditu poistenia
 • Vypracovanie alternatívnych ponúk
 • Zmluvná spolupráca 20 poisťovní
 • Priemerná úspora viac ako 20 %
 • Garantovaná úspora 10 %
 • Právna konzultácia

Ďalšie výhody auditu poistenia

Špeciálne služby

celoročné cestovné poistenie
Zľava 40% na celoročné cestovné poistenie

č.1 v predaji
Ročné cestovné poistenie Svet

Porovnali sme všetky poisťovne a našli sme najlepší pomer kvality a ceny.
Toto poistenie predstavuje optimálnu voľbu aj pre náročných klientov, je od renomovanej poisťovne, cena 25 EUR je najnižšia na trhu (priemerná cena porovnateľného poistenia je viac ako 43 EUR na osobu), poistenie platí celý rok – pre všetky dovolenky a cesty do zahraničia. O blížiacom sa výročí poistenia Vás informujeme a komfortne zariadime poistenie na nové obdobie alebo zrušenie poistenia. V prípade poistnej udalosti voláte z dovolenky priamo nám a my Vám poradíme ako postupovať.

Uzatvorte si akciové celoročné cestovné poistenie od renomovanej poisťovne pre ľubovolný počet osôb a môžete ho vyhrať zadarmo. Súťaže a žrebovania sledujte na našej facebookovej stránke. celoročné cestovné poistenie

definícia pojmu
Poistné krytie / all risk:

Poistenie obsahuje výborné limity plnenia na všetky riziká (viac v dotazníku). Jediné riziko ktoré nie je v akciovej ponuke sú storno poplatky. V prípade záujmu o riziko storno poplatky Vám prepočítame cenu poistenia.

Poistné krytie / šport:

plávanie, šnorchlovanie, potápanie s inštruktorom/licenciou, lyžovanie a snowboarding na vyznačených tratiach, bežkovanie, turistika, jachting, jazda na vodnom skútri, a pod.

Celoročné cestovné poistenie je správna voľba z finančných, časových aj organizačných dôvodov.
Cena:

25 EUR/osoba/rok
jediné pripoistenie za príplatok je pripoistenie storno poplatkov.

Územná platnosť:

Svet

Účel cesty:
Dovolenka
Nemanuálna práca

Poistné obdobie: 365 dní.

Maximálna dĺžka jedného výjazdu: 45 dní.

Počet výjazdov do zahraničia počas poistného obdobia: neobmedzene.

definícia pojmu
Nemanuálnou prácou je:
účasť na výstavách, konferenciách, stážach, rokovaniach a školeniach (s výnimkou praktickej inštruktáže manuálnej práce), služobná cesta spojená prácou administratívneho alebo duševného charakteru.
definícia pojmu

Územná platnosť poistenia:

Ak je v poistnej zmluve dohodnutá územná platnosť poistenia pre oblasť "Svet", znamená to, že toto poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde v ktorejkoľvek krajine sveta, s výnimkou Slovenskej republiky - ak nie je v týchto VPP alebo v príslušných OPP alebo v poistnej zmluve dojednané inak.

Výluky z poistenia:
  Poistenie sa nevzťahuje na udalosti, ktoré sú priamym či nepriamym dôsledkom:
 • vojnových udalostí všetkého druhu a občianskej vojny, bez ohľadu na to, či k telesnému poškodeniu dôjde bezprostredne touto udalosťou alebo sprostredkovane;
 • teroristických činov a vojnových udalostí na území štátov, ktoré boli v čase uzavretia poistnej zmluvy označené Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky ako krajiny/lokality, kde sa teroristický útok alebo stav ohrozenia bezpečnosti očakáva alebo do ktorých sa neodporúča cestovať; v prípade, ak sa v čase tohto vyhlásenia poistený na území danej krajiny/lokality nachádza a napriek tomu túto krajinu/lokalitu neopustí, má poisťovateľ právo odmietnuť poistné plnenie;
 • účasti na expedíciách a cestách do neprebádaných oblastí.
definícia pojmu

Z poistenia liečebných nákladov má poistený právo na úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatných nákladov definovaných v poistných podmienkach, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poisteného v zahraničí.

Nevyhnutné náklady na neodkladné ošetrenie sú náklady z lekárskeho hľadiska nevyhnutne potrebné na odvrátenie ohrozenia života alebo poškodenia zdravia poisteného.

Ak vzniknú náklady na liečenie, poisťovateľ uhradí poistenému preukázané nevyhnutné náklady na:
 • ambulantné ošetrenie,
 • hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie,
 • lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou,
 • preprava poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia spôsobom ktorý určí lekár,
 • repatriáciu poisteného v prípade, keď nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok,
 • ambulantné ošetrenie zubov v rozsahu prvej pomoci alebo v dôsledku úrazu,
 • dopravu neplnoletých poistených detí do miesta ich bydliska a cestu ich opatrovníka,
 • návrat spolupoistenej osoby, ak táto musí svoj rezervovaný pobyt predčasne ukončiť z dôvodu doprovodu pri prevoze poisteného alebo na základe nemocničného pobytu poisteného musí pobyt predĺžiť,
 • dopravu a ubytovanie príbuzného/blízkej osoby poisteného,
 • náklady na vycestovanie a pobyt zastupujúceho zamestnanca.
definícia pojmu

Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na živote, zdraví alebo zničením či poškodením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v držbe.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú:
 • činnosťou v bežnom občianskom živote,
 • vykonávaním turistickej činnosti,
 • vlastníctvom alebo používaním bicyklov,
 • vykonávaním športovej činnosti, používaním športového náradia vo vlastníctve poisteného.
definícia pojmu
Predmetom poistenia sú:
 • trvalé následky úrazu poisteného.

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov a pracovnej činnosti. Poisťovateľ poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu trvalých následkov, a to až do výšky poistnej sumy.

definícia pojmu
Predmetom poistenia sú preukázané a nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť, ktoré sú vynaložené v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného:
 • horskou službou v horskej oblasti na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení,
 • záchrannou službou na území mimo Slovenskej republiky.
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že hradí:
 • nevyhnutné a odôvodnené náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov horskej služby v horskej oblasti s použitím primeraných špecifických prostriedkov,
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho, resp. ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom,
 • nevyhnutné ošetrenie vykonané horskou službou, za účelom odvrátenia nebezpečenstva ohrozenia života alebo akútnych bolestí.
definícia pojmu
Predmetom poistenia sú:
 • smrť poisteného v dôsledku úrazu.

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov a pracovnej činnosti.

definícia pojmu
Predmetom poistenia sú:
 • veci osobnej potreby, t.j. oblečenie, obuv, toaletné potreby, okuliare, kufor, cestovná taška, lieky a cenné veci (hodinky, technické prístroje všetkého druhu s príslušenstvom, napr. fotografické, filmovacie, videoprístroje, laptopy, optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny), športové náradie (bicykle, surfové dosky, lyže a pod.), hudobné nástroje, ktoré si poistený vzal so sebou na cestu a pobyt alebo ktoré si zakúpil počas cesty alebo pobytu,
 • náklady súvisiace so zaobstaraním náhradných dokladov (t.j. občiansky preukaz a/alebo cestovný pas) v zahraničí v prípade poistnej udalosti,
 • náklady vynaložené poisteným na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade neskorého dodania batožiny prepravnou spoločnosťou,
 • náklady na prevod finančných prostriedkov a poskytnutie zálohy v prípade finančnej núdze,
ak boli veci poškodené alebo zničené živelnou udalosťou, pri dopravnej nehode, alebo odcudzením.
definícia pojmu

Poisťovateľ, resp. zahraničný zástupca poisťovateľa poskytne poistenému zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do výšky dohodnutej sumy formou bezúročnej pôžičky s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa obdržania zálohy.

definícia pojmu

Poistná udalosť nastane, ak poistenému hrozí uväznenie alebo bol vzatý do väzby v zahraničí. Za zahraničie sa nepovažuje Slovenská republika a krajina, v ktorej má poistený svoje trvalé bydlisko. Poisťovateľ poskytne asistenčné služby (poistné plnenie) na základe požiadavky poisteného.

Poisťovateľ, resp. zahraničný zástupca poisťovateľa poskytne poistenému:
 • pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu, ako aj tlmočníka (úhradu za služby právnemu zástupcovi a/alebo tlmočníkovi si zabezpečí poistený na svoje náklady),
 • zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do výšky dohodnutej sumy formou bezúročnej pôžičky s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa obdržania zálohy.
definícia pojmu
Rozšírené poistenie rizikových športov: Vykonávanie rizikových športov je pri cestovnom poistení vo výlukách.

Ak však budete počas pobytu v zahraničí vykonávať vo svojom voľnom čase športové aktivity definované v poistných podmienkach ako rizikový šport, môžete si v poistnej zmluve dojednať rozšírené poistné krytie „Šport“ za príplatok.
Poistná ochrana sa bude vzťahovať aj na vykonávanie vymenovaných rizikových športov, ak nie ste profesionálnym športovcom a športová činnosť nie je vykonávaná na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim.

Poistné krytie Šport:
 • zimné športy: rýchlokorčuľovanie, jazda na boboch, športových saniach, moguls, skialpinizmus a skitouring po nato určených tratiach;
 • vodné športy: canyoning, rafting a iné splavovanie riek, wakeboarding; surfing a windsurfing;
 • ostatné športy: aerotrim, americký futbal, bojové športy s výnimkou boxu a kick-boxu , bouldering, cyklokros, fly fox, horolezectvo do nadmorskej výšky 4 000 m, jazdecké športy, paintball, psie záprahy, ragby, skalolezectvo, skateboarding, turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách do nadmorskej výšky 4 000 m, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky) alebo ak je na prekonanie tejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výstroje, spoločenské tance.
definícia pojmu

Uveďte cenu zájazdu za všetky osoby.

Predmetom poistenia je zájazd alebo iná cestovná cenina (cestovný lístok na vlak alebo autobus, letenka, lodný lístok, hotelový pobyt a pod.).

V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti, keď musíte cestu zrušiť, storno poplatky požadované od cestovnej kancelárie kryje práve toto poistenie. V skupinovom poistení je spravidla dojednaný maximálny limit na osobu.

Príplatok Vám vypočítame podľa ceny zájazdu za všetky osoby.

Dôležité informácie o audite poistenia

Často kladené otázky

Pre koho je bezplatný audit vhodný?

Bezplatný audit poistenia je vhodný pre podnikateľov, firmy ale aj súkromné osoby. Jedná sa najmä o náročných zákazníkov poisťovní, ktorí požadujú v prvom rade kvalitné poistenie za čo najvýhodnejšiu cenu.

Aký je postup pri objednávke tejto služby?

Stačí si objednať službu telefonicky alebo mailom, doručiť podklady k auditu podľa inštrukcií našich odborníkov alebo si rezervovať termín na stretnutie.

Aké požadujete podklady k vypracovaniu auditu?

Na vypracovanie auditu sú postačujúce vo väčšine prípadov čitateľné kópie poistných zmlúv vrátane posledných dodatkov, prípadne výstupy z účtovníctva kvôli overeniu vstupných údajov alebo z internej evidencie napr. pri motorových vozidlách.

Je potrebná osobná súčinnosť k vypracovaniu auditu?

Je výhodné určiť zodpovednú osobu, s ktorou môžeme konzultovať niektoré informácie.

Čo môžem získať ak ma ponuka poistenia zaujme?

Naši klienti sú spokojní najmä so zvýšením kvality poistenia využitím dostupných benefitov na trhu poistenia, úsporou nákladov od 10% a v niektorých prípadoch aj viac ako 30%, úpravou poistných podmienok v ich prospech, opravou nesprávne stanovených vstupných údajov ako sú napr. poistné sumy, limity plnenia alebo riziká atď. Ak vás naša ponuka zaujme tak pre vás zabezpečíme aktualizáciu vašich poistných zmlúv alebo vypracovanie nových zmlúv. Zabezpečíme komunikáciu s poisťovňami aj v súvislosti s prebiehajúcimi úkonmi napr. nedokončenými likvidáciami poistných udalostí atď.

Je zmena poisťovne komplikovaná?

Zmena poisťovne nie je komplikovaná. Ak je na zmenu dôvod tak príslušný postup zabezpečíme kedykoľvek počas trvania poistenia najmä s ohľadom na nepretržité poistné krytie. Je možné sa s aktuálnou poisťovňou dohodnúť na úprave poistnej zmluvy v prospech zákazníka alebo v prípade zlej poistnej zmluvy podať v súlade s platnou legislatívou výpoveď z poistnej zmluvy. Samozrejme pri zmene poisťovne treba brať do úvahy napr. viazanosť poistenia na viac rokov, prebiehajúce likvidácie poistných udalostí alebo previazanosť poistenia s inými finančnými produktmi zákazníka napr. s hypotekárnym úverom.

S akými najčastejšími chybami sa pri audite stretávate?

Najčastešie sa stretávame s nesprávne stanovenými poistnými sumami pri majetku čo spôsobuje podpoistenie a nesprávne chápanie výpočtu prípadného poistného plnenia, ktoré musíme zákazníkom často objasňovať. Tento problém sa dotýka viac ako 60% poistených a je spôsobený už pri uzatvorení poistnej zmluvy (často v súvislosti s hypotekárnym úverom alebo s nesprávnym ocenením majetku podnikateľov). Často v poistných zmluvách chýbajú zmluvné podmienky v prospech poisteného pretože to pri uzatváraní zmluvy nepožadoval resp. poisťovňa to nemala v ponuke napr. indexácia, amortizácia atď. Okrem toho zákazníci nevyužívajú naplno dostupné benefity a zľavy ako napr. zľavu za bezškodovosť, zľavu za počet splátok. Časté sú aj chyby pri nahlasovaní poistných udalostí čo vedie ku komplikáciám pri likvidácii, kráteniu poistného plnenia alebo aj neplneniu. Čiastočne sa vyskytujú aj problémy so zákonným poistením pre rôznych zákazníkov podľa ich profesie, o ktorom nemajú vedomosť ale podľa zákona ho musia mať uzatvorené napr. poistenie profesijnej zodpovednosti alebo enviropoistenie. Zaujímavosťou je aj to, že skoro každý záujemca o audit má problém s kompletizáciou podkladov k auditu nakoľko ich nemá zorganizované na jednom mieste (tento problém rieši naša online aplikácia správy poistenia).

Aké služby mi poskytnete nad rámec auditu?

Audit je potrebný pre posúdenie aktuálneho stavu poistenia. Na základe auditu vám vypracujeme ponuky formou porovnania vhodných poisťovní. Ak sa vám naša ponuka zapáči zabezpečíme prepracovanie poistných zmlúv alebo vypracovanie výhodnejších poistných zmlúv. Vaše portfólio poistných zmlúv vrátane všetkých súviasich dokumentov zaradíme do online aplikácie správy poistných zmlúv. Pridelíme vám osobného poradcu. Zebezpečíme kompletný servis vrátane likvidácie poistných udalostí. Všetky služby sú bezplatné.

Máte v ponuke aj špeciálne služby?

V ponuke máme niekoľko špeciálnych služieb. Do našich procesov sme integrovali aktuálne benefity a zľavy všetkých poisťovní čiže vieme ponúknuť vždy niečo zaujímavé alebo niečo viac ako zákazník aktuálne má resp. o čom vie. Už viac ako 7 rokov prevádzkujeme online aplikáciu správy poistných zmlúv vo všetkých poisťovniach čím zabezpečujeme poriadok a prehľad v poistení našich zákazníkov. Táto aplikácia má množstvo užitočných funkcií a zákazníci ju veľmi oceňujú. Likvidáciu poistných udalostí zabezpečujeme od nahlásenia až po vyplatenie poistného plnenia na účet zákazníka vrátane komunikácie so servismi, dodávateľmi, znalcami a likvidátormi poisťovní. Pre klientov napr. z Bratislavy a okolia zabezpečíme služby v rámci dopravného inšpektorátu v Bratislave a mnohé ďalšie zaujímavé služby.

Akú zodpovednosť nesiete za svoje služby?

Ak si nás zákazník vyberie tak naša zopodvednosť spočíva najmä v jeho spokojnosti so všetkými procesmi porovnania a správy poistenia ako aj likvidácie poistných udalostí. Preto v rámci auditu poistenia odporúčame našim zákazníkom len kvalitné poistné riešenia, ktoré nám umožnia 100% likvidáciu poistných udalostí. Na výkon svojej činnosti sme krytí aj poistením profesijnej zodpovednosti a to až do výšky 1 680 000 EUR.

Aké je vaše portfólio zákazníkov?

Pomáhame tisícom náročných podnikateľov, firiem a súkromných osôb s orientáciou na trhu poistenia. Náš obvyklý zákazník je náročný na kvalitu poistenia, má viac poistení a preto je pre neho vhodná aj naša online aplikácia správy poistných zmlúv, požaduje všetky služby na profesionálnej úrovni a na jednom mieste. Náš zákazník s nami prejde procesom auditu, na jeho konci si je vedomý kvality svojho poistenia a namiesto investovania svojho času do práce s poistením to nechá s dôverou na nás.
Už viac ako 10 rokov staviame naše služby najmä na odporúčaniach našich zákazníkov a referenciách, ktoré máme len pozitívne a za to našim klientom ďakujeme.

Aká ste spoločnosť?

Od roku 2009 sme samostatný finančný agent v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Máme povolenie od Národnej banky Slovenska č. OPK-7294/2009 na výkon činnosti. Sme poistení na profesijnú zodpovednosť do výšky 1 680 000 EUR. Spolupracujeme s 20 poisťovňami s kompletnou ponukou poistných produktov a služieb. Prevádzkujeme internetové stránky zamerané na poistenie spravcapoistenia.sk a homeoffice.sk. V tíme máme odborníkov na problematiku poisťovníctva s mnohoročnými skúsenosťami. Máme celoslovenskú pôsobobnosť. Sme súčasťou väčšej poradenskej skupiny so zameraním na projektový manažment, reality, finančný trh a špecializované poradenstvo.

Naši partneri

AIG
AIG
Agra poistovna
Agra poistovna
Allianz
Allianz
AXA
AXA
Coface
Coface
CSOB
CSOB
DAS
DAS
Europska cestovna poistovna
Europska cestovna poistovna
Generali
Generali
Groupama
Groupama
HDI poistovna
HDI poistovna
Komunálna poistovna
Komunálna poistovna
Kooperativa
Kooperativa
Colonnade
Colonnade
Union poistovna
Union poistovna
Uniqa poistovna
Uniqa poistovna
Wustenrot poistovna
Wustenrot poistovna
Defend insurance group
Defend insurance group
Metlife
Metlife