Blog

Kauza ASTRA poisťovňa je už v Rumunsku. Nároky si treba
uplatňovať tam.


Kauza ASTRA poisťovňa
 1. S účinnosťou od 31.8.2015 bolo odňaté povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti zriaďovateľovi SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej „ASTRA poisťovňa" ) so sídlom v Rumunsku. Na území Slovenskej republiky vykonávala spoločnosť svoju činnosť prostredníctvom pobočky OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

 2. Na základe usmernenia Národnej banky Slovenska pri uplatňovaní si nárokov vyplývajúcich z platných a aktívnych poistných zmlúv (postup pri likvidácii poistných udalostí a vrátenie nespotrebovaného poistného) je potrebné kontaktovať priamo ASTRA poisťovňu v Rumunsku.

 3. ASTRA poisťovňa posielala všetkým svojim klientom DOHODY o ukončení vzájomného vzťahu k 30. novembru 2015. Každému klientovi, ktorý doručil do poisťovne podpísanú dohodu zanikla poistná zmluva dohodou k tomuto dátumu. Klienti, ktorí Dohodu neakceptovali budú poistné zmluvy vypovedávané ku koncu poistného obdobia.

 4. V súčasnosti dostávajú klienti z ASTRA poisťovne Oznámenia o zániku poistných zmlúv.

 5. Naďalej je aktuálna informácia, že klienti si prípadné nespotrebované poistné musia uplatňovať cez rumunský garančný fond. K tomu účelu je vypracované tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť a poslať na príslušnú adresu.

  Tlačivo na stiahnutie

  Adresa:
  Fondul de Garantare a Asiguratilor
  Str. Popa Petre nr. 24
  Bucuresti 020805
  Sector 2 Romania
  Email: office@fgaromania.ro
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok